👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بهینه سازی بیوژئوگرافی حل مسئله پخش بار اقتصادی BBO

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بهینه سازی بیوژئوگرافی حل مسئله پخش بار اقتصادی BBO

دانلود ترجمه مقاله پروژه بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO) برای حل مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات بارگذاری شیرها

پروژه دانلودی حاضر، ترجمه مقاله ای با عنوان زیر می باشد:

Biogeography Based Optimization to Solve Economic Load Dispatch Considering Valve Point Effects

این فایل همراه با مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله در فرمت ورد و کد متلب آن می باشد. در ادامه به فهرست مطالب و چکیده ای از بخش های مختلف این مقاله می پردازیم.

بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات بارگذاری شیرها

فهرست

بیوژئوگرافی

بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی

عملگر مهاجرت

عملگر جهش

مسئله پخش بار اقتصادی

قید های تساوی و نامساوی توان های تولیدی

معادله توازن توان های اکتیو

قید مینیمم و ماکزیمم توان

سیستم مورد بررسی

مراحل اعمال روش بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی بر روی مسئله پخش بار اقتصادی

نتایج شبیه سازی

مراجع

-----------------

بیوژئوگرافی

تئوری بیوژئوگرافی بطور مفصل در مرجع (1) تشریح شده است. بیوژئوگرافی روش طبیعی توزیع گونه ها می باشد و نشان می دهد که چگونه گونه ها از یک جزیره به دیگری مهاجرت کرده، چگونه گونه های جدید بوجود آمده و چگونه برخی گونه ها منقرض می شوند. یک زیستگاه یک جزیره می باشد که از نظر جغرافیایی از سایر جزیره ها جدا می باشد. متغیرهایی که مناسب بودن یک زیستگاه را معین می کنند متغیرهای شاخص مناسب بودن (Suitability Index Variable-SIV) نامیده می شوند. این متغیرها می توانند به عنوان متغیرهای مستقل زیستگاه در نظر گرفته شده و برای هر زیستگاه شاخص مناسب بودن زیستگاهی (Habitat Suitability Index-HIS) می تواند از روی این متغیرها محاسبه شود.

بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی

روش بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی (BBO) یک روش بهینه سازی بسیار جدید می باشد که در سال 2008 در مرجع (2) توسط سیمون معرفی شد. در بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی یک حل خوب شبیه یک جزیره با شاخص مناسب بودن زیستگاهی بالا و یک حل بد شبیه یک جزیره با شاخص مناسب بودن زیستگاهی پایین می باشد. حلهایی که دارای شاخص مناسب بودن زیستگاهی بالایی هستند نسبت به تغییرات مقاومتر هستند ولی حلهایی که دارای شاخص مناسب بودن زیستگاهی پایینی هستند تمایل دارند تا ویژگی های خوب حلهای دارای شاخص مناسب بودن زیستگاهی بالا را کپی کنند.

...

مراحل اعمال روش بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی بر روی مسئله پخش بار اقتصادی

در مراجع (3) و (4) از روش بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از این مراجع، حل مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن اثر شیرهای بخار و با اعمال قیود تعادل توان و حداکثر و حداقل توان مجاز واحدها با روش بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی مورد بررسی قرار گرفته است. مراحل مختلف اعمال روش بهینه سازی بر پایه بیوژئوگرافی بصورت زیر می باشند.

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه تحليل رگرسيوني چند متغيره مرکب، مساله تخمين (اقتصاد سنجی گجراتی) پاورپوینت مدیریت سیستم های اطلاعاتی و چالش های اساسی مدیران در کسب و کار آینده مبانی نظری آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلان ترجمه مقاله اثرات منافع سیاسی دولتها و خروجی دانشگاهی در درآمد دانشگاه های دولتی مدیریت انرژی-مجموعه سوم مقالات