👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی(EBSD)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی(EBSD)

مقاله پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی(EBSD)

مقاله پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی(EBSD)

مقدمه:

پراش الکترونی از الکترونهای برگشتی(EBSD) روشی است که برای بدست آوردن اطلاعات کریستالوگرافیک از یک نمونه در میکروسکوپ SEM است.در این راهنما سعی شده است که مفید بودن این تکنیک و مکانیسم آن توضیح داده شود.

مواد کریستالی و ریزساختار آنها:

مواد شناخته شده مانند فلزات، مواد معدنی و سرامیکها جزء مواد کریستالی هستند. در مواد کریستالی اتمها که تشکیل دهنده ماده هستند، در فضا به صورت متناوب تکرار می شوند.

به شبکه 3 بعدی از نقاط که اتمها در این نقاط قرار گرفته اند، شبکه کریستالی می گویند. البته مشخص است که اندازه اتمها و فاصله بین گروههای تکرار شونده اتمها بسیار کوچک است. برای مثال در فلز آلومینیوم، اتمها در گوشه ها و وجوه یک مکعب قرار گرفته اند. هر ضلع مکعب طولی برابر 0.405 نانومتر (هر نانومتر برابر ۹-۱۰ متر است) دارد.

...

الگوی پراش

در روش EBSD ستونی از الکترونها در SEM به سمت بک نمونهً کریستالی که تحت زاویه خاصی قرار گرفته، هدایت می شود. در اثر برخورد الکترونها با اتمها در شبکهً کریستالی واکنشهای مختلفی رخ می دهد و برخی از الکترونها از نمونه خارج می شوند. اگر یک صفحه فسفری فلوئوروسنت در نزدیکی نمونه قرار دهیم، الگویی روی صفحه تشکیل می شود که علت تشکیل آن اختلاف در میزان شدت الکترونهای خارج شده از نمونه بواسطه تغییر جهت آنها است.

به این الگو، الگوی پراش گویند که ظاهری جالب دارد.

تقارن و ظاهر الگوی پراش مرتبط با ساختار کریستالی نقطه مورد بررسی است که اشعه به آن برخورد کرده است.

اگر کریستال بچرخد(به عبارت دبگر جهت گبری آن تغییر کند) مشاهده می شود که الگوی پراش جابجا می شود.

پارامتر شبکه در مواد-عیوب

عیوب

 در داخل یك تك كریستال یا دانه ، ساختار كریستالی كامل نیست. ساختار دارای عیوبی مانند جای خالی است، جائیكه یك اتم كلا حذف می شود و یا نابجایی ، جائیكه تكامل ساختار در طول یك خط گسیخته شود . مرز دانه ها در پلی كریستالها را می توان از لحاظ دو عیب ، در شبكه كامل مورد بررسی قرارداد.

عیوب كریستالی در مشخص كردن بسیاری از خواص مواد مهم هستند. مانند سرعت نفوذ اتمی و استحكام مكانیكی.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش شناسی حسابرسی پروژة مالی یك شركت مقاله بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم پروژه طرح کارآفرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران