👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تکنولوژی NET (دات نت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تکنولوژی NET (دات نت)

تحقیق تکنولوژی .NET (دات نت)

تکنولوژی .NET

فهرست مطالب

پیش گفتار    1

بخش اول: .NET Framework    

مقدمه ای درباره .NET    3

-زبان میانه (IL)    7

-مقدمه ای برای مدیریت حافظه .NET    8

-سیستم نوع چارچوب .NET    10

موضوعات سیستم چارچوب.NET    11

-چگونه موضوعات، خود را تعریف می کنند    11

-عمل پذیری متقابل الگوی موضوع مولفه (Com)    12

فرمهای ویندوز، کنترل های وب و GDT+    12

-ابزارها    15

اسمبلی‏ها، سیستم بسته بندی .NET    15

برنامه نویسی  با صفات (Attributes)    16

امنیت (Security)    17

بخش دوم: زمان اجرای زبان عمومی (CLR)

-مرور کلی    17

-ساده سازی توسعه    18

پشتیبانی ابزار    19

پشتیبانی زبان چندگانه    19

- آماده سازی آسان تر می شود.    20

- جداسازی نرم افزار    21

- وارسی و امنیت نوع.    22

- رابطه CLR با NET.    23

- جزئیات CLR    23

- CLR درزمان اجرا    24

- انواع داده های پشتیبانی شده توسط CLR    26

- کد و داده های اداره شده    29

- رمز اداره نشده و دستیابی به داده ها    30

- COM Interop از طریق CLR    31

- الحاقات اداره شده به C++    36

- پشتیبانی از اشکال زدایی     37

- خلاصه    37

-بخش سوم : معرفی Visual Studio . NET    

- محیط توسعه مجتمع (IDE)    38

- بخش A: ناحیه اصلی ویرایش    39

- بخش B: راه حل ها Help , Items , Classes , (Solutions)    39

- راه حل ها و جستجو گر راه حل    40

- پروژه ها     41

- وابستگی های پروژه    43

نمای کلاسی (Class View)    44

نمای منبع (Resource View)    44

جستجوگرماکرو (Macro Explorer)    45

-راهنمای دستی    45

-بخش C: جعبه ابزار و Server Explorer    47

بخشD: تکالیف (Tasks)، خروجی (Output)، نتایج جستجو و مشاهدات    49

بخش E: خصوصیات (Properties) راهنمای پویا (Dynamic Help) و برگزیدگان (Favorites)    53

-برنامه‏های اشکال زدایی    58

-الفبای تصویری نقطه توقف    60

تنظیمات نقطه توقف پیشرفته    61

-نقطه‏های توقف شرطی    62

-شمارش دفعات (Hit Counts)    62

-هنگام مکث رمز چه باید کرد؟    63

-ضمیمه شدن اشکال زدا به یک فرآیند    64

-اشکال زدایی JIT    64

بخش چهارم : برنامه کاربردی نمونه فرمهای ویندوز (Scribble.NET)    66

--منابع در .NET    66

-پیج و مهره‏های محلی سازی    67

-کلاسهای مدیریت منابع .NET    68

-بدست آوردن فرهنگ مورد نظر    69

- ایجاد منابع متنی    70

-استفاده از Visual Studio .NET برای بین المللی کردن     72

-منابع تصویری    73

-استفاده از لیستهای تصویری    73

-دسترسی برنامه ای به منابع    77

-خلاصه    78

بخش پنجم: ASP.NET

-وب جدید    79

- اساس ASP.NET    80

-افزودن موارد اصلی    83

-امتحان ایده‏ها    85

-خلاصه    89

بخش ششم : خدمات وب (Web Services)

-تعریف    89

-Echo Server    91

-ایجاد یک Proxy    93

-مشتری فرمهای ویندوز    96

-برگرداندن نوع های تعریف شده توسط کاربر    99

-ایجاد خدمات رسان    100

-ایجاد مقید سازیClient    101

-صفت های XML    102

-خلاصه    105

بخش هفتم: اطلاعات تفصیلی در مورد تکنولوژی .NET به زبان انگلیسی

فهرست منابع    106

👇محصولات تصادفی👇

مقاله استرس و اضطراب اجتماعی گزارش کارآموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر) پایان نامه ناگفته های تبلیغات پاورپوینت شبکه های بی سیم تجربیات دبیری ورزش