👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت کاربری زمین و روشهای طبقه بندی آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت کاربری زمین و روشهای طبقه بندی آن

پاورپوینت کاربری زمین و روشهای طبقه بندی آن

پاورپوینت کاربری زمین و روشهای طبقه بندی آن

طرح مساله

حفظ ، تقسیم و ساماندهی اراضی شهری و استفاده بهینه از آن ، از آغاز شهرسازی جدید غرب در قرن نوزدهم ، جهت مبارزه اجتماعی ، قانون گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت شهری nپیدایش مجموعه ای از مفاهیم ، ضوابط ، روش ها و فنون برای استفاده از زمین و ایجاد تعادل بین انسان و فضا ، به عنوان فرایند برنامه ریزی کاربری زمین (Land Use Planning) گردید. n

سرانه کاربری

سرانه :نحوه ارزش گذاری وتنظیم مقیاس اجرایی برای تنظیم کاربری اراضی به شمار می رود. •یکی از ابزارهایی است که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین، برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان فعالیت ها یا کاربری های مختلف به کار می رود. در واقع سرانه کاربری زمین به عنوان نوعی معیار و شاخص کمی برای سنجش و مقایسه تغییرات کاربری در جریان زمان مورد استفاده قرار می گیرد. •سرانه کاربری زمین تبلور و بیان کمی مجموعه سیاست ها، روش ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری ها، تقسیم اراضی، توزیع فضایی فعالیت ها، ضوابط منطقه بندی، تدوین استانداردهای کاربری و غیره به کار گرفته می شود.

شیوه نظم و نسق دادن به سیستم پیچیده شهر از طریق تهیه طرح های کاربری زمین ( طرح های جامع و تفصیلی  شهری) می باشد . nاین فرایند مبتنی بر فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری شد

طرح کاربری زمین بعنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، با هدف هماهنگ نمودن عوارض ساخته شده روی زمین (مانند ساختمان ها، شبكه حمل و نقل و….) با فعالیت ها و نیازهای شهروندان  تهیه و برنامه ریزی شده است .

فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین، برشناسایی ، محاسبه و تعیین سرانه ها در شهر واراضی شهری استوار است که شامل :

اهداف و سیاست های کاربری زمین 

میزان امکان دخالت و نظارت بر روندهای واقعی

میزان امکانات اجرایی برای کنترل ضوابط کاربری زمین

مفاهیم

زمین

تعریف زمین در برنامه ریزى شهرى

Øزمین به عنوان یک منبع طبیعی Øزمین به عنوان کالا  Øاز نظر مقدار محدود است. Øقابل جابجایی نیست. Øبرای سرمایه گذاری مورد استفاده است. Øکالایی است که بدون آن نمی توان زندگی کرد. Øفنا ناپذیر است و امکان ذخیره را فراهم می کند

طبقه بندی کاربری زمین شهری (هارلند بارتلمیو)

...

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری منابع انسانی؛ ابزار قدرتمند مدیریت مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه کد درس - 1221016- 1211358 پایان نامه كارخانجات و كارگاههای جدید در مهاجا تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)