👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر

پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر

پایان نامه بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش اموزان پنجم ابتدایی ابهر

 

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار و فرضیه دوم عبارتند از بررسی افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر كه 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده است و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و.... استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد و همین طور بین دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد . 

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

چكیده                                                                                        1

فصل اول:كلیات تحقیق                                                                                  2

مقدمه                                                                                        3

بیان مسئله                                                                                  5

سوال مسئله                                                                                6

اهداف تحقیق                                                                               6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                6

فرضیه های تحقیق                                                                        7

متغیرهای تحقیق                                                                           7

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                                          8

فصل دوم: پیشینه و اربیات تحقیق                                                              9

مقدمه و كلیات                                                                              10

تاریخچه                                                                                     16

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                              32

بهداشت روانی و ورزش                                                                41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                                                   49

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان                                  50

نقش مربی در بهداشت روانی                                                          52

پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض                                                         53

بهداشت روانی و اجتماع                                                                 56

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی                                             59

مركز راهنمایی كودك                                                                    60

كودكان و نوجوانان ناسازگار                                                          61

علل پیدایش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار                                               62

علل عاطفی                                                                                  63

درمان                                                                                        64

پیشگیری                                                                                    66

فصل سوم: روش تحقیق                                                                               69

جامعه مورد مطالعه                                                                       70

روش نمونه گیری                                                                         70

ابزار اندازه گیری درتحقیق                                                             71

روش تحقیق                                                                                72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                       73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودنی ها از آزمون سلامت روانی                            74

جدول 2-4 : مقایسه سلامت روانی                                                   78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                    81

بحث و نتیجه گیری                                                                        82

محدودیت های تحقیق                                                                     84

پیشنهادات                                                                                   85

ضمائم پرسشنامه سلامت روانی گلدنبرگ                                           86

پرسشنامه سلامت عمومی(QHG)                                                    87

منابع و ماخذ                                                                               95

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جنگلهای هیرکانی خزری پاورپوینت معرفی حمام بلور ایمانی ملایر مقاله رابطه نماز و مدیریت مقاله بررسی سیستم ماجان پروژه بررسی شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی