👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی

مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی

مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی

 بانك جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانك جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شركتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یكی از واكنش ها از سوی دول غربی بر تكیة قابل توجه بر تكنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شركتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمركزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تكنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی كشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در كشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندك باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شركتهای عمدة حسابداری كه ناظران را به این باور كه آنها شركتهای جهانی بوده و از اینرو امكان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شركتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای كسب دستمزد را برای شركتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیكه شك و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأكید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندكی در مورد تكیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یك كشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است كه چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویك (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد كه ‌كشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین كننده اینست كه در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدركشان از حوزة مالی ارائه می‌شود كه "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیك میان ملت توجه كرده و بحث می كنند كه ملت (كشور) و خصوصاً اكثر كشورهای قدرتمند صنعتی, كارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست كه آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینكار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

...

بانك اعتباری و بانك تجارت جهانی

قضیة بانك اعتباری و بانك تجارت جهانی(BCCI)  مورد بانكی است كه غالباً بعنوان بانك تجاری جهان سوم در كشورهای فرست ورلد (كشورهای جنگ جهانی اول) دیده می‌شود. برای تجارت بعنوان یك بانك بین المللی, BCCI باید روشهای نظارتی غربی را گردن نهاده و حسابرسی های خارجی را بعنوان جزیی از تكنولوژی های در حال رواج مطمئن و تكنولوژی مراقبت بپذیرند. در محدودة هندسة قدرت جهانی سازی, BCCI باید تسلیم نظارت و كنترل كالج Regulators بكار رفته از سوی نظرات قابلیت حسابرسی, اخلاق و اغفال باشد. همچنین باید منطقی كه حسابرسی از سوی شركتهای بین المللی باعث بالا رفتن اطمینان و مسئولیت محاسباتی می‌شود را بپذیرد.

تاریخچة اولیه

BCCI بعنوان خانواده ای دارای فعالیت اندك در دورة قبل از استقلال هند از انگلیس حیات خود را آغاز كرد.

بعد از استقلال و تجزیة شبه قاره در سال 1947, به سمت پاكستان می رود (مجلس سنای آمریكا, 1992 صفحة 23). در سال 1958, مؤسس BCCI یعنی آقاحسن عابدی بانك جدیدی تحت عنوان یونایتد بانك كه با مجوز دولت پاكستان بوده تشكیل می‌دهد. ظرف 10 سال و با حمایت شدید سیاسی, یونایتد با كمك دومین بانك بزرگ در پاكستان شده و عملیاتهایش در كشورهای دیگر نظیر خاورمیانه گسترش می یابد. در اوائل دهة 1970, درست زمانیكه قرار یونایتد بانك بعنوان بزرگترین بانك در پاكستان گذاشته شد, جو سیاسی كمی متلاطم شد. برای افزایش خط مشی های اقتصادیش, دولت جدید علاقمند به حفظ كنترل بر مؤسسات مالی بوده و تصمیم به ملی سازی تمام بانكها می‌گیرد. تلاشهای عابدی برای انتقال بانك به خارج از پاكستان با تعلیق كامل مواجه گردید و او در خانة خود تحت نظر بود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری با تأکید بر فرآیند نوآوری و اختراع چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت عمومی مقاله دین یهود و جرائم کیفری در آن پایان نامه اهمیت نسبی ابعاد كیفیت مواجهه خدمت و كیفیت خدمت در رضایت مشتریان بانك ملت پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی جامعه