👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب ( با منابع کامل انگلیسی و فارسی )

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

فصل اول (كلیات)

    1.       طرح و تبیین موضوع ……………..…………………………………………………………………2

    2.       ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………3

    3.       علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3

    4.       سؤال اصلی و سؤالات فرعی…………..…………………….…………………………………….3

    5.       فرضیه های تحقیق ………………………….……...…………………….…………………………4

    6.       تعریف مفاهیم …………………………………………………………….………………………….4

    7.       متغییرها …………………………………………….………………………………...……………….5

    8.       روش‌تحقیق ………………….……………….………………………………………………………5

    9.       موانع و محدودیتهای تحقیق ………………….……………………………………………………5

  10.    سازماندهی تحقیق …………………………………….………………….……………….…………6

یادداشتهای فصل اول ………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)

بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی …………...……………………………………………………8

    1.       روشهای مطالعه سیاست خارجی …………………………………………………………………8

    2.       سطح تحلیل ……………………...…………………………………………………………………12

    3.       عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی…………………………………………………………. 14

بخش دوم

 1.  اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ………….…………………………21

 2.  ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………23

 3.  اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…………….……………………... 25

 4.  ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه…….……………………………………… 30

 5.  بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه …..………………………………………….30

یادداشتهای فصل دوم ………...……………………………………………………………………………32

فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه 1979ـ 1946)

بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از1979- 1946……………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه

1.       عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (1973ـ 1946)………………………………………

الف ـ روابط ایران و اسرائیل ………………………………………………………………………………

ب ـ مشكلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیكال بعث ……………………………………………..

2.         عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (1979ـ 1974)………………………………..

الف ـ شرایط منطقه ای …………………………………………………………………………………….

ب ـ شرایط بین المللی ……………………………………………………………………………………..

ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی …………………………………………………

د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی ……………………………………………………

نتیجه گیری فصل سوم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل سوم  ………………………………

فصل چهارم (روابط ایران و سوریه 1988ـ 1979)

بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………………………

1. انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه …………………………………………………………….

2. جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه ……………………………………………………

بخش دوم

1. دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ ……………………………………………………………

الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه …………………………………………..

ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه…………………………………..

ج ـ اتحاد ایران و سوریه …………………………………………………………………………………

2. تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..

3. تنش های سوریه ـ ایران در لبنان ………………………………..…………………………………

4. دلایل تغییر موضع تاكتیكی سوریه در طول جنگ ………………………………………………..

5. قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه ………………………………………

نتیجه گیری فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..

یادداشتهای فصل چهارم ………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (روابط ایران و سوریه 2001ـ 1989)

بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه ………………………………………………………………

1. پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران ……………………………………………………….

2. روابط ایران و سوریه (2001ـ 1989)………………………………………………………………

بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ

1. پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه ………………………………………………………………

2. حمله عراق به كویت و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

3. كنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه …………………………………………………..

4. اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه ………………………………..

5. تهاجم تركیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه ……………………………………………

6. پیمان استراتژیك تركیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه ……………………………………..

7. اختلافات تركیه ـ سوریه و نقش ایران ……………………………………………………………

نتیجه گیری فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

یادداشتهای فصل پنجم ………………………………………………………………………………………

فصل ششم (نتیجه گیری)…………………………………………………………………………   152

یادداشتهای فصل ششم ….………………………………………………………………….……        156

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………157    

====================================================

مقدمه :

    خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیك جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلكه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران كه خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملكرد دولتهای منطقه نیز در این راستا      می باشد .

    سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیكی ، یكی از مهم‌ترین كشورهای خاورمیانه محسوب می شود كه توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این كشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران كه اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همكاری با كشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست كه شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا كرد . ایران و سوریه به عنوان دو كشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام كسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر كشورهای منطقه در همكاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است كه چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اكثر تحولات منطقه ای چه بوده است كه توانسته روابط این دو كشور را به عنوان الگویی برای سایر كشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل كند ؟ این پرسشی است كه باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم كرد تا سیمای اصلی همكاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همكاری و روابط دو جانبه با تأكید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می كنیم هر چند كه ممكن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امكان پذیر نمی باشد .

    در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و كاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دكتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دكتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدردانی می شود كه حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

1ـ طرح و تبیین موضوع :

    مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند .

    پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با كشورهایی كه از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیك می باشند در دستور كار سیاست خارجی این كشور قرار دارد .

    سوریه كه در این ردیف ازكشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری كه از آن به عنوان كشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیك اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها كه خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

    از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با كشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .

    این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی كردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیك با اسرائیل مصمم تر كرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال 1982 ، سبب گردید كه دو كشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند كه همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .

بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است كه ضمن روشن كردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر كشورها در روابط با یكدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان كشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

2ـ ادبیات موضوع :

                علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یكی از نكته های جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و كمتر تحقیق و كتابی در این زمینه یافت می شود كه به طور دقیق و موشكافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد كه بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

...

مبانی نظری سیاست خارجی

    در مطالعة روابط بین الملل سه مرحله را می توان از هم تفكیك كرد . بر همین اساس به    سه گونه نیز می توان این مطالعه را انجام داد . یكی از بعد تاریخی یعنی مطالعه حوادث و رویدادهای بین الملل كه اولین مرحله در راه شناخت موضوع و جمع آوری داده هایی است كه در مراحل بعد عناصر اولیة قضایا و استنتاجات را تشكیل می‌دهند و بی شناخت آنها هیچ قدمی فراتر نمی توان نهاد . دوم جمع بندی وریشه یابی و برقراری رابطه بین عناصر فوق یعنی داده های تاریخی است كه خود موضوع جالب و مهمی در مطالعات بین المللی را تشكیل میدهد و سومین مرحله از بعد نظری به موضوع می نگرد یعنی باید شناخت را تئوریزه كرد . در این مرحله شناخت ماهوی روابط بین الملل هدف اصلی مطالعه است .(1)

    بر این  اساس نیاز به استفاده از تئوری در شناخت بسیار مهم می باشد . نظریه یا تئوری ، بیان منسجم وسیستماتیك شناخت ما از واقعیت است . بنابر این برای نظریه پردازی باید ابتدا به جمع آوری و سیستماتیزه كردن عناصر شناخت خود از موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه به‌ویژه رابطه علّی بین عناصر مختلف شناخت به تبیین ماهوی قضیه و اینكه چرا موضوع مورد بحث بدین‌گونه است و نه به گونه ای دیگر بپردازیم . اگر به چنین شناختی دست یابیم قائدتاً باید قادر به پیش بینی تحولات آتی موضوع نیز باشیم . اما نباید فراموش كرد كه كمال مطلوب در تئوری با واقعیت تئوری همیشه یكی نیست و كمتر اتفاق می افتد كه تئوری را در همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان كند . اگر قرار بود كه واقعاً تئوری مجموعه ای از قضایای منسجم و سیستماتیك در تبیین یك واقعیت باشد قائدتاً باید در روابط بین الملل نیز با یك یا دو تئوری بیشتر سروكار نداشته باشیم : زیرا چنین تئوری باید شمائی توضیحی از این روابط، ساختار و تحولات آن بدست دهد و عوامل تعیین كننده آن را دقیقاً روشن سازد در حالی كه در این زمینه با دهها تئوری روبرو هستیم . (2)

    در این بخش ، ابتدا اشاره كوتاهی داریم به روشهای مطالعه سیاست خارجی ، سطح تحلیل در سیاست خارجی و متعاقب آن ، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی كه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم . ....

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان تحقیق طراحی قالب های تزریقی تحقیق گروه های خونی ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی پاورپوینت مقایسه آمار طول راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها