👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان اردبیل چکیده عنوان پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل میباشد جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های پزشکی و غیر پزشکی تشکیل میدهند که در سا

 پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان اردبیل

*همراه با آمار توصیفی

چکیده

عنوان پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  میباشد . جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های پزشکی و غیر پزشکی تشکیل میدهند که در سال 89-90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مشغول تحصیل هستند که آنها را به عنوان جامعه آماری انتخاب کردیم. حجم نمونه 100 نفر که از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده است . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن  استفاده شده است .

نتایج در این پژوهش بدست آمد که در بررسی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد (p=0/012). بین مولفه های هوش هیجانی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد .

 

کلمات کلیدی  : هوش هیجانی – پیشرفت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

 

مقدمه.. 9

بیان مسئله.. 11

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 13

اهداف پژوهش.. 14

فرضیه ها.. 15

تعاریف و مفاهیم.. 16

هوش معنوی.. 16

چهار چوب نظری و پیشینه پژوهش.. 18

دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان.. 20

تاریخچه ی سلامت روان.. 24

معیارهای سلامت روان.. 25

هدف بهداشت روان.. 27

پیشگیری از بیماری های روانی.. 29

اصول سلامت روان.. 34

سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی.. 37

سلامت روانی در دوران قبل از تولد و زمان تولد.. 37

بهداشت روانی دوران بلوغ( نوجوانی).. 39

سلامت روانی در دورن بزرگسالی.. 41

سلامت روان در دوره سالمندی.. 42

رابطه سلامت جسمی با سلامت روانی.. 44

مذهب و سلامت روان.. 45

ایمان و استرس.. 46

قرآن کریم و بهداشت روانی.. 49

نقش اجتماع در بهداشت روان.. 55

عوامل مؤثر بر بیماری های روانی.. 56

هوش معنوی.. 66

اصول راهنمای تقویت هوش احساسی.. 68

پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج کشور.. 75

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 75

جامعه آماری.. 78

نمونه آماری.. 78

روش نمونه گیری.. 78

روش جمع آوری اطلاعات.. 79

تکنینک مورد نیاز در تجزیه و تحلیل داده ها.. 79

آمار توصیفی.. 81

آمار استنباطی.. 90

نتیجه گیری.. 94

محدودیت پژوهشی.. 96

پیشنهادات.. 96

منابع و ماخذ.. 99

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد سیب و خواص دارویی و شیمیایی آن(با ترجمه) مقاله ترس در کودکان و عوامل آن پایان نامه بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی پایان نامه پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس پایان نامه بررسی میزان گرایشات اعتقادی و مذهبی میان جوانان ( 25 – 20 ) ساله در میان دانشجویان