👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

فراشناخت و فراهیجان مثبت: از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت[1] بیر (2011) استفاده شده است. گویه‌های این پرسشنامه بیانگر باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز است که برگرفته از مصاحبه‌های انجام‌شده در مطالعه کیفی است. استنتاج از آن‌ها مبتنی بر مدل خودتنظیمی عملکرد اجرایی ولز و ماتیوز (1994، 1996)، مدل فراشناخت اختلالات عاطفی ولز (2000، 2009)، و مدل فراهیجان نف (2003) می‌باشد. مجموعاً 18 گویه وجود دارد که هر آزمودنی به این گویه‌ها با مقیاس چهار درجه‌ای (از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف») پاسخ می‌دهد.

[1] . The Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire (PMCEQ)

منبع

Beer, Nils. (2011). Effects of positive metacognitions and meta-emotions on coping, stress perception and emotions. (PhD), London Metopolitan University.

Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: The Guilford Press.

Wells, A. (2000). Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. Chichester, UK: Wiley.

Wells, Adrian, & Cartwright-Hatton, Sam. (2004). a short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy 42(0), 385–396.

Wells, A., & Matthews, G. (1996). Modelling cognition in emotional disorder: The S-REF model. Behaviour Research and Therapy, 34,881-888.

Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and Emotion. A Clinical Perspective. Hove: Erlbaum.

Beer, Nils, & Moneta, Giovanni B. (2010). Construct and concurrent validity of the Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire. Personality and Individual Differences, 49(8), 977-982.

Neff, K.D. (2003). The development and validation of a scale to measure se1f­compassion, Self and Identity, 2,223-250. 

👇محصولات تصادفی👇

کار اموزی در داروسازی جابر ابن حیان هنر چیست کار تحقیقی تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن و مهارت اجتماعی کودکان ناشنوا بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان اورژانس 115 استان اردبیل