👈 فروشگاه فایل 👉

کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

کارتحقیقی آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه  در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

چکیده                                                       1

مقدمه                                                       2 

بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران                        3 

گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق                     4

گفتار دوم : بررسی آماری                                     5

مبحث اول :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی 5

مبحث دوم :  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد      5

مبحث سوم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم 6

مبحث چهارم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار  7

مبحث پنجم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل كیفری 7

مبحث ششم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه كیفری     8

مبحث هفتم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشكل خانوادگی 8

گفتار سوم : نتایج بررسی                                     9

بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه                 10

گفتار اول : تعاریف                                         11

مبحث اول : عوامل اجتماعی                               11

مبحث دوم : طبقه اقتصادی                                11

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان                        12

 بند اول                                              12

 بند دوم                                              12

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان                        12

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی                          13

مبحث ششم : علتهای دیگر بزهكاری                         14

بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه                  17

گفتار اول : سطوح پیشگیری                                   18

مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیك محیط سالم  18

مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا 19

مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : كنترل موقعیت خطر 19

گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهكاری                   19

پیشنهادات مركز كنترل بیماری های آمریكا                       20

استراتژی های خانواده گرا                               20

جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهكاری                     21

استراتژی جامعه گرا                                    22

جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان  22

استراتژی های پایشی                                    22

گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاری 23

بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده            23

بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان                  25

بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نكات زیر توجه داشته باشند  26

نتایج تحقیق                                                27

پی نویس ها                                                 28

منابع                                                      29

چکیده :

بزهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله كافی نیست . بزهكاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتكابی علیه احكام قانونی كه می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترك تمام جوامع انسانی است . دوركهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می كند :

 " هر عملی وقتی جرم محسوب می شود كه احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . "

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .

در این تحقیق از مقاله "پدیده بزهكاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان" کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ،  65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان كانون اصلاح و تربیت استان گلستان  می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

مقدمه :

بزه ، اولین پدیده ای بود كه با تجمع افراد به دور یكدیگر و شكل گرفتن جامعه ، تظاهرپیداركرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریك ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد كه هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است كه برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .

بزهكاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید كه دریك زمان ومكان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی كه مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت كلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یك جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت تغییر و سازمان های یادگیرنده مقاله قضاوت زن مقاله طراحی قالب بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان با تاکید بر دودبیرستان دخترانه شهید بهشتی وشهید اول شهر تهران