👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رغبت های شغلی دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رغبت های شغلی دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی

دانلود بررسی رغبت های شغلی دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی

بررسی رغبت های شغلی دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی

گزیده فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه، بیان مسئله، فرضیه تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

فصل سوم : جامعه تحقیق، نمونه تحقیق، روش نمونه‌برداری

فصل چهارم: تمحاسبات آماری، جدول توزیع فراوانی سئوالات(21-1)

فصل پنجم: بخلاصه یك تا چهار، پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

 

 

 

فهرست مطالب

 

چكیده تحقیق

 

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشكل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

 

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت كرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

 

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

 

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(21-1)

 

فصل پنجم:

خلاصه یك تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

 

منابع تحقیق

پرسشنامه

👇محصولات تصادفی👇

تخقیق تربیت بدنی در ایران باستان پایان نامه كابلها و عیب یابی كابلها پایان نامه ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانلود پاورپوینت خودپنداری پاورپوینت مدل سازی پویا از فرایند لجن فعال