👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

چکیده

 جرم، رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع برای جرم، برقرار نظم در جامعه و جلوگیری از رفتار مجرمانه است. به همین دلیلف لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و ارزش های مورد قبول مردم را مد نظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خودداری از اعمالی است که مخالف با نظم عمومی و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهی از «قانونی بودن جرم» هم به عنوان یکی از مشخصات تعریف قانون جرم، و هم به عنوان یکی از عناصر متشکله آن یاد می کنند که ما را در زمره عمناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

 مقدمه

 جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1] و در اصطلاح، علیرغم تعریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیده جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سختی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.[2]

 

فهرست

چکیده 5

مقدمه. 6

قست اول. 7

جرم در جرم شناسی.. 7

قسمت دوم. 8

جرم در حقوق جزا 8

تعریف جرم از دیدگاه متخصصان. 9

بند اول- تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان. 9

تعریف جرم در فقه اسلامی.. 10

جرم از دیدگاه قانونی.. 11

سیر تاریخی تعریف قانونی جرم. 13

مشخصات تعریف قانونی جرم. 16

ریشه وجود عنصر قانونی.. 17

نتایج وجود عنصر قانونی.. 17

اول- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی.. 18

اقدامات تأمینی و تربیتی.. 25

دوم- تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزایی.. 25

سابقه تاریخی.. 27

امتیازات و انتقادات وارد بر تفسیر محدود. 27

نتایج تفسیر مضیق قوانین جزایی.. 28

محدودیت های وارد بر تفسیر مضیق قوانین جزایی.. 30

تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن. 31

تقسیمات کلی جرم. 33

1- جرم کیفری.. 33

2- جرم مدنی.. 34

3- جرم انتظامی.. 34

عناصر تشکیل دهنده جرم. 35

2- عنصر مادی جرم. 35

3- عنصر روانی جرم. 36

نتیجه گیری.. 37

منابع.. 38

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت تحقیق نقش زندان در تربیت و اصلاح مجرمین شبکه GSM پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران فایل پژوهش هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان