👈 فروشگاه فایل 👉

شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

پایان نامه و پروژه پایانی شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم در 409 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

 در 409 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

نخست : كلیات

1-1  طرح مساله:

سیاحت و گردشگری سابقه ای به تاریخ بشریت دارد. بشر پس از یكجانشینی و پس از رفع نیاز به مسكن و غذا عامل دیگری برای تغییر مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پی شناخت سایر سرزمین  ها و تمدن ها تصمیم به سفر گرفتند.

بعد از انقلاب صنعتی اندیشه جهانگردی جدید برای اولین بار شكل گرفت و گردشگری بواسطه  خاصیت اشتغالزایی و كسب درآمد به یك صنعت جدید تبدیل شد و از آن زمان به بعد این صنعت رو به رشد بوده در كشورهای پیشرفته با یك برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت های صحیح، از آن به عنوان یكی از راه های پیشرفت و توسعه استفاده شد.

صنعت گردشگری بواسطه درآمد بالا و اشتغالزایی جزء سه صنعت برتر دنیا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت می باشد.

گردشگری نقش بسزایی در پیوستگی و نزدیك شدن روابط سیاسی و بین المللی دارد و می تواند به عنوان یكی از عوامل صلح و آرامش در سطح بین المللی محسوب شود.

علاوه بر آن فرهنگ های ملتهای گوناگون را به هم نزدیك و باعث تفاهم فرهنگی می گردد.

نخست : کلیات.. ۱

۱-۱  طرح مساله: ۱

۱-۲  اهمیت و ضرروت تحقیق.. ۳

۱-۳  پیشینه تحقیق.. ۴

۱-۴  اهداف تحقیق : ۵

۱-۵  سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶  فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۷  قلمرو تحقیق: ۷

۱-۸  روش و مراحل تحقیق.. ۷

روش مشاهده ای: ۷

روش کتابخانه ای: ۷

۱-۹  تنگناها و محدودیت های تحقیق.. ۸

فصل دوم : چارچوب نظری.. ۹

۲-۱ تاریخچه جهانگردی در جهان.. ۹

۲-۲ جهانگردی در ایران.. ۱۶

الف) دوران مادها و هخامنشیان: ۱۷

ب) دوران اشکانیان: ۱۸

ج ) دوران ساسانیان : ۱۹

۲-۲-۲  دوران بعد از اسلام (دوران اسلامی). ۲۰

دوران صفویه (حکومت شاه عباس). ۲۳

۲-۳ تعریف اصطلاحات: ۲۷

۲-۴ تعریف و مفهوم جهانگردی: ۳۰

۲-۳-۱ جهانگردی: ۳۲

۲-۳-۲ جهانگرد (بازدید کننده یک شبه): ۳۲

۲-۵ انواع گردشگری.. ۳۲

۲-۵-۱ گردشگر یک روزه. ۳۲

۲-۵-۲ مسافر – سفر. ۳۲

۲-۵-۳ گردشگری ورزشی.. ۳۸

۲-۵-۶ اکوتوریسم در ایران.. ۴۹

۲-۵-۷ گردشگری فرهنگی.. ۵۱

اصول و منشور گردشگری فرهنگی.. ۵۶

اصل ۱٫ ۵۷

اصل ۲٫ ۵۹

اصل ۳٫٫ ۶۱

اصل ۴٫٫ ۶۲

اصل ۵٫ ۶۳

اصل ۶٫٫ ۶۵

۲-۵-۸ گردشگری پایدار. ۶۵

۲-۶ گردشگری پسامدرن و ضرورت شناخت آن.. ۶۹

گردشگری پسامدرن.. ۷۲

پساگردشگری انبوه. ۷۶

مقایسه ویژگی های گردشگری انبوه و پساگردشگری انبوه. ۷۷

۲-۷ نگاه ایران امروز به گردشگری.. ۸۰

گردشگری بعد از انقلاب ( ۱۳۸۵-۱۳۵۷). ۸۰

گردشگری در برنامه های توسعه. ۸۲

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۷۲-۱۳۶۸). ۸۲

اهداف کمی برنامه : ۸۴

اهداف کیفی: ۸۴

برری نقاط قوت و ضعف برنامه دوم: ۸۶

نقاط قوت : ۸۶

نقاط ضعف برنامه : ۸۶

۳- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۳- ۱۳۷۹). ۸۸

۴- برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴). ۸۸

۲-۸ اهداف سازمان ایرانگردی و جهانگردی.. ۹۳

مطالعات.. ۹۴

برنامه ریزی.. ۹۵

۳- آموزش… ۹۶

اهداف اصلی طرح جامع جهانگردی.. ۹۷

هدفهای اصلی طرح جامع جهانگردی عبارتند از : ۹۷

ارکان صنعت جهانگردی.. ۹۸

۲-۹ اهداف توسعه جهانگردی.. ۱۰۰

اهداف توسعه جهانگردی عبارتند از : ۱۰۰

۲-۱۰ شکل های توسعه جهانگردی.. ۱۰۰

۲-۱۱ تعاریف قطب توریستی.. ۱۰۱

۲-۱۱-۱ انواع قطب های توریستی براساس انگیزه گردشگری.. ۱۰۲

۲-۱۲ برنامه ملی توسعه گردشگری ایران.. ۱۰۳

۲-۱۳ برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه. ۱۰۶

بخش تجاری.. ۱۰۷

بخش عمومی به عنوان برنامه ریزان گردشگری.. ۱۰۹

بخش غیرانتفاعی به عنوان برنامه ریزان.. ۱۱۰

مشاورین حرفه ای.. ۱۱۱

۲-۱۴ گردشگری و آموزش… ۱۱۴

۲-۱۵ بازاریابی گردشگری.. ۱۲۰

۲-۱۶ ابعاد و تاثیرات جهانگردی.. ۱۲۴

۲-۱۶-۱ جنبه اقتصادی و درآمدزایی جهانگردی: ۱۲۴

۲-۱۶-۲ جنبه های سیاسی جهانگردی : ۱۲۶

۲-۱۶-۳ جنبه اجتماعی گردشگری.. ۱۲۸

۲-۱۶-۳-۱ جنبة فرهنگ پذیری: ۱۳۰

۲-۱۶-۳-۲ جنبة فرهنگ گذاری: ۱۳۰

۲-۱۶-۳-۳ تاثیرات متقابل فرهنگی: ۱۳۱

۲-۱۷ تعریف فرهنگ: ۱۳۱

۲-۱۷-۱ ویژگی های مهم فرهنگ… ۱۳۳

۲-۱۷-۲ کارکردهای مهم فرهنگ… ۱۳۴

۲-۱۷-۳ ابعاد فرهنگ: ۱۳۵

۲-۱۷-۴ شاخصه های فرهنگ : ۱۳۶

۱- شاخص های آماری: ۱۳۶

۲- نهادینه شدن یا درونی شدن فرهنگ: ۱۳۶

۳-ین میزان کارائی فرهنگ در تامین نیازهای مادی، معنوی، روانی و اجتماعی افراد : ۱۳۷

۴- قدرت سازگاری نظام فرهنگی: ۱۳۸

۵- میزان انسجام فرهنگی: ۱۳۸

۲-۱۸ صنایع دستی رسانه هویت ملی یا فرهنگی.. ۱۳۹

۲-۱۹ صنایع دستی – تعاریف و مفاهیم. ۱۴۴

۲-۱۹-۱ ویژگی های عمومی صنایع دستی : ۱۵۳

۲-۱۹-۲ ویژگی های صنایع دستی روستایی : ۱۵۴

۲-۲۰ انواع صنایع دستی.. ۱۵۵

صنایع دستی شهری : ۱۵۵

صنایع دستی روستایی (عشایری). ۱۵۵

۲-۲۰-۱ آشنایی با رشته های متنوع صنایع دستی: ۱۵۶

۲-۲۱ راهکارهائی برای توسعه صنایع دستی و گردشگری در ایران.. ۱۵۷

و اما راهکارها و پیشنهادات: ۱۶۵

فصل سوم. ۱۶۸

ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان اصفهان.. ۱۶۸

۳-۱ جغرافیای طبیعی.. ۱۶۸

۳-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و  تقسیمات سیاسی استان اصفهان : ۱۶۸

