پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی | abraham | 14466

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. دانلود فایل درباره پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی | دوستداران رشته علوم انسانی می توانند نسبت به دانلود این فایل پربار آموزشی اقدام کنند| برای دانلود روی دکمه دانلود کلیک کنید. کلمات کلیدی فایل پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی:

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ، از پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﺑﯽ پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﭼـﻮن ﻣـﯽ پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ، اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻮدم داﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ وي دﻋـﻮي پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده او را ﻧﺠ ﻧﻤﯽ پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ﺎت دادم . اﮔﺮ

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

چكیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) :  این پژوهش با عنوان «بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یك مقدمه، دو باب و نتیجه گیری در  … صفحه زیر نظر استادان دكتر تقیه و دكتر منافی تنظیم شده است. هدف تحقیق حاضر، گردآوری و مقایسه ضرب المثل های مشترك میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی می‎باشد.

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:

در تدوین این پایان نامه از كتابها و واژه نامه های معتبر در ارتباط با موضوع پایان نامه استفاده

شده است.

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از طریق مطالعه و بررسی كتابخانه ای انجام شده است.

ت. یافته های تحقیق:

مهم ترین یافته ی تحقیق در این پایان نامه ، معادل یابی برای ضرب المثل های عربی در زبانهای فارسی و انگلیسی است.

ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:

در مورد بررسی و مقایسه ی ضرب المثل های سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی تا كنون پژوهش در خور توجهی انجام نشده است. بنابراین این پایان نامه سعی بر آن دارد تا در حد امكان پاسخگو بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این سه زبان باشد.

در خاتمه پیشنهاد می‎شود در موضوعات زیر نیز تحقیق شود:

1- ضرب المثل هایی كه اشتراك لفظی دارند. 2- ضرب المثل هایی كه اشتراك معنوی دارند.

3- ضرب المثل هایی كه اشتراك لفظی و معنوی دارند. 4- ضرب المثل های متضاد

256- إنّ الطُّیورَ علی أشكالها تَقَعُ[1]

مثله: الناسُ علی أشكالهم أمیلُ- الجنسُ إلی الجنس یمیلُ- شبیهُ الشیء منجذبٌ إلیه- الطیورُ علی إلّافها تقعُ- كلُّ امریء یمیل إلی مثله- »قُلْ كلُّ یعملُ علی شاكلته«-[2] كل طیر یأوی إلی شكله-

كــبوتــر بــا كـبوتــر بـــاز بـــا بـــاز                   كــند همــجنس بــا همــجنس پرواز «نظامی»

هلیله با هلیله قند با قند «نظامی» * كبوتر با كبوتر فیل با فیل * جاذب هر جنس را همجنس دان * ذره ذره كاندرین ارض و سماست   جنس خود را همچو كاه كهرباست. «مولوی»[3]

Birds of a feather flock together.

Eeach sheep with his flock.

The goose goes with geese.[4]

را: إن العصا …

257- إنَّ العالِمَ كالحُّمةِ یأیتها البُعَداءُ و یترُكها القُرَباءُ.

را: لا كرامةَ …

258- إنَّ العصا مِن العُصَیَّةِ[5]

قیل إنّ العصا من العصیة و هی تصغیر تكبیر یُراد أنّ الشیء الجلیل یكون فی بدء أمره صغیرا. و قد قیل إنّ العصا اسم فرس و العصیه اسم أمّه، یراد أنه یحكی الأم فی كرم العرف و شرف العتق -

مثله: لا تلدالحّیةُ إلا الحیةَ اوالذئبةُ الا الذئبَ- لاتلد الفأرة إلا الفأرةَ- ما أشْبَهَ حجلَ الجبالِ بصخورها- من أشْبَهَ أباه فما ظَلَم- هذه الطاقةُ من هذه الباقةِ- الولدُ للولدِ- ولایلدوا إلا فاجرا كفارا)[6]. الولدُ علی سِرِّ أبیه- الولدُ الحلالُ یُشْبهُ بالعم و الخال- إنّ هذا الشِبلَ مِنْ ذاك الأسدِ- شنشنةٌ أعرِفُها من أخزَم- كلُّ شیءٍ یرجعُ إلی أصله- كلا البدلین موتشبٌ بهیمٌ- تـُبَشِّرنی بغلام أعیانی أبوه-

