👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی

چكیده:

 

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف  اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند.

 

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از :

 

1 -  تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

 

2 -  مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت

 

3 - تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران

 

4 - تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان

 

پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه  به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

 

طی این پژوهش اثبات گردید:

 

بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود ندارد.

 

بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.

 

بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.

 

سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است.

 

سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.

 

 

 

 

مقدمه:

 

مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.

 

حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.

 

جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.

 

جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح  وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .

 

 

 

[1]- International Federation Accountants (IFAC)

فهرست

چكیده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

 

3-1  بیان ﻣﺳﺄله 5

 

4-1  چارچوب نظری تحقیق. 6

 

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

 

6-1  اهداف تحقیق. 11

 

7-1 حدود مطالعاتی. 12

 

1-7-1قلمرو زمانی. 12

 

2-7-1 قلمرو مکانی. 12

 

3-7-1قلمرو موضوعی. 12

 

8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12

 

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

 

1 – 2 گفتار اول مبانی مدیریت و الگوهای ارزیابی عملكرد 16

 

1– 1– 2  مقدمه 16

 

2 – 1 – 2 سیر تاریخی مدیریت.. 18

 

3 – 1 – 2 مفاهیم سازمان و مدیریت: 20

 

4 – 1 – 2  مکاتب مدیریت علمی. 27

 

5 – 1 – 2  سطوح، مناطق، مهارتها و مسئولیت های مدیریت.. 42

 

6 – 1 – 2  اثر بخشی عملكرد مدیران. 51

 

2 - 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت.. 70

 

1  - 2 – 2 مقدمه 70

 

2  - 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت.. 70

 

3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت.. 79

 

4 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت.. 85

 

5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت.. 86

 

6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای. 88

 

7 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت : 90

 

9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز. 103

 

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان. 105

 

1 – 3 – 2 مقدمه 105

 

2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز. 105

 

3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106

 

4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار. 107

 

5 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108

 

6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز. 111

 

7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت.. 116

 

8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز: 120

 

4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمینان ) 121

 

1 – 4 – 2 مقدمه 121

 

2 – 4 – 2 تعریف محیط. 121

 

3 – 4 – 2 محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی. 122

 

4 – 4 – 2 محیط واقعی در برابر محیط ذهنی. 123

 

5 –  4 – 2 رابطه محیط و ساختار سازمان. 124

 

6 – 4 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 126

 

7 – 4 – 2 سازش با محیط نامطمئن. 129

 

8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محیط نامطمئن. 137

 

5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقیق. 139

 

 

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 

1-3 مقدمه 146

 

2 – 3  روش تحقیق. 146

 

3 - 3  مدل تحلیلی تحقیق. 147

 

4 - 3 جامعه آماری. 148

 

5 – 3  روشهای جمع آوری اطلاعات.. 149

 

6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه 149

 

1 – 6 – 3  اعتبار محتوائی. 150

 

2 – 6– 3  اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه ) 150

 

7 – 3 پایائی پرسشنامه 150

 

8 – 3  روش آزمون فرضیه های تحقیق. 151

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 153

 

2 - 4  تجزیه و تحلیل داده ها 153

 

3 - 4  تحلیل توصیفی اطلاعات.. 153

 

1- 3 - 4 - آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان. 154

 

4 – 4 تحلیل استنباطی اطلاعات.. 157

 

1-4-4 آزمون فرضیه اول: 160

 

2-4-4 فرضیه  دوم : 161

 

3-4-4 فرضیه سوم : 162

 

4-4-4 فرضیه چهارم : 163

 

5-4-4 فرضیه پنجم : 164

 

6-4-4 فرضیه ششم : 165

 

7-4-4 فرضیه  هفتم : 166

 

8-4-4 فرضیه هشتم : 167

 

9-4-4 فرضیه نهم : 168

 

10-4-4 فرضیه دهم : 169

 

11-4-4 فرضیه یازدهم : 170

 

12-4-4 فرضیه دوازدهم : 171

 

13-4-4 فرضیه سیزدهم : 172

 

14-4-4 فرضیه چهاردهم : 173

 

15-4-4 فرضیه پانزدهم : 174

 

16-4-4 فرضیه شانزدهم : 175

 

17-4-4 فرضیه هفدهم : 176

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 179

 

2 –  5 نتایج و پیشنهادات تحقیق. 179

 

3 –  5 پیشنهادات.. 179

 

1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق. 179

 

2 - 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 181

 

4 – 5 محدودیت های تحقیق. 181

 

پیوست ها

 

پیوست الف) پرسشنامه 183

 

پیوست الف) جداول و نتایج اماری. 190

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی: 201

 

منابع لاتین: 203

چکیده لاتین   207

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله كاربرد مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب راهبرد اجرای پروژه فناوری اطلاعات تحقیق نقوش سنتی بته جقه در اعصار مختلف تاریخ پروژه انواع ماهیچه ریخته گری دانلود پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش(فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان) مقاله عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران