👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص)در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشكیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

1- ترازنامه                                                                                                           

2-     صورت سود و زیان                                                                                    

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته                                                               

3- صورت جریان وجوه نقد                                                   

4- یادداشت‌های توضیحی:                                

الف- تاریخچه فعالیت شركت                                             

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی                                         

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری                                                                         

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی                       

 

 

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حساب‌داری تهیه شده و در تاریخ 3/3/1384 به تایید هیات‌مدیره رسیده است.

 

اعضای هیات‌مدیره

سمت

امضا

امیرمسعود اسكوئیلر

رئیس هیات‌مدیره

 

محمدعلی ترابیان

نایب رئیس هیات‌مدیره

 

ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ

عضو هیات‌مدیره

 

مجید عرفانیان

عضو هیات‌مدیره

 

مهرداد ذوالفقاریان

عضو هیات‌مدیره

 

پرویز ناصری‌طاهری

مدیرعامل

 

دارایی‌ها

یادداشت

30/12/1383

(تجدید ارائه شده)

29/12/1382

بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

یادداشت

30/12/1383

(تجدید ارائه شده)

29/12/1382

 

 

ریال

ریال 

 

 

ریال 

ریال 

دارایی‌های جاری:

 

 

 

بدهی‌های جاری:

 

 

 

موجودی نقد

4

106,332,17

610,802,94

حساب‌های پرداختنی تجاری

11

424,305,241

219,360,107

حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری

5

142، 441، 608

906، 597، 947

سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی

12

135,405,575

927,925,212,1

سایر حساب‌های دریافتنی

6

937، 315، 440

876,836,350

پیش‌دریافت‌ها

13

000,030,398

000,875,264

پیش‌پرداخت‌ها

7

462,028,354

487,325,327

ذخیره مالیات

14

794، 469، 60

720,326,130

 

 

 

 

جمع بدهی‌های جاری

 

353، 210، 275، 1

866,487,715,1

جمع دارایی‌های جاری

 

647، 117، 420، 1

879، 562، 720، 1

 

 

 

 

 

 

 

 

بدهی‌های غیرجاری:

 

 

 

دارایی‌های غیرجاری:

 

 

 

ذخیره مزایای پایان‌خدمت كاركنان

15

038,909,125

000,344,116

دارایی‌های ثابت مشهود

8

670,311,452

192,744,478

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع بدهی‌ها

 

391، 119، 401، 1

866,831,831,1

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

9

000,000,1

000,000,1

حقوق صاحبان سهام:

 

 

 

سایر دارایی‌ها

10

000,000,5

000,000,5

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه (54 سهم ده‌میلیون‌ریالی تمام پرداخت شده)

16

000,000,540

000,000,540

جمع دارایی‌های غیرجاری

 

670,311,458

192,744,484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندوخته قانونی

 

393، 338، 4

393,338,4

 

 

 

 

سود (زیان) انباشته

 

(467، 028، 67)

(188، 863، 170)

 

 

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

926، 309، 477

205، 475، 373

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع دارایی‌ها

 

317، 429، 878، 1

071، 307، 205، 2

جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

 

317، 429، 878، 1

071، 307، 205، 2

یادداشت‌ها توضیحی جز لاینفك صورت‌های مالی است

 

 

1-1-5- مانده بدهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به جهت پیشرفت كار قراردادهای 47638/114، 185209/114، 81152/114،‌ 47633/114،‌ 86227/114 و 81150/114 می‌باشد كه در پایان سال مالی مورد گزارش تحقق یافته و در دوره مالی بعد تسویه می‌گردد.

2-1-5- مانده حساب موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بابت پیشرفت كارقرارداد 8/6/76/614 می‌باشد كه در پایان سال مالی مورد گزارش تحقق یافته و در دوره مالی بعد وصول می‌گردد.

3-1-5- مانده بدهی مجتمع صنعتی شریف به جهت تتمه وجه قرارداد 409/82/380 می‌باشد كه در دوره‌ مالی بعد وصول می‌گردد.

4-1-5- مانده بدهی مركز رشد آذربایجان شرقی به جهت انجام بخشی از كار قرارداد 1469/83 بوده كه در دوره مالی بعد وصول می‌گردد.

5-1-5- مانده بدهی مركز رشد خوزستان بابت تحقق صددرصد قرارداد 1352/83 بوده كه در دروه‌ مالی بعد وصول می‌شود.

6-1-5- مانده بدهی مركز رشد پلیمر به جهت تتمه وجه قرارداد فی‌مابین بوده كه در دوره‌ مالی بعد وصول می‌گردد.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق میزان رضایت مندی مشتریان از بیمه مقاله قابلیت جوش پذیری و جوشكاری مس و آلیاژهای آن طرح توجیهی محصولات سبز چای پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی پروژه ی درس طرح ریزی کارخانه ی فرش