عـــاقـبــت گــرگ زاده گـــرگ شــود                   گـر چــه با آدمــی بـــزرگ شــود «سعدی»

شــود عاقـبـت بچــه ی گــرگ گــرگ                   شـــــود عــــاقـبــت بـــچــه ی زاغ زاغ [7]

از ما نزاید جز مار بچه * از مار بچه مار آید * نیارد شاخ بد جز تخم بد را «اسعد گرگانی» مار پیسه مار پیسه زاید * تره به تخمش می رود حسنی به باباش * رگ به ریشه می‎كشد - الولد الچموش یشبه به عموش * كند فعل شیر، بچه ی شیر .[8]

One day the cub will become a wolf , even if it has been reared among the sons of man.

Cut from the same cloth.

A wolf may lose his teeth but never his nature.[9]

را: مابالذات …

259- إنَّ عصفوراً واحداً علی إلید خیرٌ مِن عشرةٍ علی الشجرة

را: عصفور فی …

260- إنَّ العوانَ لا تَعَلَّمُ الخَمْرَةَ[10]

العَوان: النَّصَفُ فی سنّها من كل شیء - و الخمرة من الاختمار اسم هیأة أی إنها لاتحتاج إلی تعلیم الاختمار- یضرب للرجل المجرَّب-

را: من جرَّب …

261- إنّ الغُصُونَ إذا قَوَّمْتَها اعتدلَت      و لَنْ تلینَ إذا قوَّمْتَها الخُشُبُ[11]

را: اختم بالطین …

262- إنّ الغنیَّ طویلُ الذَّیل میَّاسٌ[12]

دارندگی و برازندگی[13]

They that got a good store of butter may lay it thick on.[14]

+ را: الدراهم مراهم

263- إنّ فی الحقِّ مغضبةً

مثله: الحق مُرٌّ- الحق مغضبة

حرف حق تلخ است * حرف حق نزن سرت را می برند * ز حرف حق شود رنجه هر آن كه شنود * كو در زمانه آن كه نرنجد حرف راست «پروین» * هر راستی را نباید گفت.[15]

Truth hurts

Truth is stranger than fiction.[16]

264- إنّ فی الشرِّ خیاراً[17]

را: بعضُ الشرِّ …

265- إنّ فی المعاریضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الكذب[18]

المعاریض جمع معراض و هو فحوی الشیء و قیل من التعریض ضد التصریح بأن یلغزعن الظاهر - و المندوحة السَّعة و الفسحة و مثلها النُّدحَةُ - یضرب لمن یحسب انه مضطر إلی الكذب -

را: كذب نافع …

266- إنَّ القَرْمَ مِن الأفِیْل [19]

القَرْم هو الفَحْل و الأفِیْل هو صغیر الإبل

را: أول الغیث …

267- إنَّك تضرِبُ فی حدیدٍ باردٍ

را: تضرب فی …

268- إنّك لاتَجْنی مِن الشُوك العِنَبَ [20]

مثله : لایُثمِر الشوكُ العنبَ - لایحصد الإنسان إلامایزرعه - من یزرعُ الشوك لایحصد به العَنَبَ- اِكْدَحْ لی أكدح لك-

ترسم نرسی به كعبه ای اعرابی         كاین ره كه تو می روی به تركستان است «سعدی»[21] * هر چه بكاری همان بدروی * هر چه بكاری همان درو كنی.[22]

ابـــــر اگـــــر آب زنـــدگی بــــــارد        هـرگـــز از شــاخ بیدبر نخوری «منوچهری»[23]

The way to Babylon will never bring / take you to Jerusalem.

What is the use of runing when you're on the wrong track.[24]

As you sow, so you reap.

As a man sows , so shall he reap.[25]

را: كما تَدینُ تُدانُ

269- إنَّك لاتهدی المُتَضَالَّ[26]

أی من ركب الضلالَ عمدا لم تقدر علی هدایته -

مثله: الغرضُ یُعمی البصر - الغرض مرض-

كر مصلحتی دوا ندارد * باغبان را وقت میوه گوشها كَرْ می‎شود*

ای دو گـــــوش تـو كــــر مــادر زاد           بـــا تـــو ام گـــرمی و عتـــاب چه ســـود

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست                  آنچه به جایی نرسد فریاد است «یغما»[27]

There's none so deaf as those who will not hear.

Turn a deaf ear.

No ear is so deaf as one wishes not hear.[28]

را: جعل فلـانٌ

270- إنَّ اللبیبَ مِن الإشارة یفهَمُ[29]

را: الحرّیكفیه …

271- إنَّ للحیطان آذانا[30]

دیوار موش دارد موش هم گوش دارد *

لب مگشای گر چه در او نوشهاست           كز پس دیوار بسی گوشهاست «نظامی»[31]

walls have ears.

[1] . البعلبكی، منیر، المورد، ص 21

[2] . إسرا، 84

[3] . م. ن، ص 778

[4] . م. ن، ص 532

[5] . الطرابلسی، فرائد اللـآل، ج1، ص 16

[6] . نوح : 27

[7] . م. ن، ص 712

[8] . م. ن، ص 341 و 107

[9] . م. ن، ص 484

[10] . م. ن، ج1، ص 19

[11] . حریرچی، فیروز، امثال و حكم. ص 140

[12] . الطرابلسی، فرائد اللـآل، ج1، ص 31

[13] . م. ن، ص 490

[14] . م. ن، ص 333

[15] . م. ن، ص 413

[16] . م. ن، ص 295

[17] . م. ن، ج1، ص 15

[18] . م. ن، ج 1، ص 17

[19] . م. ن، ج 1، ص 16

[20] . م. ن، ج1، ص 43

[21] . م. ن، ص 178

[22]. م. ن، ص 986

[23] . م. ن، ص 1022

[24] . م. ن، ص 141

[25] . Rahnama, p 14

[26] . م. ن، ج 1، ص 57

[27] . شكورزاده، ابراهیم، 12 هزار ضرب المثل، ص 784

[28] . Moosavi , p 535

[29] . البعلبكی. منیر، المورد، ص 16

[30] . المیدانی، مجمع الأمثال، ج 1، ص 105

[31] . م. ن، ص

الفهرس

الإهداء............................................................................ ب

الشكر و العرفان.................................................................. ج

المقدمة............................................................................ د

التمهید............................................................................ 1

تعریف المثل...................................................................... 1

أنواع المثل العربی ..............................................................  2

مصنفات الأمثال العربیة......................................................... 3

الأطوار تاریخیة للـأمثال العربیة................................................ 6

ارشادات عامة ...................................................................  8

الباب الأول

الأمثال المشتركة بین اللغات الثلـاث: العربیة، و الفارسیة، و الإنكلیزیة.... 9

الباب الثانی

الأمثال الدینیة.................................................................... 323

الخاتمة............................................................................ 337

ملخص باللغة الفارسیة.......................................................... 338

👇محصولات مشابه با پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی👇

بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی پایان نامه مقایسه مبانی فكری و سنت شعری رودكی (پدر شعر فارسی) و نیما یوشیج (پدر شعر نو) پژوهش بررسی فرهنگ‌ها و واژه‌های عربی به عربی تحقیق مقایسه ارداويراف نامه نسخه فارسی و پهلوی و نکاتی از منظومه پایان نامه بررسی تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی پایان نامه عربی(الحدیقه الأولی معنی النحو فی الاصل وحدة اصطلاحأ) پایان نامه امام علی (ع) در ادب فارسی پایان نامه اصول و فن نگارش فارسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پژوهش های مصرف کننده پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان تحقیق سیاه زخم مقاله مقایسه معیارهای ازدواج جوانان شهری و روستایی مبانی نظری مصرف مواد، انواع مواد افیونی، خشخاش، تریاک، توهم زاها تحقیق آموزش ریاضی با روش و فنون جدید مقاله بررسی نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 مقدمه ­ای بر داده ­کاوی پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری پروژه بررسی انواع سیستم های بارکدینگ پایان نامه شركت سهامی بیمه ایران پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

👇کلمات کلیدی👇