۳-۲ جغرافیای طبیعی استان اصفهان: ۱۶۹

۳-۲-۱ ناهمواریها: ۱۷۱

۳-۲-۲ نقش توپوگرافی در شکل گیری و جذب جمعیت در شهر اصفهان: ۱۷۳

۳-۲-۳ آب وهوای اصفهان.. ۱۷۹

۳-۲-۴ دما ۱۸۰

۳-۲-۵ بارش… ۱۸۲

۳-۲-۶ باد. ۱۸۳

۳-۲-۷ زمین شناسی و زلزله. ۱۸۴

زمین شناسی عمومی استان.. ۱۸۵

مطالعات خاک شناسی: ۱۸۸

۳-۲-۸ منابع زیرزمینی (گاز، نفت، آب و …). ۱۸۹

گاز: ۱۸۹

نفت: ۱۹۰

آب و برق: ۱۹۰

منابع آب زیرزمینی و مقدار تخلیه آن  ها : ۱۹۱

۳-۲-۹ پوشش گیاهی استان : ۱۹۲

۳-۲-۱۰ مراتع استان اصفهان : ۱۹۵

۳-۳ جغرافیای انسانی.. ۱۹۷

۳-۳-۱ بیان مفاهیم و تعاریف.. ۱۹۷

جمعیت : ۱۹۷

خانوار : ۱۹۸

نسبت جنسی : ۱۹۹

نسبت باسوادی : ۱۹۹

۳-۳-۲ علل وجود شهر اصفهان.. ۱۹۹

۳-۳-۳ استان اصفهان.. ۲۰۱

۳-۳-۴ اصفهان در دوران صفویه. ۲۰۳

۳-۴ بررسی مطالعات و ویژگی های انسانی.. ۲۰۳

جمعیت : ۲۰۳

۳-۴-۲- بررسی جمعیت و نرخ رشد استان اصفهان در طی دو دهه : ۲۰۴

جدول شماره ۱۱ جمعیت و متوسط رشد سالانه. ۲۰۶

۳-۴-۳- تفکیک جمعیت استان اصفهان بر حسب نقاط شهری و روستایی : ۲۰۷

جدول شماره ۱۲ خانوار و جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی.. ۲۰۸

۳-۴-۴ جمعیت بر حسب سن: ۲۱۰

جدول شماره ۱۳ جمعیت بر حسب سن.. ۲۱۱

۳-۴-۵ هرم سنی.. ۲۱۳

۳-۴-۶ جمعیت شهرهای استان: ۲۱۴

جدول شماره ۱۴ جمعیت شهرهای استان.. ۲۱۴

۳-۴-۷جمعیت بر حسب دین.. ۲۲۰

۳-۴-۸ زاد ولد و مرگ و میر. ۲۲۱

جدول شماره ۱۶ متولدین ثبت شده بر حسب در نقاط شهری و روستایی.. ۲۲۳

فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری وروستایی: ۲۲۵

۳-۴-۹ تراکم نسبی: ۲۲۵

۳-۴-۱۰ازدواج و طلاق: ۲۲۷

۳-۴-۱۱ سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی: ۲۲۷

نسبت وابستگی: ۲۲۹

۳-۵ شبکه های ارتباطی.. ۲۲۹

۳-۵-۱ راههای استان اصفهان: ۲۲۹

۳-۵-۲طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههای راه آهن در استان: ۲۳۱

جدول شماره ۲۱ طول انواع خطوط وتعداد ایستگاه های راه آهن در استان.. ۲۳۱

۳-۵-۳ انواع راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان: ۲۳۲

جدول شماره ۲۲ انواع راه های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان بر حسب کیلومتر  ۲۳۲

جدول شماره ۲۳ تعداد تونل ها ، پل ها… ۲۳۴

جدول شماره ۲۴ وسایل نقلیه عمومی درون شهری بر حسب نوع.. ۲۳۵

۳-۵-۴ پروازهای اصفهان.. ۲۳۶

۳-۶جاذبه های گردشگری اصفهان.. ۲۳۶

۳-۶-۱ چهار باغ.. ۲۳۶

۳-۶-۲ زاینده رود و مادیهای آن.. ۲۳۹

۳-۶-۳ باغ پرندگان.. ۲۴۵

۳-۶-۴ باغ غدیر. ۲۴۶

بنای یاد بود علامه امینی: ۲۴۶

۲- کتابخانه عمومی علامه امینی: ۲۴۷

۳-مجموعه ورزشی باغ غدیر( سال ورزش، استخر و دو زمین تنیس): ۲۴۷

۴-خانه کودک و نوجوان: ۲۴۷

۵- مجموعه سردرب: ۲۴۷

۳-۶-۵ باغ گلها ۲۴۸

۳-۶-۶ موزه ها ۲۵۰

۳-۶-۷ تفرجگاه مذهبی.. ۲۵۱

۳-۶-۸ آثار تاریخی.. ۲۵۱

۳-۶-۹ مورهای گردشگری.. ۲۵۲

صنایع دستی اصفهان.. ۲۵۳

۴-۱ اصفهان پایگاهی رفیع برای صنایع دستی ایران.. ۲۵۳

۴-۲ انواع صنایع دستی اصفهان: ۲۵۴

۴-۲-۱ پاپیه ماشه← Daper Macheh. 254

4-2-2 پریوار بافی ← Traditional Weaving. 255

4-2-3 پریوار دوزی ← Braiding. 255

4-2-4 پیله دوزی← Braiding. 256

4-2-5 تذهیب ← Illustrating. 257

4-2-6 خورجین بافی←Trabitional weaving. 257

4-2-7 دواتگری metal works. 258

4-2-8 سفال گری←Pottery. 258

سفالگری ← Pottery. 258

4-2-9 شرفه دوزی Braiding. 259

4-2-10 شمسه دوزی   Braiding. 259

4-2-11 ضریح سازی.. ۲۶۰

۴-۲-۱۲ طلاکوبی روی فولاد. ۲۶۰

۴-۲-۱۳ غبا باقی(aba bafi) Taditional cloth weaving. 262

4-2-14 علم سازی(علامت سازی). ۲۶۲

۴-۲-۱۵ فیروزکوبی Turquoise (Firozikobi) 262

4-2-16 قالی گل برجسته(ghali gol barjasteh) Relief carpet 264

4-2-17 قلمزنی (Ghalam/ani) Engraving- Chiseling. 265

4-2-18 قملکار(Ghalamkar) Traditional Printed cloth. 266

4-2-19 قملکار نقاشی (Ghalamkar naghashi) Traditinal printed cloth. 267

4-2-20 کاشی کاری سنتی (kashi kari) Traditional Tile working. 267

4-2-21 کاشی معرق (Kashr mooaragh) Inlaid tile works. 268

4-2-22 کاشی هفت رنگ (kasht haft rang)Tile working. 269

4-2-23 کاربندی (karbandi)Traditional work. 269

4-2-24 کاغذسازی سنتی (kazhaz sazi)Paper making. 270

4-2-25 گچ بری(gach bori) Traditional Plaster Work. 271

4-2-26 گره چینی (Gereh chini) Straw and wooden works. 271

4-2-27 گلابتون دوزی Braiding. 272

4-2-28 گیوه بافی (Giveh bafi) Traditional foot 272

4-2-29 مجری سازی Metalic handicrafts(mejri sazi) 273

4-2-30 مروارید دوزی Braiding (morvand dozi) 274

4-2-31 مسگری(mesgari) Metalic handicrafts. 275

4-2-32 مشبک دوزی (moshabak dozi) Braiding. 276

4-2-33 مشبک فلز (moshabak felez)Metalic handicrafts. 276

4-2-34 مضاعف دوزی (mozaaf dizi) Braiding. 277

4-2-35 میناکاری(Mina Kari) Enamel 277

4-2-36 مینای نقاشی (Mina)  Enamelled works. 278

