👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مقایسه داستان های پیر چنگی مولوی و پیر رباب نواز عطار

مقایسه داستان پیرچنگی مولوی با داستان پیررباب نواز عطّاراز مثنوی مصیبت نامه

مقایسه داستان پیرچنگی مولوی با داستان پیررباب نواز عطّاراز مثنوی مصیبت نامه

درباره عطارنیشابوری............................................3

آثارعطارنیشابوری...............................................4

عطاردرعرفان وادب فارسی...................................5

وفات عطار.......................................................6

مصیبت نامه.....................................................7

مولوی............................................................8

تولد مولوی......................................................8

آثارمولوی........................................................8

درباره مثنوی معنوی...........................................9

داستان پیررباب نواز.........................................11-10

داستان پیرچنگی............................................14-12

سابقه دو داستان پیرچنگی و پیررباب نواز.................15

هدف داستان..................................................15

مقایسه دو داستان...........................................25-15

منابع و مآخذ.....................................................26

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

درباره عطار نیشابوری

       عطار یكی ازشاعران بزرگ ایران درقرن ششم و اوایل قرن هفتم است كه تاریخ دقیق تولد اومانند تاریخ تولد بسیاری ازنام آوران ادبیات نامعلوم است.

       « دولتشاه سمرقندی درتذكرة الشعراء تاریخ تولد عطار را روزششم شعبان سال 513 هجری درقریه كدكن می نویسد»

(عطار / فریدالدین / مقدمه مصیبت نامه / نورانی وصال / صفحه پنج)

       « هدایت تاریخ تولد او را در تذكره ریاض العارفین سال 512 می نویسد» 

(همان / همان)

«قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین ومحمد دارا شكوه درسفینة الاولیاء تاریخ تولد او را ماه شعبان سال 513 می نویسند»

(همان / همان)

       «استاد سعید نفیسی نیز پس ازبحث مستوفایی به دلایلی درست ترین تاریخ را ششم شعبان 530 می نویسد» 

(همان / همان)

      اما دكتر نورانی وصال درپاورقی همان صفحه( صفحه پنج)می نویسد سال 530 نیز از جهاتی كه در حوصله این مقاله بیرون است صحیح به نظر نمی رسد.

(همان / همان / پاورقی شماره1 )

« یكی از محققان بزرگ معاصر سال 539 را صحیح ترمیداند»

( اشرف زاده / رضا / شرح گزیده منطق الطیر/ اساطیر1374 / ص8)

...

مصیبت نامه

      ما به مناسبت اینكه داستان پیر رباب نواز را از مصیبت نامه انتخاب كرده ایم ،لازم دانستیم درباره مصیبت نامه و ارزش ادبی آن چند جمله ای بیاوریم.

     مصیبت نامه در بحر رمل مسدّس محذوف یا مقصور( فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن / فاعلات)سروده شده است ودارای حدود 7000 بیت می باشد.

     « در وجه تسمیه كتاب خود عطار چند بیتی آورده است نظر به اهمیت آن ابیات آنها رادرذیل آوردیم:

زان كه هربیتی كه می بنگا شتم                             بر سرآن ما تمی می  داشتم

در مصیبت ساختم هنگامه من                               نام این كردم مصیبت نامه من

گر دلی می بایدت بسیاردان                                   پس مصیبت نامه عطار خوان

لازم درد دل عطار باش                                     وز هزاران گنج برخوردارباش 

می نداند او كه از عطار بود                                 ختم صدعالم كه پر اسراربود

نافه اسرارنبود مشك بار                                      تا كه عطارش نباشد دست یار

( عطار/ مقدمه نورانی وصال /2536/ ص10)

      «عطار دراین مثنوی تلاش سالكی را كه برای رسیدن به حق به هر در میزند وازهرچیزوازهركس استمداد می كند به طرز بسیار بدیعی بیان می نماید و همان طور كه شیوه اوست سالك را قدم به قدم راهنمایی می كند و او را به جستجو وا می دارد و چون سیر و كوشش سالك در مرحله ای خاتمه می پذیرد او را در مرحله دیگر به تكاپو برمی انگیزد و سرانجام به نحوی بدیع كه برازنده اندیشه بلند اوست نتیجه ای بس عظیم و حیرت انگیز می گیرد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب جامعه شناسي خانواده تألیف نعمت الله تقوي پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری(1) ولک و همکاران ترجمه کرمی و تاجیک با موضوع توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی مقاله خلوت، قلمروپایی، و فضای شخصی نظریه همجواری گزارش کارآموزی در دفتر IT سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران