👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله حقوقی قانون تجارت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت

قسمتهایی از متن:

قسمت اول

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

ماده 1 – تاجر كسی است كه شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :

1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.

2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هرنحوی كه باشد.

3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل كاری (كمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملكی یاپیداكردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .

4 - تاسیس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براین كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5 - تصدی بعملیات حراجی

6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .

7 - هرقسم عملیات صرافی وبانكی

8 - معاملات برواتی اعم ازاین كه بین تاجریاغیرتاجرباشد.

9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .

10 - كشتی سازی وخرید و فروش كشتی وكشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی ازآنها تجارتی محسوب می شود -

1 - كلیه معاملات بین تجاروكسبه وصرافان وبانكها.

2 - كلیه معاملاتی كه تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.

3 - كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.

4 - كلیه معاملات شركتهای تجارتی .

ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده 5 - كلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

...

باب ششم

دلالی

فصل اول - كلیات

ماده 335 - دلال كسی است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی كند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وكالت است .

ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت كند.

ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینكه دلالی رافقط برای یكی از طرفین بكنددلال درمقابل هریك ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یكی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینكه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراینكه ثابت نمایدكه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .

ماده 340 - درموردی كه فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینكه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.

ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریك رشته یا رشته های مختلف دلالی كندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری كه ممكن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.

ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی كه امضاهاراجع به اشخاصی باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .

ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی كه برای آنهادلالی می كندوضامن اجرای معاملاتی كه به توسط اومی شودنیست . ...

...

با فونت B Nazanin و  12 در 93 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نگاهی اجمالی به کشور هند و بررسی عملکرد گروه های خودیار در آن تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی کارافرینی راه اندازی كارگاه حلقوی پودی (تریكو بافی)