👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك

گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك

گزارش كارآموزی اداره ثبت اسناد و املاك

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

فهرست مطالب

n     فصل اول:                                                                                   2

     رسالت یا هدف حقوق ثبت                                                                  2

     تعریف و انواع سند                                                                             3

n     فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک                                               4

n     فصل سوم: تصرفات                                                                      7

n     فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی                                           9

n     فصل پنجم: آگهی ها                                                                      11

n     فصل ششم: اعتراضات                                                                    17

n     فصل هفتم: دفاتر                                                                           21

n     فصل هشتم: تفکیک و افراز                                                              29

n     فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت                                        30

n     فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت                                               35

n     فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت                                            48

n     فصل دوازدهم: مواد 140 و 133                                                       52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری                                                 58   

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی پاورپوینت مدیریت و جهانی شدن دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی پاورپوینت آموزش شبکه