👈 فروشگاه فایل 👉

حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

 

حسابداری برای سودهای نهایی

توضیحات گزارش شده

حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

فهرست:

- مقدمه                                                                             2-1

- استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های مالی                16-3

- گستره و توانایی بكارگیری این صورتحساب                          6-3

- اندازه گیری و تشخیص سودهای پایانی                              14-7

- اندازه گیری                                                                       10-8

-          تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در بهره های پول

صورتحساب های بنیادی مالی                                           12-11

-          تشخیص بدهی ها و هزینه های سودهای پایانی در كاهش بهرة

صورتحسابهای مالی پایه                                                  13

- نتایج سود پایانی به علت سود مشخص كارمندان طبق قراردادهای

رسمی سود كارمندان سابق                                                                 14

- یادداشت آشكارسازی ها                                                         16-15

- زمان مؤثر و انتقال

صورتحساب پیشنهادی در خصوص بورد استانداردهای حسابداری دولتی

حسابداری برای سودهای پایانی

10 دسامبر سال 2004

مقدمه:

1-     برخی دولت ها سودهای در نظر گرفته شده را برای تسریع پایان ارادی كارمند از سرویس ها تهیه می كند   – گاهی اوقات به انگیزه های ابتدایی حقوق بازنشستگی مراجعه می كند كه ممكن است برای یك دورة‌كوتاه مدت پیشنهاد شود یا در برخی موارد ممكن است قسمتی از پیشنهاد طولانی مدت باشد. نمونه های سودها بطور معمولی بعنوان محرك هایی برای پایان های ارادی قید می شوند كه شامل پرداخت های پول نقد (در یك زمان یا مدتها) – افزایش ها برای سود مشخص شدة حقوق بازنشستگی یا دیگر فرمول های سود كارمندان سابق (OPEB) و پوشش مراقبت های بهداشتی زمانی كه غیر از اینها قید میشوند – می باشد.همچنین ، گاهی اوقات دولت ها ، سودها را برای كارمندان بعنوان نتیجة پایان های غیر ارادی مانند از كار بی كار شدن ها قید می كنند. نمونه های سودهای قید شده برای پایان های غیر ارادی شامل تفكیك و جداسازی – دسترسی مداوم به بیمة سلامتی از طریق طرح بیمة گروه كارمندان – مشاورین شغلی و سرویس های خارج از جایگزینی می باشد.

همچنین تداوم مراقبت های بهداشتی تحت عمل یكپارچگی تطبیق بودجة چند هدفی (COBRA) بعنوان نتیجة پایان های ارادی و غیر ارادی – در شرایط خاص پیش بینی می شود.

2-    قبل از این صورتحساب ، راهنمایی برای كارمندان دولتی حسابداری و گزارش برای سودهای پایانی به یك شكل سودهای پایانی ارادی محدود میشد – یعنی سودهای پایانی خاصی – كه بعنوان آن دسته از پیشنهادها برای دورة كوتاه مدت تعریف می شوند.

هدف این صورتحساب ، بهبودی گزارش مالی از طریق نیاز دولت ها به محاسبة سودهای پایانی مشابه در حالت های یكسان – در نتیجة افزایش قیاس پذیری صورتحساب های مالی است. این كار بوسیلة تهیه راهنما برای كارمندان دولتی به جهت اندازه گیری – تشخیص و گزارش بدهی ها و هزینه های مربوط به تمام سودهای پایانی صورت می پذیرد. كه شامل سودهای پایانی ارادی (بدون محدودیت همچون یك دورة زمانی كه طی آن سودها پیشنهاد میشوند) و سودهای پایانی غیر ارادی می باشد.

در نتیجه این صورتحساب بر راهنمای قبلی كه مربوط به حسابداری برای سودهای پایانی خاصی بود ارجحیت دارد.

- استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های مالی (یا صورتحساب های ) مالی

- گسترة و توانایی بكارگیری این صورتحساب

 شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملكردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی كه در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الكترونیكی ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی كه در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نكرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. كپی از این مطالب ممكن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممكن است یك فتوكپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مكاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت كند. به منظور كسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای كپی های اضافی و كپی هایی كه بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی كه در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

لطفاً كدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت ممكن است سفارش بدهند.

حق كپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. كلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از كپی ، از این كار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر كپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تكثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. كلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنكه (a به اطلاعات مفید برای كاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محكوم را كه شامل ناشران – شنوندگان و كاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، كه ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی كردیم، طراحی می شوند تا كمك به مشاركت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها كنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می كنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت كه شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریكه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشكارسازی را برای تمام اشكال سودهای پایانی ایجاد خواهد كرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – كه در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممكن است قبل از اینكه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، كاهش یابد و مهم است كه شما در تمام جنبه هایی كه موافق هستید به همان نسبت كه مخالف هستید اظهارنظر كنید. به منظور آسان كردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می كنید، شامل پیشنهادهایی باشد كه معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای  مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد كه شامل سودهای مهمی می باشد كه تحت عمل یكپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای كارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – كارمندی كه سود نهایی را در شكل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی كه شامل كارمندان فعال می باشد، عنوان می‌كند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای كارمندان نهایی را از قیمت كارمندان فعال در گروه جدا كند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت كل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر كه با سن تطبیق داده شده ،‌برای كارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تداركات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به كار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد كه بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود كارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط كارمندان دربارة سودهای كارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می كنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید كه شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.

خلاصه :

این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی را بوجود می آورد.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله سبک خراسانی شعری پاورپوینت عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعصب (فصل دوم) مبانی نظری مهارت های زندگی (پیشینه و فصل دو) كاربرد هوش مصنوعی در مراكز آموزشی