👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی 20 تا 30 ساله شهرستان تهران با آزمون mmpi

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی 20 تا 30 ساله شهرستان تهران با آزمون mmpi

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی 20 تا 30 ساله شهرستان تهران با آزمون mmpi

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی 20 تا 30 ساله شهرستان تهران با آزمون mmpi

چكیده تحقیق: 

در این تحقیق به بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اینكه دو گروه 85 نفری نمونه های تحقیق، زنان سردمزاج و زنان عادی گزینش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گیری قرارگرفت. در نهایت پس از محاسبه شاخص های آماری، توجه به فرآیند آزمون فرضیه مشخص گردید كه همه فرضیه های تحقیق رد شد. سه فرضیه مبنی بر اینکه تفاوت معنی دار بین زنان سرد مزاج و عادی در هیستیریک واضطراب بین زنان سرد مزاج وعادی در هیپوکندری وافسردگی وهمچنین بین مانیا وپارانویید تفاوت معنی دار وجود دارد یا خیر .در نتیجه این سه فر ضیه هم براساس نتایج آزمون رد شد پیشنهاد می شود با گسترده تر کردن دامنه جامعه ی تحقیق بتوان به نتایج بهتری اعم از تفاوت دار شدن فرضیه های این تحقیق شویم.

گیلفورد، چنین اظهار می دارد كه شخصیت الگوی منحصر بفرد صفات شخصیتی است. بالاخره كتل معتقد است كه شخصیت امكان پیش بینی آنچه را كه فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد فراهم می‌كند. در مجموع باید گفت این سه به تركیبی از اعمال ،افكار هیجانات وانگیزش های مشخص كه در تعامل او با دیگران نمایان می شود توجه داشته اند.

در این باب هنری مورد نظری متفاوت ارائه داده است و به جای اینكه مانند آلپورت و آیزنك به صنعت و تیپ توجه نماید موضوع نیازهای را مطرح نموده و معتقد است آچه موجب شخصیت وپدیداری آن میشود انگیزه ها هستند كه این  انگیزه ها را می توانیم در باب نیازها بررسی كنیم.شخصیت یك سازه است كه نمی توانیم آن را ببینم یا تعریف شخصی برایش ارائه دهیم اما با شناسایی عناصری كه به میزان و كیفیت متفاوت آن را تحت تاثیر قرار می دهند و موجب تغییر و دگرگونی و رشد آن           می گردند می توانیم به سنجش این سازه بپردازیم. برای این كار از روش های مختلفی چون تست های فرافكن و روان تحلیلی و‌آزمون های صفات شخصیت و آزمون های عینی استفاده می شود. معروف ترین آزمون فرافكن در جهان تست رور شاخ می‌باشد كه تاكنون بش از هزار اثر تحقیقی در مورد آن در دنیا انتشار یافته است.

این ابزارها در طی فرآیند شناخت شخصیت افراد و تفاوت های فردی همچنین میتوانند نشان دهنده موارد اختلال ونابهنجاری نیز باشند. زیرا در بعد شخصیت نیز چون دیگر ابعاد وجودی انسان گاه شاهد نابهنجاری ها واختلالاتی هستیم.

فهرست مطالب 

فصل اول

1-1:مقدمه.............................................................................

1-2: بیان مساله...................................................................

1-3: موضوع پژوهش..............................................................

1-4: هدف پژوهش..................................................................

1-5:فایده واهمیت پژوهش.........................................................

1-6: فرضیه های پژوهش.........................................................

1-7:تعریف عملیاتی متغیرها.......................................................                                 

فصل دوم:

  پیشینه پژوهش......................................................................

الف:مبانی نظری.....................................................................

ب:تحقیقات انجام شده................................................................ 

فصل سوم:

3-1: مقدمه............................................................................

3-2:جامع آماری.....................................................................

3-3: نمونه و روش نمونه گیری...................................................

3-4:ابزار اندازه گیری..............................................................

3-5:روش آماری.................................................................... 

فصل چهارم:

تحلیل داده ها..........................................................................

فصل پنجم:

5-1: بحث و نتیجه گیری...........................................................

5-2:محدودیت های تحقیق..........................................................

5-3:پیشنهادات تحقیق...............................................................

5-4: چكیده تحقیق................................................................... 

منابع:

پیوست:................................................................................

آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(MMPI).................................

👇محصولات تصادفی👇

پروژه اصول برنامه ریزی اقتصادی تحقیق شناخت و بکارگیری روشهای یازدارنده مصرف نابجای مواد مخدر و الکل پاورپوینت ضوابط ومقررات شهرسازی مشهد مجتمع فولاد خراسان پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود