👈 فروشگاه فایل 👉

روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادكان

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادكان

روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادكان در 62 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی از دیدگاه مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادكان در 62 صفحه ورد قابل ویرایش

در این فصل از تحقیق به توضیح مواردی پرداخته می شود كه به درك بهتر روابط و نتیجه گیری از اطّلاعات بدست آمده كمك می كند.

مطالبی كه در این فصل خواهد آمد و به توضیح آن خواهیم پرداخت یه شرح زیر می باشند.

 

نوع تحقیق :

از آنجایی كه در طرح های تحقیق، بسته به نوع هدفی كه تحقیق در جهت رسیدن به آن هدف صورت می گیرد روش های مختلفی كار گرفته می شود. در این تحقیق كه توصیف عینی و واقعی جامعه مورد مطالعه از لحاظ عوامل مؤثّر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی در سطح منطقه ی تبادكان می باشد، لذا تحقیق از نوع توصیفی می باشد كه از طریق گزینش جمعیّت نمونه انتخاب شده در سطح منطقه انجام می گیرد.

تحقیق توصیفی :

هدف محقّق از این نوع پژوهش توصیف عینی واقعی و منظّم خصوصیّات یك واقعیّت با یك موضوع است، به عبارت دیگر پژوهش گران در این گونه تحقیقات سعی می كنند تا « آنچه هست » را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهند و نتایجی عینی از موقعیّت بگیرند. محقّق ممكن است در گزارش خود نتایج حاصل از آزمون را به شكل های گوناگون مانند دسته بندی گروه های قوی، ضعی و متوسط و ... رسم منحنی اعلام میانگین و حدّ بالا و پایین نمرات و غیره توصیف كند. امّا به هیچ وجه مقایسه یا استنتاج در گزارش دیده نمی شود.

ویژگی های تحقیق توصیفی :

درپژوهش توصیفی با معنی اخص آن محقّق الزاماً در پی كشف و توضیح روابط، همبستگی ها و احتمالاً آزمودن فرض ها و پیش رویدا ها نیست بلكه توجّه او بیشتر در جهت توصیف كردن و گزارش نویسی از موقعیّت ها و وقایع بر اساس اطّلاعاتی است كه صرفاً جنبه ی وصفی دارد.

البته در اغلب موارد این نوع تحقیق در دیگر انواع تحقیق به گونه ای خود نمایی می كند و صاحب نظران در تعیین آنچه مشمول تحقیق توصیفی است اتّفاق نظر ندارند و گاهی به تعریف این نوع تحقیق تا اندازه ای وسعت می دهند كه شامل همه ی انواع روش های تحقیق به جز تاریخی و تجربی می شود.

مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی :

1- موضوع و هدف پژوهش را تعیین و به روشنی تعریف كنیم و به عبارت دیگر حقیقت و خصوصیّتی را كه قصد آشكار ساختن آن را داریم باید مشخّص نماییم.

2- سؤال هایی از فبیل سؤالاتی كه در زیر می آید باید مطرح كرد و در صدد یافتن پاسخ مناسب برای آنها باشیم :

الف) چگونگی و نوع جمع آوری اطّلاعات

ب) چگونگی انتخاب نمونه

ج) چگونگی و نوع وسایل و مشاهدات تكنیكی كه برای انجام پژوهش مورد نیاز است

د) آیا برای جمع آوری اطّلاعات به آزمایش نمونه ای نیاز است؟

ه) آیا به آموزش افرادی كه مأمور جمع آوری اطّلاعات می شود نیاز است؟

3- اطّلاعات لازم را باید جمع آوری كرد و سپس با واقعه نویسی به صورت توصیفی پرداخت.

4- گزارشی از نتایج و یافته ها تنظیم شود.

جامعه ی آماری :

جامعه ی آماری مورد تحقیق كلیّه ی مدیران واحد های آموزشی منطقه ی تبادكان می باشد كه تعداد این جمعیّت ( جامعه ) در منطقه       نفر می باشد. از این تعداد       نفر مدیر مرد          می باشند و       نفر از مدیران زن می باشند.

نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه ) :

به منظور صرفه جویی در وقت، نیروی انسانی، پراكندگی و دور افتادگی مدارس در سطح منطقه، به جای تحقیق در مورد تمامی افراد جامعه ی آماری از این جامعه ( جمعیّت ) نمونه ی آماری انتخاب می گردد.

 

 

 

شیوه ی گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه ) :

نمونه گیری به روش تصادفی و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به عمل می آید و این به خاطر این است كه حجم جامعه ی مورد نظر بسیار بزرك و نا محدود است و دسترسی به همه ی آنان مقدور نیست و از طرفی نیز احتمال انتخاب شدن برای تمامی مدارس برابر و انتخاب هر كدام مستقل از دیگر مدارس باشد.

نمونه ی مطلوب از بین مدیران به این صورت انتخاب می گردد كه ابتدا فهرستی از اسامی كلیّه ی مدارس در سطح منطقه تهیّه كرده و بر اساس ترتیب حروف الفبا از شماره ی 1 تا       شماره گذاری می كنیم. بعد یك عدد را به صورت تصادفی انتخاب می كنیم و بعد به فاصله ی 3 تا 3 تا انتخاب می كنیم تا به جهت نمونه یعنی       نفر مدیر مرد و       نفر مدیر زن دست پیدا كنیم. و بعد تحقیق را در این مدارس انجام می دهیم.

 

فهرست مطالب

                عنوان                                                                                                                     صفحه

        فصل اوّل ( طرح تحقیق )

                مقدّمه                                                                                                                              3

                موضوع تحقیق                                                                                                                 6

                ضرورت پژوهش                                                                                                             6

                اهداف تحقیق                                                                                                                10

                فرضیه های تحقیق                                                                                                          11

                تعاریف واژه ها و اصطلاحات                                                                                         12

      فصل دوّم ( سابقه ی موضوع تحقیق )

                پیشینه ی مدیریّت و رهبری                                                                                             15

                مدیریّت چیست ؟                                                                                                          17

                مدیریّت علم است یا هنر                                                                                                19

                ضرورت آشنایی با فرآیند مدیریّت                                                                                  20

                سابقه ای از علم مدیریّت                                                                                                21

                آینده ی مدیریّت ( چشم انداز مدیریّت )                                                                         22

                مفاهیم مدیریّت                                                                                                             24

                نظریه های مدیریّت                                                                                                        26

                مدیریّت علمی                                                                                                               27

                مدیریّت اداری                                                                                                               27

 

1

 

                روابط انسانی                                                                                                                 28

                شرایط مدیریّت                                                                                                             29

                دانش مدیریّت                                                                                                               31

                سبك های مدیریّت                                                                                                       32

                خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی                                         34

فصل سوّم ( روش تحقیق )

                مقدّمه                                                                                                                           42

                نوع تحقیق                                                                                                                    42

                تحقیق توصیفی                                                                                                              42

                ویژگی های تحقیق توصیفی                                                                                           43

                مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی                                                                               43

                جامعه ی آماری                                                                                                            44

                نمونه ی آماری ( جمعیّت نمونه )                                                                                    44

                شیوه های گزینش جمعیّت آماری ( جامعه ی نمونه )                                                       45

                وسیله ی تحقیق ( روش جمع آوری اطّلاعات )                                                                45

                روش و چگونگی تهیّه ی پرسشنامه                                                                                 46

                شیوه ی اجرا و جمع آوری اطّلاعات                                                                               47

                متغیّرها و تعاریف عمل آنها                                                                                            47

فصل چهارم

                جداول                                                                                                                          50

                پرسشنامه                                                                                                                       52

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تئوری اثباتی حسابداری دانلود مقاله کوبیسم مقاله رله های حفاظت خط مقاله بررسی تبعیض در استخدام و نقش نگرشی تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی پاورپوینت فصل ششم بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری-راهبردی در انگلستان