👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری مصرفی تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا

پایان نامه بررسی سیستم حسابداری مصرفی  تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا

مقدمه

1-1- پیش زمینه ی این تحقیق 

بخش عمده ایی از غذاهای مصرفی در اروپا توسط مزارع کشاورزی بزرگ تولید می شود.  ماهیت این سیستم های تولیدی به این صورت است که اغلب غذا با قیمت نسبتا کم تولید می شود اما مخارج زیادی در  توزیع آن به محیط آلوده (مثل نیترات ، فسفات ، انباشتگی خوراکه آب ، آفت کش)  وجود دارد. نیروهای پیش برنده ی اقتصادی به این معناست که سیستم تولیدی کشاورزی در دهه های اخیر در اروپا ادامه داشته است. از این رو مقابله با مشکلات تولیدی سیستم های تولید با کاهش مواد آلاینده مثل نیتروژن ، فسفر ، آفت کش ها CO2 و ... لازم است .

در بین گروه های مزارع متمرکز ، متغیر های زیادی در کارامدی تولید وجود دارند که به کارایی محیطی مربوط می شوند . دو  مثال از هلند که یکی از بزرگ  ترین کشور های اروپایی در کشاورزی است  نشان  می دهد که :

ü   در سال 96/1995 ، 33 درصد از کشاورزان تولید کننده لبنیات هلندی با تولید 500/11 کیلوگرم در هر هکتار ، مازاد نیتروژن کمتر از 400 کیلوگرم در هر هکتار داشتند، از طرف دیگر 33 درصد از کشاورزان تولید کننده ی لبنیات با تولید همیشگی  کمتر از 500/11 کیلوگرم در هر هکتار مازاد نیتروژن بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هر  هکتار  داشتند. (لانگلان 1997)

ü   در استعلام میان کشاورزان سیب زمینی هلندی که از قارچ ها در برابر فیتوتروپ ها استفاده 

می کردند. 1 تا 21 کیلوگرم عناصر سازنده فعال در هر هکتار با متوسط 10 کیلوگرم در هر هکتار وجود داشت . تفاوت های کاربردی به ازاء 70-60 درصد از هر دوز د ر هر عملکرد و به ازاء 40-30 درصد تعداد عملکرد ها مشخص شده است.

اطلاعات مدیریتی کافی ، پیش نیاز مهمی است که به کشاورزی کمک می کند کارایی بیشتری داشته باشند و تاثیرات محیطی را کم می کنند . اطلاعات مدیریتی را می توان با سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی (IOA) ارائه کرد . از این رو مقایسه ی سیستم IOA و آنالیز نقش IOA به عنوان ابزار مدیریتی جهت بهبود کارایی مزارع و کاهش آلودگی محیط است.

 در تعداد زیادی از کشورها از موازنه غذایی در سطح کشاورز ی به عنوان ابزار مدیریتی جهت کشاورزان و یا به عنوان پایه ی خراج در مازاد مثل مواردی که برای هلند عنوان شد ، استفاده می شود. سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی دیگر مثل آفت کش انرژی است . ابتکار عمل زیاد ، برای گواهی نامه یا اهداف بازار یابی جنبه های مختلف را پوشش می دهند. کشور های متعددی مثل UK  مفهوم عملکرد کشاورزی خوب ( GAP) را در یک سری راهنمایی برای کمک به مشاوران و کشاورزان توسعه داده اند که ریسک آلودگی خاک ، آب و هوا را زمانی کاهش می دهند که رشد کشاورزی از نظر اقتصادی ادامه می یابد (مثل MAFF 1998)

گرچه سیستم های IOA متعددی را در اروپا به کار می روند اما در حال حاضر بررسی کاملی برروی این سیستم ها ، هدف جزییات و کارایی آنها وجود ندارد . از این رو کشاورزی DG و محیط DG بررسی جامع و ارزیابی کلی برروی تجارب IOA انجام دادند.

سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در ایالت های متعددی اجرا می شود. در تأکید بر پهنا و ارسال آنها متفاوت است . این مسأله نسبتا به ماهیت (مثل کشاورزان یا تقاضا مثل سوپر مارکت ها ) عرضه نیروی ایجاد نیروی یجاد کننده ی این تاسیسات بستگی دارد . سیستم IOA را می توان به عنوان روش حسابرسی تعریف کرد که بر ضوابط اقتصادی (مثل مصرف غذا : گوشت ، شیر یا تخم مرغ تولیدی) بزرگ تر تمرکز دارد که تاثیرات محیطی در محصولات بی مصرف (مثل  انتشار در سطح زمین ، خاکستر و هوا) از سیستم محصولات کشاورزی تحت بررسی را در نظر می گیرد. مورد آخر ، روش گسترده تری است که تولید و وضعیت از ضایعات احشام مثل گل و کود و حتی تاثیر روش بازیافت ((ضایعات )) را در تولید های بعدی مثل تبخیر NH3یا حذف نیترات و ... را نیز در نظر می گیرد.

 CAP ، تعداد قابل توجهی را تهیه کرده است تا منحنی محیطی کشاورزی را بهبود دهد ، هرچند این مورد در بخش ها و مناطق به شکل یکسان انجام نمی شود. با وجود این که CAP اخیرا پذیرفته شده است و تقویت بعضی از این ابزار را احیا می کند اما هنوز هم مشخص نشده است  که آیا کشاورزی EU در آینده ی نزدیک قادر به رسیدن به حالت شبکه ایی می باشد یا خیر . این مسأله با توجه  به  انواع کشاورزی متمرکز صحت می یابد.

از این دیدگاه ، بررسی عملکرد مزارع هر شخص در حسابداری مصرفی/تولیدی ، توجه زیادی به بررسی دارد تا آن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی (و افزایش بالقوه) کارایی محیط کشاورزان EU در نظر گیرد . در مفهوم شرایط منطقه ای ، آنالیز حسابداری به ایجاد استاندارد عملکرد های توصیه شده برای گروه ها ی مزارع  در نظر گرفته شده با بهترین عملکرد ها برای هر دارنده ی زمین گفته

می شود. ممکن است از مفهوم (( عملکرد کشاورزی خوب )) معنای عملی برداشت شود در حالی که  مورد آخر ابزار بالقوه برای بهبودی کارایی محیط در مزارع  هر فرد می باشد.

 با این وجود از آن جا که نیتروژن نشان می دهد که سیستم IOA (یعنی RARCOM- راهنمای حسابداری معدنی) تحت شرایط مازاد  زیاد و در نتیجه ی غیر خطی بودن مصرف خالص و خسارت ها ، مفید تر ایت . این همان نکته ای است که در سند OSPAR_NEUT ، NUT/97/4/2 تایید شد.

فهرست:

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده --------------------------------------------------------------- I

