تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی | abraham | 4397

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. دانلود فایل درباره تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی | دوستداران رشته حقوق می توانند نسبت به دانلود این فایل پربار آموزشی اقدام کنند| برای دانلود روی دکمه دانلود کلیک کنید. کلمات کلیدی فایل تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی:

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ، از تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی ﺑﯽ تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی ﭼـﻮن ﻣـﯽ تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی ، اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻮدم داﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ وي دﻋـﻮي تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده او را ﻧﺠ ﻧﻤﯽ تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی ﺎت دادم . اﮔﺮ

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

فهرست عنوان‌ها

علائم اختصاری

تصاویر آراء

چكیده

مقدمه

فصل اول – شناخت اركان رأی

الف – مقدمه

ب – اسباب موجهه

ج – منطوق رأی

فصل دوم – تحلیل ساختاری رأی

بند اول – مشخصات دادنامه (پاك نویس حكم)

بند دوم – تحلیل مقدمه یا گردشكار رأی

بند سوم – تحلیل اسباب موجهه رأی

بند  چهارم – تحلیل منطوق رأی

فصل سوم – تحلیل شكلی رأی

بند اول – صلاحیت

الف – صلاحیت ذاتی

ب – صلاحیت محلی

بند دوم – دعوای متقابل

الف- شرایط دعوای متقابل

ب – نتیجه

بند سوم – ویژگی‌های حكم مزبور

الف – اعلامی یا تأسیس بودن

ب – حضوری یا غیابی بودن

ج – قطعی یا غیر قطعی بودن

فصل چهارم – تحلیل ادبی و نگارش رأی

فصل پنجم – تحلیل ماهوی رأی

دعوای خلع ید

نتیجه گیری

منابع

علائم اختصاری

ق.آ.د.ك                 قانون آیین دادرسی كیفری

ق.آ.د.م                 قانون آیین دادرسی مدنی

ق. م                قانون مدنی

ق.ق.آ.د.م               قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

بتاریخ : 13/9/85        پرونده كلاسه : 84/19/738-83/1421 

شماره دادنامه : 867-866-20/9/85 

مرجع رسیدگی شعبه    دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای

خواهان : حسن نمك شناسان با وكالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همكف

خوانده : احمد و محمد و اكبر و مسعود خلفی تهران خ كارگر جنوبی چهار راه لشكر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمك شناسان تهران دربند خ كرمعلی خ الفت ك آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57

خواسته : تنظیم سند رسمی

خواهان دعوی تقابل : حسن نمك شناسان با وكالت وحمد رضا نیكوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2

خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمك شناسان تهران خ كارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اكبر و مسعود همگی خلفی تهران خ كارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804

خواسته : تقابل

گردشكار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه به كلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا كننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در پرونده امر بكلاسه فوق آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اكبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمك شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یك الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاك ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل كارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی كه متعاقباً آقای حسن نمك شناسان با وكالت آقای محمد رضا نیكوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمك شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اكبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حكم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (كه چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است كه متعاقباً خواسته خود را وكیل خواهان  فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی  63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمك شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارك تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.

👇محصولات مشابه با تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی👇

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا سمینار برق تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیكل تركیبی كرمان نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه ریشه ضرب المثل های ایرانی مقاله مشروعیت حقوق بشر و اطاعت و الزام آوری جهانی مقاله تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار تحقیق رابطه سنگ و آب در طبیعت (تقابل سنگ و آب) نمونه دادخواست مطالبه مهریه

👇محصولات تصادفی👇

پروژه رگرسيون چندمتغيره استنتاج آماري فصل هشت مبانی اقتصاد سنجی گجراتی دانلود تحقیق ساختار بازار انحصار چند جانبه پاورپوینت معماری دوره ساسانیان پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب مقاله بررسی گاز متان متصاعد شده از زباله های شهری و اثرات آن بر محیط زیست و راه حلهای آن مقاله سمبولیسم مقاله منازعات اجتماعی درایران مقاله تعاریف اساسی الكترونیك گزارش كارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شركت پاكشو پایان نامه کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن طرح تو جیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی به مساحت 3500 هکتار پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس 19 نقشه به همراه براورد اکسلی متره پایان نامه بررسی هفت عامل مهم در افت تحصیلی دانش آموزان

👇کلمات کلیدی👇