👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا

پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا

پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا

چكیده

پیدایش برنام هنویسی جنب هگرا سبب بهبود پیمان هبندی دغدغه ها بخصوص دغدغ ههای مداخله ای در سطح پیاده سازی شد اما پیمانه بندی دغدغه های مداخله ای در این سطح از توسعه سیستم به تنهائی نمی تواند كارائی مهمی به ارمغان بیاورد. زیرا ضرورت دیدگاه سیستمی ایجاب می كند كه این نوع فعالیت (پیمانه بندی) در مراحل اولیه توسعه سیستم نرم افزاری انجام شود. این مرحله از توسعه سیستم كه به مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا مشهور است مهمترین هدفش جداسازی دغدغه های مداخله ای به بهترین شكل ممكن و شناسائی جنبه ها بر اساس مستند نیازمندیها است. بنابراین باید مفهومی (ساختاری) كه برنامه نویسی جنب هگرا درسطح پیاده سازی استفاده می كند و تحت عنوان جنبه از آن یاد می شود از همان مراحل اولیه توسعه شناسائی شود. در صورت عدم شناسائی جنبه ها در مراحل اولیه توسعه (فاز مهندسی نیازمندیها)، فقط در سطح كد می توان از مفهوم جنبه گرائی استفاده كرد. 

تا به امروز روشهای مختلف و غیررسمی برای شناسائی دغدغه ها در مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا ارائه شده اند. هر كدام از این روشها ساختارها، شیو هها و ابزارهای خاص خود را برای پشتیبانی از شناسائی جنب هها ارائه كرده اند و توانسته اند علاوه بر حل مشكل شناسائی جنبه ها به اهدافی چون تركیب جنبه ها و مدیریت تداخل میان جنبه ها و مشخص كردن نقاط مصالحه١ برای معماری جنبه گرا دست پیدا كنند. در زمینه رسمی سازی مفاهیم جنبه گرا، شیوه هایی در جهت بكارگیری مفهوم جنبه در شبكه پتری به عنوان یك زبان رسمی دنبال شده است كه در آن فقط از مفهوم جنبه در قالب شبكه پتری (شبكه جنبه) برای كارهای امنیتی بهره برداری شده ولی هیچ روش رسمی برای شناسائی دغدغ هها در آنها ارائه نشده است. 

در این تحقیق با هدف دستیابی به رسمی سازی، یك روش مبتنی بر شبكه پتری برای شناسائی جنبه ها ارائه شده است. روش پیشنهادی، از دو تعریفی مبتنی بر شبكه پتری كه شبكه نیازمندی و شبكه دغدغه نامیده می شوند شروع شده و نهایتا با استفاده از اجرای مدل نهائی موجب شناسائی دغدغه ها می گردد. این روش پیشنهادی، اگرچه فقط شناسائی دغدغه ها را در بر می گیرد ولی تعاریف و ساختارهای آن می تواند از خصوصیات دیگر نیز حمایت كند كه این نیازمند تحقیقات بیشتر پیرامون این حوزه است. 

كلمات كلیدی 

شناسائی جنبه ها، مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا، شبكه پتری، شبكه دغدغه، شبكه نیازمندی، دغدغه های مداخله ای، برنامه نویسی جنب هگرا، جداسازی دغدغه ها

فهرست مطالب 

چكیده  ..................................................................................................................................................... ١

1 كلمات كلیدی  .........................................................................................................................................

2 فصل اول. معرفی ....................................................................................................................................١

١ - مقدمه.......................................................................................................................................................  ٣ 

1-2     - تعریف مسأله  ...........................................................................................................................................  ٤ 

1-3     - سابقه كار تحقیقاتی  ..................................................................................................................................  ٥ 

1-4     - نتایج تحقیقاتی مورد انتظار  ......................................................................................................................  ٧ 

1-5     - ساختار پایان نامه  .....................................................................................................................................  ٨ 

فصل دوم. ادبیات تحقیق  .......................................................................................................................  ١٠ 

٢-١ - نیازمندیها  ..............................................................................................................................................  ١١ 

٢-١ -١ - نیازهای وظیف همندی  ....................................................................................................................  ١١ 

٢-١ -٢ - نیازهای غیروظیف همندی  ...............................................................................................................  ١١ 

٢-١ -٣ - خصوصیت یك فهرست نیازمندی خوب  ...................................................................................  ١٢ 

٢-٢ - دغدغه  ..................................................................................................................................................  ١٢ 

٢-٢ -١ - تعریف دغدغه  .............................................................................................................................  ١٣ 

٢-٢ -٢ - دغدغه هسته و منطق حرفه  .........................................................................................................  ١٤ 

٢-٣ - دغدغه مداخله ای  ..................................................................................................................................  ١٥ 

٢-٣ -١ - تقسیم بندی دغدغ ههای مداخله ای  .............................................................................................  ١٥ 

٢-٤ - جداسازی دغدغه ها  ..............................................................................................................................  ١٦ 

٢-٥ - خاصیت پیمانه ای  ..................................................................................................................................  ١٧ 

٢-٦ - موارد كاربری  ........................................................................................................................................  ١٧

٢-٧ - دیدگاه ها  ...............................................................................................................................................  ١٨

٢-٨ - قابلیت نگهداری  ...................................................................................................................................  ١٩

٢-٩ - قابلیت ردیابی  .......................................................................................................................................  ١٩

٢-١٠- مشكل درهم تنیدگی  ..........................................................................................................................  ٢٠ 

٢-١١- مشكل پراكندگی  ................................................................................................................................  ٢٠ 

٢-١٢- برنامه نویسی جنبه گرا  ..........................................................................................................................  ٢١ 

٢-١٢-١ - مفاهیم پایه و تعاریف  ...............................................................................................................  ٢١ 

22    ۲-۱۲- ۱- ۱-  جنبه  ..........................................................................................................

23    ۲-۱۲- ۱- ۲-  نقطه اتصال  ...............................................................................................

24    ۲-۱۲- ۱- ۳ محل برش  ...................................................................................................

25    ۲-۱۲- ۱- ۴-  كد توصیه  ..................................................................................................

٢-١٢-٢ - مزایای برنامهنویسی جنبهگرا  .....................................................................................................  ٢٦ 

٢-١٢-٣ - معایب برنامهنویسی جنبهگرا  .....................................................................................................  ٢٦ 

٢-١٣- توسعه نرم افزاری جنبه گرا...................................................................................................................  ٢٧ 

2-13-1       - مهندسی نیازمندی جنبه گرا  .......................................................................................................  ٢٨ 

2-13-2       - معماری سیستم جنبه گرا  ...........................................................................................................  ٢٨ 

2-13-3       - طراحی و مدلسازی جنب هگرا  .....................................................................................................  ٢٨ 

2-13-4       - برنامه نویسی جنب هگرا  ................................................................................................................  ٢٩ 

2-13-5       - آزمایش برنامه های جنب هگرا  .......................................................................................................  ٢٩ 

٢-١٤- شبكه های پتری  ..................................................................................................................................  ٢٩ 

2-14-1   - تعریف شبكه های پتری  .............................................................................................................  ٢٩ 

2-14-2   - شبكه پتری علامت گذاری شده  ................................................................................................  ٣١

2-14-3    - تعریف رسمی شبكه پتری  ........................................................................................................  ٣١

2-14-4    - شبكه های پتری رنگی  ...............................................................................................................  ٣٢

2-14-5    - شبیه سازی و تحلیل شبك ههای پتری  .........................................................................................  ٣٣

2-14-6    - جنبهگرائی و شبكهپتری  ............................................................................................................  ٣٤

٢-١٥- خلاصه  ...............................................................................................................................................  ٣٤ 

فصل سوم. جایگاه مهندسی نیازمندیها  ...................................................................................................  ٣٥  ٣-١ - مقدمه....................................................................................................................................................  ٣٦ 

٣-٢ - فرآیند مهندسی نیازمندیها  .....................................................................................................................  ٣٦ 

٣-٣ - استخراج نیازمندیها  ...............................................................................................................................  ٣٩ 

٣-٣ -١ - مصاحبه ها  ....................................................................................................................................  ٣٩ 

٣-٣ -٢ - موارد كاربری و سناریو  ...............................................................................................................  ٤٠ 

٣-٣ -٣ - طوفان ذهنی  ................................................................................................................................  ٤٠ 

٣-٣ -٤ - مشاهده و تحلیل معاشرتی  ..........................................................................................................  ٤٠ 

٣-٣ -٥ - گروههای متمركز  .........................................................................................................................  ٤١ 

٣-٣ -٦ - متدولوژی سیستم نرم  ..................................................................................................................  ٤٢ 

٣-٣ -٧ - استفاده مجدد نیازمندیها  ..............................................................................................................  ٤٣ 

٣-٣ -٨ - نمونه سازی یا نمونه اولیه  ............................................................................................................  ٤٤ 

٣-٤ - مذاكره و تحلیل نیازمندیها  ....................................................................................................................  ٤٤ 

٣-٤ -١ - توسعه كاربردی مشترك (JAD)  .................................................................................................  ٤٥ 

٣-٤ -٢ - اولویت دهی نیازمندیها  .................................................................................................................  ٤٥ 

٣-٤ -٣ - مدلسازی  .....................................................................................................................................  ٤٦ 

46    ۳-۴-۳-۱- مدلسازی جریان داده :  .................................................................................

47    ۳-۴-۳-۲- مدل داده مفهومی  ........................................................................................

۳-۴-۳-۳- روشهای شیءگرا.........................................................................................  ٤٧

٣-٤ -٤ - استقرار تابع كیفیت (QFD)  ........................................................................................................  ٤٨

٣-٥ - مستند(سازی) نیازمندیها  .......................................................................................................................  ٤٩

٣-٦ - اعتبارسنجی نیازمندیها  ..........................................................................................................................  ٥٠

٣-٦ -١ - مرور نیازمندیها  ............................................................................................................................  ٥٠ 

٣-٦ -٢ - آزمایش نیازمندیها  .......................................................................................................................  ٥٠ 

٣-٦ -٣ - نمونه سازی  ..................................................................................................................................  ٥١ 

٣-٧ - مدیریت نیازمندیها  ................................................................................................................................  ٥١ 

٣-٨ - خلاصه و نتیجهگیری  ............................................................................................................................  ٥٣ 

فصل چهارم. بررسی روشهای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا  ..................................................................  ٥٤ 

٤-١ - مقدمه....................................................................................................................................................  ٥٥ 

٤-٢ - مدل عمومی مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا  ...........................................................................................  ٥٥ 

٤-٣ - مدل بهبود یافته "مدل عمومی مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا"  ..............................................................  ٥٧ 

62      .................................................................................................................................   COSMOS مدل - ٤-٤

٤-٤ -١ - دغدغه ها  ......................................................................................................................................  ٦٣ 

63    ۴-۴-۱-۱- دغدغه های منطقی  .......................................................................................

64    ۴-۴-۱-۲- دغدغه های فیزیكی  ......................................................................................

٤-٤ -٢ - ارتباطات......................................................................................................................................  ٦٥ 

۴-۴-۲-۱- قطعی  ..........................................................................................................  ٦٦ 

66    ۴-۴-۲-۲- تفسیری  .......................................................................................................

67    ۴-۴-۲-۳- فیزیكی  ........................................................................................................

68    ۴-۴-۲-۴- نگاشت  ........................................................................................................

٤-٤ -٣ مسندها و سازگاری  .....................................................................................................................  ٦٨

٧١  ............................................................................................................................  THEME/DOC روش - ٥-٤

٤-٥ -١ - شناسائی جنبه ها با استفاده از دیدهای كنش................................................................................  ٧٣

٤-٥ -٢ - طرح ریزی برای طراحی با استفاده از دید Theme  .....................................................................  ٧٦

٤-٥ -٣ - بررسی مجدد theme ها با استفاده از دید theme تقویت شده  ..................................................  ٨٠ 

٤-٦ - روش جداسازی چند بعدی دغدغه ها در مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا  ...............................................  ٨٣ 

٤-٦ -١ - جداسازی چند بعدی دغدغ هها  ...................................................................................................  ٨٤ 

۴-۶-۱-۱- مثال اجرائی  .................................................................................................  ٨٥ 

٤-٦ -٢ - فضای سیستم و فضای فوق دغدغه  ............................................................................................  ٨٥ 

٤-٦ -٣ - تركیب و تحلیل مصالحه  .............................................................................................................  ٨٩ 

۴-۶-۳-۱- مشخصات تركیب  .......................................................................................  ٨٩ 

۴-۶-۳-۲- تركیب اشتراكی  ...........................................................................................  ٩٣ 

۴-۶-۳-۳- تحلیل مصالحه  ............................................................................................  ٩٥ 

٤-٦ -٤ - انتخاب های معماری  ....................................................................................................................  ٩٧ 

٤-٧ - مقایسه روشها  .......................................................................................................................................  ٩٩ 

٤-٧ -١ - معیارهای مقایسه  .......................................................................................................................  ١٠٠ 

٤-٧ -٢ - مقایسه اجمالی  ..........................................................................................................................  ١٠١ 

٤-٨ - خلاصه و نتیجهگیری  ..........................................................................................................................  ١٠٣ 

فصل پنجم. روش پیشنهادی برای شناسائی جنبه ها  ...............................................................................  ١٠٤ 

٥-١ - دید كلی  ..............................................................................................................................................  ١٠٥ 

٥-٢ - تعاریف پایه روش  ..............................................................................................................................  ١٠٦ 

٥-٢ -١ - شبكه پتری  ................................................................................................................................  ١٠٧ 

٥-٢ -٢ - شبكه نیازمندی  ..........................................................................................................................  ١٠٧ 

٥-٢ -٣ ترتیب اجرا  ................................................................................................................................  ١٠٨

٥-٢ -٤ - شبكه دغدغه  .............................................................................................................................  ١١٠

٥-٣ - تشریح روش شناسائی  ........................................................................................................................  ١١١

٥-٣ -١ - مرحله اول. شناسائی دغدغه ها  ..................................................................................................  ١١٢

٥-٣ -٢ - مرحله دوم. شناسائی و مشخص كردن نیازمندیها  .....................................................................  ١١٢ 

٥-٣ -٣ - مرحله سوم. ایجاد شبكه نیازمندیها  ...........................................................................................  ١١٣ 

٥-٣ -٤ - مرحله چهارم. مشخص كردن ترتیب اجراها  ............................................................................  ١١٤ 

٥-٣ -٥ - مرحله پنجم. ایجاد شبكه دغدغ هها  ...........................................................................................  ١١٥ 

٥-٣ -٦ - شناسائی وابستگی ها، محدودیت ها و ارتباطات  ........................................................................  ١١٧ 

٥-٣ -٧ - مشخص كردن دغدغه های نامزد جنبه شدن  .............................................................................  ١١٩ 

٥-٣ -٨ - مشخص كردن موجودیت های منطقی  .......................................................................................  ١٢٠ 

٥-٤ - خلاصه فصل  ......................................................................................................................................  ١٢١ 

فصل ششم. مطالعه موردی  ..................................................................................................................  ١٢٢ 

٦-١ - مقدمه..................................................................................................................................................  ١٢٣ 

٦-٢ - معیارها و شاخصها  ...........................................................................................................................  ١٢٤ 

٦-٣ - سیستم مدیریت هتل  ...........................................................................................................................  ١٢٥ 

٦-٤ - شناسائی جنبه ها  ..................................................................................................................................  ١٢٦ 

٦-٤ -١ - مرحله اول  .................................................................................................................................  ١٢٦ 

٦-٤ -٢ - مرحله دوم.................................................................................................................................  ١٢٧ 

٦-٤ -٣ - مرحله سوم  ................................................................................................................................  ١٢٨ 

٦-٤ -٤ - مرحله چهارم.............................................................................................................................  ١٣٠ 

٦-٤ -٥ - مرحله پنجم...............................................................................................................................  ١٣٢ 

٦-٤ -٦ - مرحله ششم  ..............................................................................................................................  ١٣٣ 

٦-٤ -٧  مرحله هفتم  ...............................................................................................................................  ١٣٨

٦-٤ -٨ - مرحله هشتم  ..............................................................................................................................  ١٤٠

٦-٥ - خلاصه و نتیجهگیری  ..........................................................................................................................  ١٤٣

فصل هفتم. نتیجه گیری.........................................................................................................................  ١٤٥ 

٧-١ - مروری بر تحقیق  ................................................................................................................................  ١٤٦ 

٧-٢ - مزایا و معایب  .....................................................................................................................................  ١٤٨ 

٧-٢ -١ - مزایا  ...........................................................................................................................................  ١٤٨ 

٧-٢ -١ - معایب  .......................................................................................................................................  ١٤٨ 

٧-٣ - مقایسه روش پیشنهادی با روشهای موجود  .........................................................................................  ١٤٩ 

٧-٥ - میزان تحقق اهداف اولیه  .....................................................................................................................  ١٥٠ 

٧-٤ - فرصت های آتی  ..................................................................................................................................  ١٥١ 

مراجع  .................................................................................................................................................  ١٥٢  

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت میگا، آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری آموزش و آزمون لغات تافل بخش هشتم مقاله كودكان نامشروع و احكام فقهی و حقوقی آنان پایان نامه بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل