👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست می دهد صورتهای عملكرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع دركنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یك مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد

بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی در بازده سهام

(مقدمه)

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شركتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در كاهش نوسانات بازار را ایفا میكند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادركاراترین شكل خود امكان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میكند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

a.     مقدمه (بیان مسأله).................................................................................................... 1

b.     ضرورت ...................................................................................................................... 2 

c.      اهمیت موضوع ........................................................................................................... 2 

d.     سوال اصلی ................................................................................................................ 3

e.      فرضیات...................................................................................................................... 4

f.       قلمرو.......................................................................................................................... 5

g.     کلید واژه های اصلی .................................................................................................. 5

فصل دوم : ادبیات نظری

2-1) مروری بر ادبیات نظری .............................................................................................. 6

3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی................................................................... 7

4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد......................................................................................... 8

5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی................................................................................... 9

6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی................................................................................... 10

7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ................................................................................. 12

8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ......................................................... 13

9-1) نسبتهای مالی .......................................................................................................... 13

1-9-1- نسبتهای نقدینگی ..................................................................................... 14

2-9-1- نسبتهای فعالیت......................................................................................... 14

3-9-1- نسبتهای اهرمی......................................................................................... 15

4-9-1- نسبتهای سود آوری................................................................................... 15

تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی .................................................... 16

        1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی........................................ 16

         2-10-1 – ب) کیفیت سود ....................................................................................... 17

         3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای ............................................................................... 20

11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی............................................................................................ 24

12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری........................................................................ 24

13-1- افزایش اطلاعاتی.................................................................................................... 25

     1-13-1- الف) اطلاعات مکمل ..................................................................................... 26

     2-13-1- ب) اطلاعات موازی ...................................................................................... 26

     3-13-1- اطلاعات بی اثر............................................................................................. 27

بخش دوم:

1-2) پیشینه تحقیق ........................................................................................................ 28

فصل سوم : روش تحقیق

1- جامعه آماری ................................................................................................................ 36

2) نمونه آماری................................................................................................................... 37

3) اطلاعات مورد نیاز ........................................................................................................ 38

          1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی.................... 38

      2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی 38

       3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت............................. 38

تجزیه و تحلیل فرضیه ها................................................................................................... 40

اندازه گیری متغیرها.......................................................................................................... 41

روش آماری........................................................................................................................ 45

فصل چهارم : یافته های تحقیق

تحلیل آماری...................................................................................................................... 47

تحلیل و بررسی فرضیات................................................................................................... 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه تحقیق ................................................................................................................... 60

خلاصه و نتیجه تحقیق....................................................................................................... 61

محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات................................................................................... 63

پیشنهادات........................................................................................................................ 64

فصل ششم : منابع و مأخذ

منابع تحقیق ..................................................................................................................... 65

فصل هفتم : ضمائم

ضمائم :

طرح تأییده تأیید شده توسط استاد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصمیم گیری در مسائل مالی با تأکید بر ابزارهای مهندسی مالی مقاله بررسی كاربرد بارهنگ در طب سنتی دانلود طرح درس 17 هدیه های آسمانی سجاد و سجاده پاورپوینت مدیریت تحول سازمان طرح توجیهی بسته بندی چای تی بگ1