4-2-37 نقاشی قهوه خانه ای (naghasi ghahvekhanehee) Traditional painting. 280

4-2-38 نگارگری ( Negargari)Fine Arts. 281

4-2-39 یراق دوزی Braiding(yaragh dozi) 282

4-3 صنایع دستی منسوخ و کم رونق در اصفهان.. ۲۸۳

۴-۴ صنایع دستی و توسعه گردشگری پایدار. ۲۸۷

۴-۵ صنایع دستی به عنوان یک محصول.. ۲۸۹

۴-۶ اقتصاد صنایع دستی.. ۲۹۳

۴-۷ فناوری بومی و صنایع دستی.. ۲۹۴

۴-۸ ویژگی های تولید صنایع دستی.. ۲۹۷

۴-۸-۱ تجارت منصفانه صنایع دستی.. ۲۹۷

۴-۹ جهانی سازی و صنایع دستی.. ۳۰۲

منابع و مآخذ: ۳۰۶

۴-۱۰ تجلی ذوق ایرانی در صنایع دستی.. ۳۰۷

۴-۱۱ نقش صنایع دستی در اقتصاد ایران.. ۳۱۱

۴-۱۲ نقش صنایع دستی در بالا بردن سطح اشتغال: ۳۱۵

۴-۱۳ نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سالانه: ۳۱۸

۴-۱۴ نقش صنایع دستی در تولید ملی.. ۳۱۹

۴-۱۵ نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی: ۳۲۰

۴-۱۶ نقش صنایع دستی در توسعه صادرات: ۳۲۱

۴-۱۷ابعاد فرهنگی و هنری صنایع دستی.. ۳۲۳

۴-۱۸ تبلور صنایع دستی در هم پیوندی آفرینش های هنری و دانش فنی.. ۳۲۶

۴-۱۹ در رونق صنایع دستی ICTنقش… ۳۲۹

۴-۲۰ «بررسی موانع پیوندهای صنعت جهانگردی و صنایع دستی در جهانگردی پایدار». ۳۳۳

۴-۲۰-۱ بررسی رشد اقتصادی: ۳۴۱

۴-۲۰-۲ تاثیرات صنعت گردشگران در تعامل با صنایع دستی بر اقتصاد ملی. ۳۴۳

۴-۲۰-۳ بررسی حساب اقماری گردشگری (TSA) و نقش آن در صنایع دستی: ۳۴۵

۴-۲۱-۴صنایع دستی و صنعت توریسم. ۳۴۷

۱- چرا در سفر خرید می کنیم؟. ۳۵۲

۴-۲۲ جایگاه صنایع دستی در تولید کشور. ۳۵۵

۴-۲۲-۱ مجموع نمرات شاغل در این صنعت.. ۳۵۵

۴-۲۲-۲ درآمد حاصله. ۳۵۶

۴-۲۲-۳ پراکندگی در کل کشور. ۳۵۷

۴-۲۲-۴ سهولت ایجاد مراکز تولید. ۳۵۷

۴-۲۲-۵ نیاز به سرمایه گذاری اندک جهت تولید در مقایسه با صنایع دیگر. ۳۵۸

۴-۲۲-۶ امکان تـأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی.. ۳۵۸

۴-۲۲-۷ بالا بودن ارزش افزوده آنها در مقایسه با صنایع دیگر. ۳۵۹

۴-۲۲-۸ بالا بودن میزان صادرات صنایع دستی و فرش در مقایسه با صادرات کالاهای غیرنفتی   ۳۵۹

۴-۲۳ وضعیت صادرات صنایع دستی و فرش و مقایسه آن با صادرات جهان.. ۳۶۰

۴-۲۳-۱ موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی.. ۳۶۰

راههای رفع موانع.. ۳۶۱

۴-۲۳-۲ راه حل ساده تر از استفاده از توریستها وجهانگردان.. ۳۶۲

۴-۲۴ مقایسه آمار تعداد توریست وارده به ایران و صادرات صنایع دستی به آن کشور (سال ۱۳۶۹)  ۳۶۵

آموزش های رسمی (آکادمیک). ۳۷۰

۴-۲۷ اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی و جایگاه آن در برنامه های توسعه. ۳۷۱

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه 16 اسلاید مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران کارآموزی رشته عمران گزارش کارآموزی مهد کودک