👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رابطه والد فرزند فاین، مورلند و شوبل فرم پدر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رابطه والد فرزند فاین، مورلند و شوبل فرم پدر

دانلود پرسشنامه رابطه والد فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) فرم پدر ، مقیاس سنجش کیفیت روابط والد - فرزند

این پرسشنامه فرم پدر از رابطه والد فرزندی است.

پرسشنامه والد فرزندی پدر دارای منابع نمره گذاری و بررسی روایی و پایایی می باشد

جهت دانلود پرسشنامه رابطه ولی فرزندی- مادر مارک فاین و همکاران کلیک کنید

مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS)

مقیاس رابطه والد-فرزند برای اولین بار برای اولین بار توسط فاین، مورلند و شوبل برای سنجیدن کیفیت روابط والد-فرزند تهیه شده است."مقیاس رابطه ی والد-فرزند" یک ابزار 24 ماده ای، برای سنجیدن نظر نوجوانان درباره رابطه آن ها با والدینشان،است.

پاسخ ها در یک طیف لیکرت 7 درجه ای از 1 (خفیف) تا 7 (شدید) تنظیم شده است. ماده های 9، 13 و 14 این مقیاس به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده رابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پایین نشان دهنده ارتباط کم با والدین و تعارض با والدین است. این مقیاس دو فرم دارد، یکی برای سنجیدن رابطه ی فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه ی فرزند با پدر. نمونه ای از ماده های این مقیاس عبارت است از: "وقتی را که با پدرتان صرف می کنید چقدر است."

ضریب پایایی این خرده مقیاس را فاین و همکاران با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آوردند. ضرایب پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس های مربوط به پدر 0/89 تا 0/94، و برای کل مقیاس مربوط به پدر 0/96 به دست آمد.همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های مربوط به مادر 0/61 تا 0/94 و برای کل مقیاس مربوط به مادر 0/96 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی خوبی است. در پژوهش فاین و همکاران برای تعیین روایی این مقیاس از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تاییدی ارتباط بالا و خوبی بین ماده ها را نشان داد.پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تعارض با پدر، 0/89 و برای خرده مقیاس تعارضبا مادر 0/92 به دست آمد. همچنین، ضرایب استاندارد (بارهای عاملی)، در تحلیل عامل تاییدی، برای خرده مقیاس تعارض با پدربین 0/64 تا 0/84 و برای خرده مقیاس تعارض با مادر بین 0/67 تا 0/78 متغیر بود.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی دانلود پاورپوینت پویایی‎های گروه و کار تیمی سمینار برق کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال پروژه تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن بررسی گیاه نخودبه صورت لاتین