👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرسختی ، خشم و کمال گرایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران زن و مرد مبتلا به سوء هاضمه شهر اردبیل بود. نمونه این پژوهش 80 نفر بیمار بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سرسختی روانشناختی، پرسشنامه خشم اسپیل برگر، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و مقیاس کیفیت زندگی وضعیت جسمانی ـ روانی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرسختی (30/- = r ) و  کمال گرایی (27/- = r ) با علائم بیماری سوء هاضمه رابطه منفی معنی داری دارد.  خشم (52/0 - = r) و کمال گرایی منفی

(27/- = r )  با علایم سوء هاضمه رابطه منفی معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که سرسختی، خشم ، کمال گرایی 48 درصد علایم بیماری سوء هاضمه را پیش بینی می کنند.  همچنین سرسختی، خشم و کمال گرایی 32 درصد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سوء هاضمه را پیش بینی می کنند. با توجه به اینکه خشم، سرسختی و کمال گرایی نقش مهمی در تعیین علایم بیماری سوء هاضمه و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سوء هاضمه دارند می­توان راهکارهای روانشناختی از قبیل روشهای کنترل خشم و غلبه بر استرس و مقابله با مساله را به بیماران آموزش داد.

کلمات کلیدی: سرسختی، خشم، کمال گرایی، کیفیت زندگی، بیماری سوء هاضمه 

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

فصل اول ـ کلیات

مقدمه 3

بیان مساله 5

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 9

اهداف پژوهش.. 10

سوالات پژوهش.. 11

فرضیه ها ی پژوهش.. 11

تعاریف نظری  و عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم ـ ادبیات و پیشینه پژوهش

زمینه و پ‍یشینه تحقیق. 15

سوء هاضمه 16

پژوهشهای مربوط به سوء هاضمه 22

کیفیت زندگی. 24

پژوهشهای مربوط به كیفیت زندگی. 32

سرسختی. 35

پژوهشهای مربوط به سرسختی. 56

جمع بندی سوابق. 58

خشم 58

پژوهشهای مربوط به خشم 66

كمال گرایی. 69

پژوهشهای مربوط به كمال گرایی. 84

جمع بندی  سوابق. 87

فصل سوم ـ روش پژوهش

روش پژوهش.. 89

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری. 89

روش گردآوری اطلاعات.. 92

ابزار گردآوری اطلاعات.. 89

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 92

فصل 4 ـ تجریه و تحلیل یافته ها

4-1-مقدمه 94

الف)  یافته های جمعیت شناختی. 94

ب- یافته های توصیفی. 97

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 108

5-2- بحث در نتایج. 108

محدودیت های پژوهش.. 117

پیشنهادهای پژوهش.. 117

پیشنهادهای اجرایی. 118

فهرست منابع. 119

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پروژه برنامه ریزی جهانگردی تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری اسلامی پایان نامه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی مقاله خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی توزیع برق ساختمان با اسکلت فلزی