👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق طراحی الگوی تعیین نظام استقرار ماشین خودپرداز بانک کشاورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق طراحی الگوی تعیین نظام استقرار ماشین خودپرداز بانک کشاورزی

تحقیق طراحی الگوی تعیین نظام استقرار ماشین خودپرداز بانک کشاورزی

طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری

مطالعه موردی: جایابی ماشین های خودپرداز بانک کشاورزی در منطقه 10 شهرداری تهران

فهرست مطالب:

1 -  مقدمه

اهداف تحقیق:

2- روش تحقیق

3- یافته‌های پژوهش

تعیین درجه اهمیت معیارهای مؤثر بر جایابی ماشین‌های خودپرداز

تعیین معیارهای ورودی برای مدل و تعدیل درجه اهمیت آنها

تعیین مکان‌های برخوردار از پتانسیل مناسب جهت استقرار ماشین‌های خودپرداز

انتخاب جایگاه‌های مناسب

انتخاب مناسب‌ترین جایگاه‌ها برای استقرار ماشین‌های خودپرداز

بررسی نتایج حاصل از اجرای مدل

4- نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع

-----------

اهداف تحقیق:

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین مطلوب ترین جایگاه های استقرار برای تعداد مناسبی ماشین خودپرداز بانک کشاورزی در منطقه 10 شهرداری تهران بوده است که در این راستا اهداف تفصیلی زیر تعریف شده است:

1- تعیین معیارها و شاخص های مؤثر بر نظام استقرار ماشین های خودپرداز بانک کشاورزی؛

2- تعیین میزان اهمیت هر کدام از معیارها و شاخص های تأثیرگذار بر نظام استقرار ماشین های خودپرداز بانک کشاورزی؛

3- ارائه روشی جهت ارزیابی و انتخاب گزینه های مختلف بر اساس معیارها و شاخص های دخیل در امر جایابی ماشین های خودپرداز؛

4- مشخص نمودن تعداد مناسب ماشین های خودپرداز، به طوریکه ضمن پوشش تقاضای موجود در منطقه مورد مطالعه، سایر محدودیت های مورد نظر مدیران بانک نیز ارضا شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری اسلامی و اقلیم گرم و خشک پاورپوینت اندیشه های مربوط به یادگیری الگوریتم تکاملی مرکب بهینه مبتنی بر الگوریتم های PSO و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع با چند تابع هدف مقاله نقشه برداری و روشها و کاربردها (GIS و GPS) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی عزت نفس در کودکان دوره پیش دبستانی