👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

چكیده

بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از مهمترین عوامل توانمندسازی کارکنان می توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در این پژوهش به طور تخصصی به بررسی این سؤال پرداخته شده که تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازی به چه میزان می باشد؟ لذا در این مطالعه، جامعه آماری کلیه خلبانانی هستند که دوره آموزش شبیه ساز پروازی را طی کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصی مذکور تدوین و روایی و پایایی آن بررسی شد. با روش پیمایش میدانی تعداد 58 پرسشنامه جمع­آوری گردید و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون خطی، و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ویرایش 18 انجام شد.

یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هوا ناجا دارد. تحلیل ضرایب رگرسیون مؤید آن است که آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ارتقای مهارت، نگرش و دانش پروازی خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبیه ساز پروازی به عنوان یکی از مؤلفه های استاندارد آموزش در صنعت هوانوردی ضروری است و می تواند منجر به ارتقای سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازی و در نتیجه پیشگیری از بروز سوانح و رویدادهای هوایی و خسارت های جانی و مالی گردد. 

كلید واژه‌گان:  آموزش، شبیه ساز پروازی، توانمندسازی کارکنان، دانش پروازی، نگرش پروازی، مهارت پروازی

پیشگفتار

در پی شتاب تغییرات و دگرگونیهای محیطی، سازمانها برای بقاء در این عرصه ناگزیر بایستی به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند، علاوه برآن از کارکنان خلاق، دانش­مدار با قدرت تصمیم گیری بهره­مند باشند. کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت، خلاقیت، ابتکار، اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند. در سازمان های نظامی با کارکنان پروازی این امر اهمیت ویژه ای دارد. به نحوی که با ظهور شبیه سازهای پروازی تمرکز سازمانهای نظامی و دفاعی دنیا بر بهره گیری از این تکنولوژی در راستای بهبود عملکرد کارکنان و کاستن هزینه های آموزشی و تلفات جانی و مالی متمرکز شده است. این موضوع در میهن ما امری نوظهور است و مستلزم توجه و تحقیق و عملگرایی بیشتری خواهد بود.

مقدمه 

امروز با پیشرفت فناوری های جدید و به کارگیری سامانه های نظامی پیچیده در نیروهای مسلح به ویژه در صنعت هوانوردی تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و مجرب پروازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به موازات توسعه صنعت هوانوردی در سازمانهای هوایی، صنعت شبیه ساز پروازی از اهمیت خاصی در آموزش برخوردار می باشد.

قسمتی از متن مقاله

متغیر

گویه

نوع متغیر

آموزش شبیه ساز پروازی

      وجود یادگیری مستمر در میان کارکنان

      تشویق به توسعه و مدیریت یادگیری

      باز بودن كانال­های ارتباطی با عرضه بازخورد مؤثر به دیگران

      کیفیت طراحی زمان بندی و برنامه‌ریزی دوره شبیه ساز

      به روز بودن منابع مطالعاتی دوره و بهره‌گیری از مدرسان مجرب و توانمند

      مناسب بودن فضای فیزیکی آموزش دوره شبیه ساز زبان هوانوردی

      به روز بودن تجهیزات و دستگاههای شبیه ساز

      میزان تشابه پرواز شبیه ساز با پروازهای واقعی

       لزوم به کارگیری مهارتهای پروازی در حین استفاده از شبیه ساز

مستقل

دانش پروازی

      مدیریت کابین (CRM)

      فیزیولوژی انسان

      قوانین و مقررات هوایی

      آلات دقیق و ابزار

      آیرودینامیک وسیله پرنده

      ناوبری و مسیریابی در پرواز

      زبان هوانوردی

      قابلیتهای فنی و پروازی وسیله پرنده

      آگاهی از توازن یا تعادل وزنی و عملکرد

       دانش هواشناسی

وابسته

مهارت پروازی

       انجام پروازهای نرمال (فرودها، برخاستن ها، هاور)

       پروازهای تاکتیکی (پرواز در کوهستان، بیابان، روی آب)

       پرواز در شرایط متفاوت جوی (بارندگی، دید محدود، هوای ناآرام)

       پرواز ناوبری به روش IFR

       پرواز ناوبری به روش VFR

       پرواز حالات اضطراری (فرود احتیاطی یا اجباری)

       حس پرواز (حس دهلیزی، حس بینایی، حس جنبشی)

      پیشگیری از نرخ سوانح و رویدادهای هوایی

وابسته

نگرش پروازی

       باور نسبت به واقعی بودن پرواز با شبیه ساز

       تغییر رویکرد سازمانی به کاهش هزینه های پروازی

       قضاوت صحیح در پرواز

       علاقه مندی به پرواز و کسب مهارت و دانش بیشتر

       اعتماد به نفس در پرواز

      تصمیم گیری به موقع در پرواز

وابسته

فهرست مطالب

 فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-5) سؤالهای تحقیق.. 7

1-6) فرضیه ها و مدل پژوهش... `7

1-7) قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق.. 9

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 9

1-8-1) شبیه ساز پروازی.. 9

1-8-2) آموزش شبیه ساز پروازی.. 10

1-8-3)توانمندسازی کارکنان. 10

1-8-3-1) دانش پروازی.. 11

1-8-3-2) مهارت پروازی.. 12

1-8-3-3) نگرش پروازی.. 12

1-9) خلاصه. 14

 

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 16

2-2) سازمان، عامل انسانی و آموزش... 17

2-2-1)اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان. 17

2-2-2) آموزش کارکنان. 19

2-2-3) اهمیت آموزش... 20

2-2-4) روش­های آموزش... 22

2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش كاركنان. 24

2-2-6) شبیه ساز پروازی.. 26

2-2-6-1) تاریخچه. 26

2-2-6-2) آشنایی با شبیه ساز پرواز. 26

2-2-6-3) انواع شبیه سازها و تعاریف آن. 29

2-2-6-4) ویژگی­های شبیه‌ساز پرواز. 35

2-2-6-5) فناوری شبیه ساز و كاربردهای آن در صنعت هوایی.. 37

2-2-6-6) اصول آموزش توسط شبیه ساز. 43

2-2-7) هواپیمایی ناجا 45

2-3) ارزشیابی آموزشی.. 48

2-3-1) مفهوم ارزشیابی آموزشی.. 49

2-3-2) اهداف ارزشیابی آموزشی.. 50

2-3-3) رویکردهای ارزشیابی آموزشی.. 51

2-4) اثربخشی آموزشی.. 56

2-4-1) تعریف اثربخشی.. 57

2-4-2) مفهوم اثربخشی آموزشی.. 58

2-4-3) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی.. 60

2-5) توانمندسازی کارکنان. 61

2-5-1) مفهوم و تعاریف توانمند سازی.. 62

2-5-2) اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 63

2-5-3) رویکردهای توانمندسازی.. 65

2-6) پیشینه تحقیق.. 86

2-6-1) توانمندسازی و آموزش... 86

2-6-2) تحقیقات داخلی.. 89

2-6-2-1) حوزه عمومی.. 89

2-6-2-2) حوزه تخصصی.. 92

2-6-3) تحقیقات خارجی.. 93

2-7) الگوی تحلیلی و مفهومی.. 94

2-8) خلاصه. 96

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه. 98

3-2) نوع و روش تحقیق.. 98

3-2-1) ابزار و روش گردآوری داده ها 100

3-2-2) روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

3-3)جامعه و نمونه آماری.. 101

3-4) روایی و پایایی پرسشنامه. 103

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 105

4-2) مشخصه‌های عمومی پاسخ دهندگان. 105

4-2-1) درجه سازمانی.. 106

4-2-2) میزان تحصیلات.. 106

4-2-3) سن پاسخ دهندگان. 107

4-3) تحلیل های تک متغیره 107

4-3-1) آموزش شبیه ساز پروازی.. 107

4-3-2)دانش پروازی.. 108

4-3-3) مهارت پروازی.. 109

4-3-4) نگرش پروازی.. 110

 

4-3-5) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش... 110

4-4) تحلیل‌های دومتغیره 111

4-5) تحلیل‌های چند متغیره 112

4-6) آزمون فرضیه‌ها 114

4-7) خلاصه. 116

 

 

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 119

5-2) مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 119

5-3) یافته‌های پژوهش... 120

5-4) فرضیه های پژوهش... 123

5-5) بحث و نتیجه‌گیری.. 125

5-6) پیشنهادهای تحقیق.. 127

5-6-1) پیشنهادهای اجرایی.. 127

5-6-2) پیشنهادهای پژوهشی.. 128

5-7) محدودیت‌های تحقیق.. 129

منابع و پیوست ها 130

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پروژه جامعه شناسي انحرافات اجتماعی جعفر سخاوت تحقیق انواع و طراحی کمک فنر خودرو مقاله کودکان کار خیابان؛ انسان‏ شناسی شهری و فضای شهری مقاله كتاب سوزی ایران و مصر کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق