👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق زیست محیطی و فلوریستیكی دامنه های جنوب غربی رشته كوه بینالود

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق زیست محیطی و فلوریستیكی دامنه های جنوب غربی رشته كوه بینالود

بررسی زیست محیطی و فلوریستیكی دامنه های جنوب غربی رشته كوه بینالود

فهرست مطالب

چكیده                                             1

فصل اول: كلیات                                    2

1- رشته كوه های بینالود                           2

2- معرفی منطقه ی مطالعه شده                       5

3- اطلاعات هواشناسی منطقه                          5

فصل دوم: روش مطالعه                               7

فصل سوم: نتایج و بحث                              8

1- خانواده های گیاهی منطقه                        8

2- جنس های گیاهی منطقه                            8

3- گونه های گیاهی منطقه                           9

4- مقایسه فلور گیاهی منطقه و ایران                9

5- اشكال زیستی                                    9

6- دوره های رویشی                                10

7- زیستگاه                                       10

8- نواحی رویشی                                   12

9- گونه های اندمیك                               12

10- گونه های نادر و در معرض انقراض               13

11- اهمیت اقتصادی                                13

جدول 1                                           14

جدول 2                                           14

جدول 3                                           14

جدول 4                                           14

جدول 5                                           15

جدول 6                                           16

جدول 7                                           17

جدول 8                                           35

جدول 9                                           35

جدول 10                                          36

جدول 11                                          36

جدول 12                                          37

جدول 13                                          37

جدول 14                                          37

جدول 15                                          38

جدول 16                                          39

جدول 17                                          40

جدول 18                                          41

جدول 19                                          42

جدول 20                                          43

جدول 21                                          44

جدول 22                                          44

جدول 23                                          45

جدول 24                                          45

منابع                                            46

پیوست 1: نقشه های توپوگرافیك منطقه               50

پیوست 2: تصویر گونه های گیاهی منطقه              56

 =====================

بخشهایی از متن:

چكیده

مطالعه حاظر، بررسی زیست محیطی و فلوریستیكی گیاهان دامنه های جنوب غربی ارتفاعات كوه بینالود در شمال شهرستان نیشابور با وسعتی حدود 500 كیلومتر مربع است. این مطالعه به منظور شناخت گونه های گیاهی و بویژه شناسایی گونه های كمیاب و در معرض انقراض و همچنین برای افزایش دانش ما در مورد محیط زیست این منطقه انجام شد، چرا كه اولین قدم در راه حفظ محیط زیست، شناخت دقیق و علمی آن می باشد. پوشش گیاهی منطقه شامل 488 گونه و زیرگونه متعلق به 301 جنس از 67 خانواده ی گیاهی است كه از بین آنها تعداد 20 گونه جزو گیاهان كمیاب و در معرض انقراض می باشند. تروفیت ها با 88/36 درصد شكل زیستی غالب را دارند و همی كریپتوفیت ها و كامفیت ها به ترتیب با 01/34 و 68/11 درصد اشكال زیستی بعدی را تشكیل می دهند. از نظر نوع ناحیه ی رویشی، 66/52 درصد گیاهان آن از عناصر رویشی ایرانو-تورانی و بقیه مربوط به دو، سه یا چند ناحیه ی رویشی بوده و یا پراكنش جهانی دارند. زیستگاه های منطقه را از روی نوع رویش گیاهی، نوع بستر و میزان دسترسی گیاهان به آب، می توان به هفت زیستگاه دشتی و مسطح، صخره ای، دامنه های مرطوب،دامنه های خشک ،  زیستگاه های آبی، واریزه ها و مناطق تخریب شده تقسیم كرد.

...

جدول 5: نام خانواده های گیاهی منطقه به همراه تعداد جنسها و گونه های هر خانواده

گونه ها

جنسها

نام خانواده

N.

گونه ها

جنسها

نام خانواده

N.

1

1

LINACEAE

35

1

1

ADIANTHACEAE

1

4

3

MALVACEAE

36

4

1

AMARANTHACEAE

2

1

1

MORACEAE

37

1

1

AMARYLLIDACEAE

3

1

1

OLEACEAE

38

2

2

ANACARDIACEAE

4

2

1

ONOAGRACEAE

39

22

17

APIACEAE

5

2

1

ORCHIDACEAE

40

1

1

ARACEAE

6

1

1

OROBANCHACEAE

41

2

2

ASCLEPIADACEAE

7

7

4

PAPAVERACEAE

42

71

44

ASTERACEAE

8

3

1

PLANTAGINACEAE

43

1

1

BERBERIDACEAE

9

1

1

PLATANACEAE

44

20

13

BORAGINACEAE

10

5

2

PLUMBAGINACEAE

45

30

26

BRASSICACEAE

11

50

34

POACEAE

46

3

2

CAPPARIDACEAE

12

1

1

PODOPHYLLACEAE

47

27

13

CARYOPHYLLACEAE

13

8

4

POLYGONACEAE

48

7

6

CHENOPODIACEAE

14

1

1

PORTULACACEAE

49

2

1

COLCHICACEAE

15

3

3

PRIMULACEAE

50

4

1

CONVOLVULACEAE

16

12

8

RANUNCULACEAE

51

1

1

CORYLACEAE

17

1

1

RESEDACEAE

52

1

1

CUSCUTACEAE

18

13

10

ROSACEAE

53

8

3

CYPERACEAE

19

9

6

RUBIACEAE

54

2

1

DIPSACACEAE

20

1

1

RUTACEAE

55

1

1

ELAEAGNACEAE

21

5

2

SALICACEAE

56

1

1

EPHEDRACEAE

22

15

5

SCROPHULARIACEAE

57

1

1

EQUISETACEAE

23

4

3

SOLANACEAE

58

10

2

EUPHORBIACEAE

24

2

2

TAMARICACEAE

59

43

16

FABACEAE

25

1

1

THYMELAEACEAE

60

2

2

FUMARIACEAE

26

1

1

TYPHACEAE

61

3

2

GENTIANACEAE

27

1

1

ULMACEAE

62

4

3

GERANIACEAE

28

2

2

URTICACEAE

63

3

1

HYPERICACEAE

29

1

1

VALERIANACEAE

64

4

3

IRIDACEAE

30

1

1

VERBENACEAE

65

1

1

JUGLANDACEAE

31

2

1

VIOLACEAE

66

2

1

JUNCACEAE

32

2

2

ZYGOPHYLLACEAE

67

21

14

LAMIACEAE

33

488

301

مجموع

 

18

7

LILIACEAE

34

👇محصولات تصادفی👇

مبانی و پیشینه نظری روانشناسی حافظه (فصل دو) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کمرویی در روانشناسی پایان نامه صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل پاورپوینت گیاه شناسی تحقیق تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی از دبیرستان به دانشگاه