تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان | abraham | 16855

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. دانلود فایل درباره تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان | دوستداران رشته روانشناسی و علوم تربیتی می توانند نسبت به دانلود این فایل پربار آموزشی اقدام کنند| برای دانلود روی دکمه دانلود کلیک کنید. کلمات کلیدی فایل تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان: تیپ شخصیتی درونگرا برونگرا انگیزه پیشرفت تحصیلی

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ، از تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ﺑﯽ تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ﭼـﻮن ﻣـﯽ تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻮدم داﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ وي دﻋـﻮي تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده او را ﻧﺠ ﻧﻤﯽ تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان ﺎت دادم . اﮔﺮ

تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانلود تحقیق پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

مقدمه

    انگیزش از پر اهمیت ترین پیش نیازهای آموزش و یادگیری است. یادگیری مستلزم صرف وقت، کار، تلاش، پشتکار و سرمایه گذاری توانایی جسمانی و روانی یاد گیرنده است. مجموعه ای از عوامل یا سازه های درونی و بیرونی در برانگیختگی فرد به یادگیری و مشارکت فعال او در فرایند آموزش دخیل هستند. از غریزه، سائق، نیاز و شوق گرفته تا علاقه، کنجکاوی، سبک اسناد، باور کنترل، توانمندی، انتظار، تلاش جهت پیشرفت و تا فشار والدین، فشار همسان همگی می توانند در تعامل پذیری بر نظام انگیزش دانشجویان کار ساز افتند و رفتار آموزشی و یادگیری پیشرفت او را شکل دهند(والبرگ1987).

دیوید مک کلند از محققان برجسته و صاحب نظریه انگیزش پیشرفت است. بنا به نظر اوانجام تکالیف چالش انگیز،موجب پایداری در تکالیف دشوار و کسب موفقیت شغلی می شود و در رقابت با استاندارد عالی از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد (فرانکن 1986).

پژوهش های اتکنیسون وراینر (1947) نشان داد که یادگیرندگان دارای انگیزش پیشرفت بالا در مقایسه با افراد دارای انگیزش پیشرفت پایین از خود پشتکار و جدیت بیشتری در انجام تکالیف بروز می دهند، در آزمونها و امتحانات عملکرد بهتری دارند، به ویژه هنگامی که فرد مظهر قدرت است و نیاز به مقامی بالاتردارد و بر برتری جویی تأکید ورزد (نقل از فرانکن، 1990).

پژوهشهای ایساکن (1990) بیانگر آن بوده است که دانشجویان دارای انگیزش پیشرفت بالا در انتخاب درسهای اصلی و نیزدر مشاغل آتی خود،خواهانچالش بیشتری هستند، اما در عین حال در انتخاب گزینه ها و انتخابهای خود واقع بینی را رعایت می کنند. در مقابل دانشجویان دارای انگیزش پیشرفت پایین تمایل دارند که یا درس های کاملاً اصلی بسیار آسان یا درس های دشواری را برگزینند( به نقل از نیگولز، 1983).

پژوهشهای ورتمننشان داد که انگیزش پیشرفت به همان اندازه که می تواند رفتار مردان را پیش بینی کند یارای پیش بینی رفتار زنانه را ندارد. زنانی که در مقیاس های انگیزش پیشرفت به نمره بالا دست یافته اند اغلب نتوانستند برای خویشتن تصور پایدار توأم با پشتکار از خود نشان دهند (نقل از دِچارمز، 1984).

یافته های پژوهشی، شواهدی حاکی از تفاوت در اسناد و گرایش های اسنادی میان زن و مرد را ارایه می دهد. با این همه باید افزود که زنان در مقایسه با مردان با احتمال کمتری توفیق و کامیابی خود را به توانایی خویش نسبت می دهند ودر نتیجه از پی توفیق های خویش به خود فرایندگی کمتری دست می یابند(پلت1986).

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه     9

بیان مسئله            12

اهمیت و ضرورت تحقیق      14

اهداف پژوهش       16

فرضیه پژوهش      17

تعریف نظری وعملیاتی        18

مقدمه ای بر شخصیت         20

طبقه بندی تیپ های شخصیت            20

طبقه‌بندی کرچهر   20

طبقه پیک نیک     21

طبقه لپتوزوم یا استینک        21

طبقه آتلیتک         22

طبقه‌بندی شلدن      22

طبقه‌بندی شخصیت افراد با توجه به صفات        24

ویژگی های شخصیتی رفتاری تیپA    26

شخصیت Aدر مقابلB          27

شخصیت تیپAوبیماری های جسمی    28

بیماری های وابسته به شخصیت         30

عامل استرس در ایجاد بیماری های وحملات قلبی 32

واكنش پذیری سیستم قلبی عروقی وبیماری         34

سلامت افراد با الگوهای رفتاری آنان چه ارتباطی دارد؟      35

انگیزه‌ی پیشرفت    37

الگوی اتكینسون     42

نظریه مك كللند      42

ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت   44

پایداری در افراد با انگیزش پیشرفت بالا            45

رفتارهای بازرگانی در افرادی با انگیزش پیشرفت بالا        46

زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت           46

روشهای اندازه گیری انگیزه پیشرفت    47

روش پژوهش        50

جامعه آماری         50

روش جمع آوری اطلاعات    51

ابزار پژوهش        51

روش تجزیه و تحلیل داده ها   54

بخش اول :آمار توصیفی       56

بخش دوم : آمار استنباطی     62

بحث و نتیجه گیری 68

محدودیت های پژوهش         69

پیشنهادات            70

منابع      72

👇محصولات مشابه با تحقیق رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان👇

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور سراب بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه پروژه رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی تحقیق رابطه کمال گرایی مثبت و منفی، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (برونگرا – درونگرا) و عملکرد تحصیلی دانشجویان ترم اول و ترم آخر بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس علامه طباطبایی اردبیل در سال 93-94

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك، فصل چهارم مبانی اقتصاد سنجی گجراتی پاورپوینت آشنایی با باغ سازی ایرانی تحقیق جامع در مورد تأثیر خود گویی در کیفیت مهارتهای زندگی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب اوری ترجمه مقاله معرفی شبکه حسگر پایان نامه صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان پایان نامه بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز دادگاه جنایی بین المللی پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران مقاله نفوذ غیر عادی در شبكه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها مقاله اثر تنش آب بر ویژگی فیزیزیولوژیک و رابطه آن با رشد و عملکرد گندم سورس کد حسابداری شخصی ودود 1 1 4 3

👇کلمات کلیدی👇

تیپ شخصیتی درونگرا برونگرا انگیزه پیشرفت تحصیلی