👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

پایان نامه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

پایان نامه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

چکیده: 

با ایجاد مدیریت واحد شهری می توان به اداره امور به شکل مناسب و ارایه خدمات در زمان کم و با سرعت بیشتر اقدام نمود. مدیریت واحد شهری به دنبال جلب رضایت مراجعان می باشد. این رضایت از طریق ارایه خدمات متنوع ، سریع و با کیفیت حاصل می شود. هدف از این تحقیق بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری در شهرستان گیلان غرب می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می باششد. روش اجرای تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه اماری در این تحقیق عبارت از کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ، سازمانها و ارگانهای دولتی شهرستان گیلان غرب می باشد.

نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند بوده و تعداد 182 کارشناس به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.ابزار گرداوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای مدیریت واحد شهری درگیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد.

همچنین نتایج نشان داد ، بین اجرای مدیریت واحد شهری  در گیلان غرب و افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد ، بین اجرای مدیریت واحد شهری  در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها: مدیریت واحد شهری، مدیریت یکپارچه ، برنامه ریزی شهری ، اداره شهر

مقدمه:

در چشم انداز ایران 1400 بر این امر تاكید گردیده است كه در افق 1400 ه.ش ایران كشورى خواهد بود با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هویت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. علاوه بر اینها بر اهداف متنوعى همچون توسعه مبتنى بر مقتضیات فرهنگى، جغرافیایى و تاریخى، برخوردار از دانش پیشرفته و متكى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمایه اجتماعى در تولید ، بهره مندى عى، فرصت هاى برابر، توزیع مناسب درآمنیت ملى، تامین امنیت اجتماعی ، حفظ  محیط زیست مطلوب و اهداف متنوع دیگرى تاكید شده است.بدون شك دست یابى به این اهداف در گرو داشتن مدیریت كارآمد، اثربخش و یكپارچه مى باشد تا بتواند ضمن بهره گیرى بهینه سرمایه ها و منابع انسانى، بسترها و زمینه هاى لازم را براى رسیدن به چشم انداز تعریف شده فراهم آورد.مساله مدیریت كارآمد به ویژه در عرصه هاى شهرى (كه با مسائل و چالشهای متعددی همراه هستند ، ضروری است.  (ابراهیمی ، 1389)

سیستمهای مدیریت شهری

نوع حکومت و به تبع آن سیستمی که هر نظام حکومتی برای ادارۀ امور شهرها به کار می گیرد ، همچنین حدود اختیارات و روابط حکومت شهری با سایر سطوح حکومت نقش اساسی و کلیدی در شکل یابی نظام ارتباط بین عناصر مدیریت و برنامه ریزی شهری ایفا می کند . در نظامهای متمرکز ، میزان اعتماد به حکومتهای شهری ، شامل فعالیتهای جزئی و کم اهمیت است و معمولاً فعالیت برنامه ریزی شهری از اختیارات حکومت مرکزی محسوب میشود . درحالیکه کشورهای دارای نظام غیر متمرکز، برنامه ریزی شهر به عنوان یک فعالیت محلی پذیرفته و انجام برنامه ریزی شهری را به حکومتهای شهری واگذار می کند.

مدیریت شهری یکپارچه در ایران

شهرهای ایران چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ نحوه ی اداره ی شهر از ابتدای پیدایش حیات شهرنشینی تا اواخر دوره سلطنت پهلوی دوم شهرهای حاکمیتی یا شاهی بوده اند. رونق یا بی رونقی شهر ها نه حکایت از توانایی یا ناتوانی ساکنان، بلکه دلالت بر عطوفت یا بی توجهی شاهان است. در هر مرحله ای بنا به مقرٌ یا پایگاه اجتماعی سلاطین،  بخش هایی ازکشور مشمول برنامه های عمران شهری می شدند. شهر های شاهی از سوی شاهنشاه بنیان می یافتند و وابسته به او بودند. در بیشتر شهر های شاهی،کاخها و اقامتگاه های شاه و اعضای خانواده ی وی قرار داشتند. مدیران شهر از کلانتر تا محتسب از نمایندگان شاه بوده اند و نظم و امنیت برای آنها بیشتر از توسعه و پیشرفت اهمیت داشت. (میکاییلی ، 1388)

انقلاب مشروطه نوید بخش تحقق شهروندی از یک سو و اثر بخشی آنها در تصمیم گیری های مربوط به اداره امور شهرها از سوی دیگر بود . عدم آمادگی ساختاری جامعه ی ایران برای پذیرش الگوهای دمکراتیک در جهت تحقق خود گردانی و حکومت محلی بود که زمینه های ایجاد نظام تمرکزگرای رضا شاه را فراهم ساخت.

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

چکیده: 1

فصل اول : کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

1-1- بیان مساله: 4

1-2- اهمیت وضرورت انجام تحقیق: 6

1-3- اهداف تحقیق: 7

1-4- سوالات تحقیق: 7

1-5- فرضیه های تحقیق: 8

1-6- قلمرو تحقیق: 8

فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق. 9

مقدمه: 10

2-1- سیستمهای مدیریت شهری.. 10

2-2-مدیریت شهری یکپارچه در ایران. 11

2-3 حوزه های مدیریت یکپارچه شهری.. 14

2-3-1 شناخت منافع مدیریت یکپارچه شهری ( شناسایی بیماری مدیریت شهری ) 14

2-3-2- تامین زیر ساختها ( تامین تجهیزات برای عمل ) 16

2-4- اجرای سیستم مدیریت یکپارچه شهری ( انجام جراحی مدیریت شهری ) 16

2-5- ضرورت استفاده از مدیریت یکپارچه شهری: 17

2-6- مزایای مدیریت یکپارچه شهری: 18

2-7- چالش های شوراهای شهردر مواجه با مدیریت یکپارچه: 19

2-8- مداخله ها و حوزه های فعالیتمدیریت یکپارچه شهری : 20

2-8-1-مداخله فرهنگ گرایانه : 21

2-8-2-مداخله فرانوگرایانه : 21

2-8-3-مداخله مردم گرایانه : 21

2-9- مشارکت مردم در مدیریت یکپارچه شهری : 22

2-10-سیر تحول مشارکت مردمی در برنامه ریزی شهری : 22

2-11-تعریف مشارکت مردمی : 23

2-12-لزوم مشارکت مردمی در فرایند مدیریت یکپارچه شهری : 24

2-13-راهبردهای مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه شهری : 25

2-14- اهداف مشارکت مردم در مدیریت یکپارچه شهری : 25

2-16-ایده شهرسازی مشارکتی : 28

2-16-1-عوامل ظهور ایده شهرسازی مشارکتی : 28

2-16-2-مزایای مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه شهری : 29

2-16-3-محدودیت های مشارکت مردمی : 29

2-17- تئوری ها و نظریه های مدیریت یکپارچه شهری: 31

2-17-1--لودیکو کوارونی. 31

2-17-2-دیدگاه نظری کوارونی: 31

2-17-3- برنارد چومی. 32

2-18-اصول مورد بحث چومی در رابطه با مدیریت یکپارچه شهری.. 32

2-19-مفهوم مدیریت شهر 33

2-20--وظائف مدیریت یکپارچه شهری و شهرداریها: 35

2-21-مدیریت شهری یکپارچه در کشورهای توسعه یافته 38

2-22-چالشهای مدیریت شهری یکپارچه 40

2-23- سوابق و پیشینه تحقیق. 42

فصل سوم : روش شناسی تحقیق. 45

مقدمه: 46

3-1- روش و نوع تحقیق: 46

3-2- روش گردآوری اطلاعات: 47

3-3- جامعه اماری و نمونه گیری: 47

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات: 48

3-4-1- روایی پرسش نامه محقق ساخته: 49

3-4-2- اعتبار پرسش نامه: 49

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 50

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 51

مقدمه: 52

4-1- تجزیهتحلیلداده‌های تحقیق. 52

4-2- ازمون فرضیه های تحقیق. 67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق. 76

مقدمه: 77

5-1- تبیین نتایج تحقیق: 77

5-2- محدودیتهای تحقیق: 79

5-3- پیشنهادهای کاربردی تحقیق: 79

5-4-پیشنهادهای برای تحقیقات اتی: 80

5-5-مشکلات تحقیق: 80

منابع فارسی : 82

منابع انگلیسی: 86

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری بیمه محصولات کشاورزی، بیمه کشاورزی و توسعه کشاورزی مقاله بررسی بحران هویت فرهنگی پروژه بررسی معماری سرویس گرا پایان نامه تحلیل اکولوژیکی بزهکاری تحقیق آنالیز و تجزیه و تحلیل ریسک