👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

تحقیق گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و نظریه های مرتن و فستینگر

گروه های مرجع در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

با تاکید بر نظریه های مرتن و فستینگر

چکیده

در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع اند که مبنا و معیار داروی و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گروههای مرجع دو کارکرد عمده ی هنجاری و مقایسه ای دارند. سوال اصلی دراین مقاله آن است که گرایش و نیاز افراد تا چه حد بنیانی اجتماعی دارد و در جامعه ساخته می شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرد . در پاسخ به این سوال مهم، رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی به ویژگی ها وابعاد فردی توجه می‌کنند و رویکرد جامعه شناختی به عامل ساختارها و نظام ارزشی حاکم در جامعه می پردازد. این مقاله به شرح و تفصی و مقایسه این رویکردها به ویژه دیدگاههای مرتن و فستینگر خواهد پرداخت.

...

نتیجه گیری

پس از ارائه توضیحی اجمالی از دو نظریه ی مطرح در دو حوزه ی جامعه شناسی و روانشناسی درباره ی روابط و تعامل فرد و گروه، اینک می توانیم به مقایسه ی نظریه گروه مرجع مرتن با نظریه‌ی مقایسه اجتماعی فستینگر بپردازیم و وجوه تشابه و تفاوت آنها را بر شماریم. همانطور که گفته شد، سوال محوری هر دو نظریه پرداز، تاثیر گروه در شکل گیری رفتارها و باورهای افراد است. پیش فرض هر دو نظریه این است که انسانها با مقایسه ی افکار واستعدادهای خود با دیگران به ارزیابی نگرشها و کنشهای خود می پردازند و رفتارها و روابط اجتماعی خود را براساس تصویری که از این ارزیابی به دست می آورند، تنظیم ی کنند. در واقع مفاد هر دو نظریه آناست که روابط و ارزشهای گروهی بر نحوه ی رفتار و کردار افراد تاثیر گذار است و جایگاه و منزلت فرد د رگروه در تعیین جهت گیری اجتماعی او تعیین کننده است. هردو نظریه در صدد تبیین نحوه ی شکل گیری رفتارهای کنشگران تحت تاثیر روابط آنان با گروههای اجتماعی هستند و هر دوی آنان از سطح تحلیلی میانی (نه خرد و نه کلان) برخوردارند. به همین جهت این نظریه ها در ارائه ی فرضیه های آزمون پذیری که الگوی تحقیقات میدانی قرار گیرند از قابلیت بسیار بالایی برخوردارند و هر دو صاحب نظر، یعنی فستینگر و مرتن، بر این امتیاز در تئوریهای خود تاکید کرده اند.

...

👇محصولات تصادفی👇

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی مروری بر زندگی‌نامه «كارل تئوری درایر» دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89 پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی1 (IARS) مانیفست مدیریت پروژه CHAOS