فصل 1 ------------------------------------------------------------  --  II

مقدمه ---------------------------------------------------------------- 1

پیش زمینه این تحقیق------------------------------------------------------- 1

هدف از این تحقیق---------------------------------------------------- --   5

ساختار تحقیق-------------------------------------------------------- --  5

فصل 2 --------------------------------------------------------------- 7 

خلاصه--------------------------------------------------------------- 8

2-2- مقدمه --------------------------------------------------------10---

3-2- روش --------------------------------------------------------10-----

1-3-2 موضوع ------------------------------------------------------------1

2-3-2- پوشش جغرافیایی تحقیق---------------------------------------- -------11

2-3-3- روش تحقیق-------------------------------------------12--------------

4-2-3- پرسشنامه ---------------------------------------------14-------------

4-2- نتایج------------------------------------------------------------14

1-4-2- پرسشنامه های کامل شده---------------------------------------------14

5-2- بحث ------------------------------------------------------------15

فصل 3 ---------------------------------------------------------------5

1-3- خلاصه ----------------------------------------------------------5-

2-3- مقدمه ------------------------------------------------55---------------

3-3- شرح و ارزیابی هر سیستم------------------------------------55---------------

5- حساب های سبز--------------------------------------------57---------------

روش --------------------------------------------------------------

59

نتایج --------------------------------------------------------------

60

10- موارد اخلاقی برای مزارع احشام ----------------------------------------

63

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

63

روش --------------------------------------------------------------

64

نتایج --------------------------------------------------------------

64

13- مدیریت محیط بر کشاورزی -------------------------------------------

67

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

67

روش -------------------------------------------------------------

68

نتایج --------------------------------------------------------------

70

19- عوامل کشاورزی اقتصادی --------------------------------------------

72

روش --------------------------------------------------------------

74

آفت کش ها --------------------------------------------------------

74

نتایج --------------------------------------------------------------

75

28- برچسب محیطی کشاورزی -------------------------------------------

77

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

77

روش --------------------------------------------------------------

78

نتایج --------------------------------------------------------------

79

50- REPRO--------------------------------------------------------

80

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

81

روش --------------------------------------------------------------

81

نتایج --------------------------------------------------------------

83

سیستم هردبوکس -----------------------------------------------------

83

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

83

روش --------------------------------------------------------------

84

نتایج --------------------------------------------------------------

85

24-سطح موازنه ی مواد غذایی مزارع ---------------------------------------

87

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

87

روش --------------------------------------------------------------

88

نتایج --------------------------------------------------------------

88

40- مقیاس محیطی برای آفت کش ها ---------------------------------------

90

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

90

روش --------------------------------------------------------------

91

نتایج --------------------------------------------------------------

93

3- مقیاس انرژی ------------------------------------------------------

96

پیش زمینه ----------------------------------------------------------

96

روش --------------------------------------------------------------

97

نتایج --------------------------------------------------------------

99

4-3- مقایسه ی اوراقی --------------------------------------------------

101

1-4-3- هدف و محتوا--------------------------------------------------

101

نتایج --------------------------------------------------------------

114

فصل 4 -------------------------------------------------------------

115

خلاصه-------------------------------------------------------------

116

مقدمه--------------------------------------------------------------

118

3-4- انواع سیستم IOA و نشانه های به کار برده شده-----------------------------

119

1-3-4- سیستم های IOA برای کاربرد های مختلف------------------------------

119

4-4- انواع نشانه های به کار رفته در سیستم IOA--------------------------------

122

1-4-4- سیستم IOA از دیدگاه مشاوران و کشاورزان ----------------------------

126

1-4-4- ارزیابی سیستم مطابق با مصاحبه های انجام شده ---------------------------

128

2-4-4- هزینه ها و منافع استفاده از سیستم IOA---------------------------------

130

3-4-4- درک سیستم --------------------------------------------------

132

5-4- این سیستم از دیدگاه محیط شناسان جامعه شناسان ارزیابی شده است--------------

133

1-5-4- افزایش آگاهی و تغییر گرایش ها ------------------------------------

136

ارتباط با مدیریت ------------------------------------------------------

137

شرایط اقتصادی ------------------------------------------------------

138

سیستم ioa در ارتباط با بازار و برچسب گذاری ---------------------------------

140

مواد منبع و مقیاس نشانه ها -----------------------------------------------

141

سیستم IOA درارتباط با تنظیمات موجود -------------------------------------

143

2-5-4- تغییرات اسناد در کارایی محیط--------------------------------------

144

عامل زمان-----------------------------------------------------------

148

6-4- ارزیابی نشانه ها از دیدگاه علمی ---------------------------------------

148

1-6-4- احتمال توضیح و مقایسه ی مقادیر نشانه --------------------------------

149

6-2-4- رابطه ی میان نشانه و مدیریت مزارع-----------------------------------

151

1-2-6-4- خطای مربوط به محاسبه ی نتایج مزارع-------------------------------

152

2-2-6-4- تعریف مرزهای درست سیستم-------------------------------------

153

3-2-6-4- اهمیت عوامل بیرونی در کنترل مزارع -------------------------------

154

7-4- نتایج ----------------------------------------------------------

156

فصل 5 ------------------------------------------------------------

160

1-5- مقدمه---------------------------------------------------------

161

2-5- چرا استفاده از سیستم IOA در کشاورزی رشدکرد---------------------------

161

ابزارهای کشاورزی ----------------------------------------------------

162

ابزار روش-----------------------------------------------------------

163

3-5- چگونه استفاده از سیستم IOA را در کشور توسعه دهیم------------------------

164

ارتباط سیستم IOA برای اروپایی ها و قوانین ملی --------------------------------

165

سیستم IOA کامل درج عبه ابزار خدمات کشاورزی ------------------------------

168

4-5- چگونه نشانه ها را برای IOA توسعه دهیم---------------------------------

168

ضمیمه ی 1 ---------------------------------------------------------

172

ضمیمه ی 2 ---------------------------------------------------------

188

👇محصولات تصادفی👇

پروژه معماری تأثیر زلزله بر سد های خاکی ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز فایل انگلیسی تست شخصیت شناسی كارآموزی - شركت پاپكو