👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی و پیشینه نظری پایان نامه هویت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی و پیشینه نظری پایان نامه هویت

دانلود مبانی نظری و پیشینه فصل دوم پایان نامه هویت ، با بررسی هویت نوجوانان و پیشینه تحقیقاتی در خصوص هویت اجتماعی و هویت مذهبی

فهرست مطالب

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت

واژه هویت

هویت در نگاه دیگران

هویت ونوجوانی

هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف )

عوامل موثر بر شکل گیری هویت

تاثیر هویت بر سبک زندگی

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

منابع و مآخذ

منابع داخلی

منابع خارجی

*******************

مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره هویت

واژه هویت

در فلسفه ،هویت به حقیقت جزئیه تعریف شده است یعنی هرگاه ماهیت با تشخیص لحاظ و معتبر شود : هویت به معنی وجود خارجی است و مواد تشخیص و بالعرض است.

بهزادفر در کتاب هویت مینویسد: در لغتنامه دهخدا نیز در بیان و اصل کلمه هویت، لفظ (هو) آورده شده است. هویت گاه بر وجود خارجی و گاه بر ماهیت با تشخیص اطلاق میشود که عبارت است از حقیقت جزئیه (بهزادفر به نقل از دهخدا) جرجانی در کتاب التعریفات هویت را روی عقلانی از حیث امتیازی از دیگران میداند، منظور از امتیاز در اینجا تفاوت و تعداد داشتن است و به معنی برتر بودن نیست.

واژه هویت ریشه در زبان لاتین دنتیتاس دارد و از دم یعنی مشابه و یکسان مشتق شده که دارای دو معانی اصلی است، اولین معنی آن بیانگر مفهوم تشابه مطلق است، معنای دوم آن به معنی تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد. به این ترتیب هویت به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف قابل بررسی است و به طور همزمان میان افراد و اشیاء دو نسبت محتمل بر قرار میسازد.

هویت در نگاه دیگران

مقوله هویت برای پاسخگویی به پرسش چیستی و کیستی در همه علوم قدمتی هم پای تمدن بشر دارد مولوی میسرآید :

روزها فکر من اینست و همه شب سخنم ، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.

...

پیشینه پژوهش هویت

مطالعه اسچنل و بیکر نشان داد افراد اغلب عقاید و تجربیات معنوی و مذهبی ر ا به عنوان منبعی برای معنا در زندگی شان در نظر میگیرند. به علاوه، تحقیقات بسیاری نشان دادند که بین مذهب و معنای زندگی ارتباط مثبتی وجود دارد. هریس و استاندارد بیان کردند که ارتباط مثبتی بین معنا در زندگی و بهزیستی معنوی و اهمیت معنویت در دانشجویان دانشگاه وجود دارد. همچنین نتایج مولکارحاکی از ارتباط مثبت بین معنا در زندگی و یکتاپرستی است. در همین راستا، شالون در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که جوان هایی که بیشتر معنوی هستند، بیشتر نماز یا عبادت انجام میدهند و احتمالاً بیشتر احساس هدفمندی و معنا در زندگی میکنند. مطالعه پارگارمنت، ماگیارروسل و موری سوانگ، در تحقیقات خود بیان کردند که افراد مذهبی ممکن است معنای بیشتری در زندگی تجربه کنند، به خصوص زمانی که مذهبشان به سمت مقدسات گرایش دارد و کامل (بینقص) است.

طبق گزارش پژوهشی، که توسط حاجلو و همکاران منتشر گردید، سطوح هویت یابی نوجوان توسط میزان مذهبی بودن آنان پیشبینی شده است. در پژوهشی دیگر، همبستگی سبک های هویت و سازه های جهت گیری اسلامی- شامل دو سازه باورها و مناسک، و اخلاق توسط بررسی گردید. سازه اخلاق اسلامیدارای رابطه مثبت و معنی داری با سبک هویت اطلاعاتی و رابطه منفی و معنی داری با سبک سردرگم/ اجتنابی داشت. بیشترین ارتباط سازه باورها و مناسک اسلامی، با سبک هویت هنجاری و سپس، با سبک هویت اطلاعاتی بود. براساس پژوهش فرمانی و خامسان نوجوانانی که دارای سبک هویت هنجاری هستند و نگرش بنیادگرایی به دین دارند، گرفتن تأیید از دیگران را بیشتر از سایر عوامل مهم ارزیابی میکنند و همین تأیید شدن موجب میشود تا اجازه نداشته باشند که برخلاف افراد مهم و معیارهای موجود بیاندیشند. اما نوجوانانی که دارای هویت سردرگم و نگرش بی دینی سطحی بودند، اهمیتی به تأیید دیگران نمیدادند و از کمترین حمایت اجتماعی برخوردار بودند. در این زمینه، دوریز در گزارش تحقیقی خود بیان میکند: نوجوانان دارای سبک هویت هنجاری به یک باور ثابت مذهبی تعهد دارند و حساسیت آنان به مذهب بیشتر است. جهت گیری مذهبی از جمله ابعاد شناختی دینداری است که نوجوان در دستیابی به هویت ایدئولوژیکی با آن روبه رو میشود .

بسیاری از محققان بر این عقیده اند که به میزانی که افراد به یک هویت یا خودپنداره منسجم و مشخص دست مییابند، با احساسات مثبت یا منفی گوناگونی درگیر میشوند. به اعتقاد آنان، باورهای ناهماهنگ و از هم گسیخته در موردخودبه مشکلات عاطفی و هیجانی متعددی منجر میگردد.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با پل سازی مقاله سبک کوبیسم در شعر و عکاسی تحقیق آفات، افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش افت کش پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه احترام به پدر و مادر در اسلام