👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل کننده pid

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل کننده pid

دانلود پروژه کنترل کننده pid

دانلود پروژه کنترل کننده pid

-1-مقدمه

یكی از اجزای مهم و حساس حلقه ی كنترل صنعتی ، كنترل كننده ها می باشند . یك كنترل كننـده بـا توجـه بـه خطـایموجود (اختلاف رفتار فرآیند با رفتار مطلوب) و با در نظر گرفتن قوانین كنترل (اسـتراتژی كنتـرل) ، دسـتوری را جهـتاصلاح خطا به قسمتهای بعدی (محرك –Actuatorو عنصر نهایی –Final Element) ارسال می دارد

كنتـرل كننـدهها از نظر قانون كنترل یا عملی كه بر روی سیگنال خطا انجام می دهند به چند دسـته تقسـیم مـی شـوند كـه یكـی از آنهـاكنترل كننده های (Proportional-Integral-Derivative)PIDمی باشند.

كنتـرل كننـدهها از نظر قانون كنترل یا عملی كه بر روی سیگنال خطا انجام می دهند به چند دسـته تقسـیم مـی شـوند كـه یكـی از آنهـاكنترل كننده های (Proportional-Integral-Derivative)PIDمی باشند

تعریف مشخصات پاسخ گذرا

در عمل ، پاسخ گذرای سیستمهای كنترل ، غالباً قبـل از رسـیدن بـه حالـت مانـدگار نوسـان میـرا دارد. بـه منظـور تعیـینمشخصات پاسخ گذرای یك سیستم كنترل به ورودی پله ای باید موارد زیر مشخص شوند :

(Delay Time-td)زمان تأخیر

(Rise Time-tr)زمان صعود

(Peak Time-tp)زمان اوج

(Overshoot-Mp)حداكثر فراجهش

طبقه بندی كنترل كننده های صنعتی

طبقه بندی كنترل كننده های صنعتی از نظر قانون كنترل یا عملی كه بر روی سیگنال خطا انجام مـی دهنـد عبـارت اسـتاز :

كنترل كننده های دو وضعیتی (on/off)

كنترل كننده های تناسبی (Proportional)

كنترل كننده های انتگرالی (Integral)

كنترل كننده های مشتق گیر (Derivative)

كنترل كننده های تناسبی – انتگرالی (PI)

كنترل كننده های تناسبی – مشتق گیر (PD)

كنترل كننده های تناسبی – انتگرالی – مشتق گیر (PID)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی تجهیزات فنی سیستم تلویزیون پاورپوینت تصمیم گیری براساس اطلاعات هزینه های مربوط و اطلاعات استراتژیک شرکت پایان نامه بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری پایان نامه مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله