👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق¬پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت UHVبراساس

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق¬پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت UHVبراساس

ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق¬پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت UHVبراساس

ترجمه مقاله بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق¬پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت UHVبراساس

Analysis of Electromagnetic Transient and Adaptability of Second-Harmonic Restraint Based Differential Protection of UHV Power Transformer

Abstract —An autotransformer is used as the main type of UHV

transformer, but the internal fault model of autotransformer provided

by most simulation software is not available. To find out the

existing problems of the application of the differential protection of

UHVtransformer, a three winding autotransformer model is firstly

built according to the existing Unified Magnetic Equivalent Circuit

transformer model provided by EMTDC software. Furthermore,

the internal fault model of UHV transformer is set up. By virtue of

above models, the energization and internal faults are simulated to

validate the well-applied differential protection using second-harmonic

blocking. It can be proven that the second-harmonic ratios

of three phase inrushes of the UHV power transformer are

all below 10% in some energization scenarios. In this case, the

maloperation of the differential protection by means of 15%

20% second-harmonic restraint ratio cannot be avoided. On the

other hand, the second-harmonic ratio of the fault current is relatively

high in the beginning of fault inception for some light faults,

leading to the short time delay of operation of protection. This discovery

will encourage the research and development of the novel

scheme of the main protection of UHV transformer.

بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت UHV براساس محدودیت هارمونیک دوم

چکیده

اتوترانسفورماتور به صورت نوع اصلی ترانسفورماتور UHV استفاده می­شود، با این حال، مدل خطای داخلیاتوترانسفورماتور که در اکثر نرم­افزارهای شبیه­سازی ارائه شده است وجود ندارد. برای حل مسائل موجود در زمینهکاربردحفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور UHV، ابتدا یک اتوترانسفورماتور با سه سیم­پیچ و با استفاده ازمدل ترانسفورماتورِمدار معادل مغناطیسی یکپارچه موجود در محیط نرم افزار EMTDCساخته می­شود. علاوه بر این،مدل خطای داخلی ترانسفورماتور UHV ایجاد می­شود. با توجه به مدل­های فوق، برق­دار کردن و خطاهای داخلی برای اعتباربخشی حفاظت دیفرانسیلکه بخوبی اعمال شده است با از بین بردنهارمونیک دوم شبیه­سازی می­شود. می­توان اثبات کرد که نسبت­های هارمونیک دوم [جریان­های] هجومی[1]ترانسفورماتور قدرتUHVهمگی در برخی از حالاتبرق­دار کردن زیر 10% هستند. در این حالت، نمی­توان از عملکرد نادرست حفاظت دیفرانسیلی با استفاده از 15% الی 20% نسبت هارمونیک دوم اجتناب کرد. به بیان دیگر، نسبت هارمونیک دوم جریان خطا در ابتدای وقوع خطا برای برخی از خطاهای ضعیف بسیار بزرگ است،که منجر به تاخیر زمانی کوتاه مدتِ عملیات حفاظتی می­شود. این یافته (کشف) انگیزه تحقیق و توسعه طرح جدیدحفاظت اصلی ترانسفورماتورUHVرا ایجاد کرده است.

 

واژگان کلیدی

اتوترانسفورماتور، EMTDC، هارمونیک، جریان هجومی، خطای داخلی،UHV.

 

[1]Inrushes 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله روان شناسی گشتالت سمینار برق UWB در باند بسیار زیاد CMOS بررسی عملكرد تقویت كننده كم نویز مقاله شرایط و نحوه انجام آبیاری قطره‌ای گیاهان و بارور كردن زمین مقاله تفکر و زبان کارآموزی کارخانه کشت وصنعت گلستان