👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

مقدمه

انسان و جایگاه او درجهان مدتهاست که ذهن بشر را به خود مشغول داشته و موضوع مناسبی برای تحقیق بوده است. در جامعه امروزی انسان از ابعاد گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و از آنجا که هویت نیز بخش مهمی از وجود انسان و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخص تحت تاثیر هویتش است، بررسی هویت اجتماعی انسان ها بسیار قابل توجه است. در جامعه امروزی عواملی چون صنعتی شدن، توسعه تکنولوژی، گسترش، اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه ارتباطات و فرآورده های اجتماعی آن نه تنها زندگی مادی و اقتصادی مردم، بلکه چارچوب های نمادین آنها را نیز دگرگون می کنند. دانش ها، مهارت ها، باورها، ارزش ها، سنت و قواعد و رسوم اخلاقی و مذهبی پیوسته مورد سوال و تردید قرار می گیرند. در چنین شرایطی افراد به هویت نیاز دارند. از طریق هویت می توان از پیچیدگی و سرعت تغییرات اجتماعی کاست و به انسان ها توانایی آن را بخشید که نظمی در زندگی خود و دنیای اطرافشان ایجاد کنند. دسترسی انسانها بطور اعم و جوانان بطور اخص به هویت واقعی خود باعث تثبیت موقعیت آنان و رسیدن می شود(گیدنز،1378،15)

فهرست مطالب

فصل اول. 4

مقدمه. 5

بیان مسئله. 6

تعریف پاسگال. 9

اهمیت و ضرورت تحقیق. 10

اهداف تحقیق. 10

فصل دوم. 11

پیشینه تحقیق. 12

ادبیات نظری: 16

هویت اجتماعی از دیدگاه تاجفل. 16

هویت اجتماعی از دیدگاه جنکیز. 17

هویت اجتماعی ازدیدگاه کارکرد گرایان. 18

هویت اجتماعی از دیدگاه نگرش متقابل گرا 18

هویت اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان انتقادی.. 20

هویت اجتماعی از نظر کاستلز. 22

جمع بندی چارچوب تئوریک... 24

مدل تحلیل. 25

متغیر ها 26

فرضیات تحقیق. 27

فصل سوم: روش شناسی.. 28

روش تحقیق. 29

ابزار سنجش... 30

جامعه آماری.. 31

روش نمونه گیری.. 32

حجم نمونه. 32

تعریف نظری و عملیاتی.. 33

پایگاه اقتصادی و اجتماعی.. 34

اعتماد به نفس... 34

توانایی عقلاتی کردن امور. 34

میزان رضایت از خود. 34

فصل چهارم. 35

تجریه و تحلیل داده ها 35

یافته های توصیفی.. 36

یافته های استنباطی.. 44

فصل پنجم. 49

بحث و نتیجه گیری.. 50

منابع. 55

پرسشنامه. 56

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سازمان انواع پرسها تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل مقاله پدیده زیبا ولی خطرناک آذرخش یا برق بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری