👈 فروشگاه فایل 👉

عدل علی( ع)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عدل علی( ع)

عدل علی( ع)

عدل علی( ع)

فهرست مطالب

 

مقدمه................................................................................................................................................................... 1

با عدل علی چگونه اید؟.................................................................................................................................. 3

انتخاب قاضی..................................................................................................................................................... 6

انتخاب كارگزاران و حكام............................................................................................................................... 8

مقدمه

تاریخ یا علم گذشته نگری و استفاده از تجربیات و مطالعات و دستورات بزرگان چشمه‌ایست جوشنده كه هیچگاه خشكی و سستی و فتوری در آن راه نیابد و بشر از این راه موفق به كسب معلومات و به دست آوردن علوم مختلف گردیده زیرا تنها علمی كه دربارة گذشتگان و آثار آنان بحث نموده علم تاریخ است، البته با توجه به اینكه هر وقت تاریخ در ادبیات یا علوم یا سیاست یا مسلك و طریقت یا دین و مذهب یا سرگذشت و زندگی افراد مختلف مطلبی را مورد طرح و بررسی قرار میدهد نتیجه‌اش دربارة همان موضوع مطرح شده قابل توجه و دقت می باشد. یكی از بزرگان جهان كه نامش برای همیشه در تاریخ ادیان و علوم و فنون ادب و سیاست (روش مملكت داری) باقی خواهند بود و نظیرش در خودش باید جستجو شود علی بن ابیطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف است. علی تنها فردی است در جهان، كه در خانة خدا به دنیا آمد و در خانة خدا رخت از این جهان بر بست و بجنان جاودانی شتافت.وجود علی تنها برای اسلام مفید نیست بلكه برای تمام جهان و جهانیان از هر نژاد و رنگی كه باشند گنجی گرانمایه و دولتی پاینده است.

انتخاب قاضی

ای مالك، آگاه باش كه از امور بسیار مهم و قابل دقت و توجه امر قضاوت است و برای این مهم و تكیه بر مسند قضاوت كسی را باید انتخاب كنی كه در نظر تو بهترین مردم باشد، و داوری و رسیدگی به كارهای مردم و صدور رأی برای او مشكل نباشد، و از افرادی باشد كه طرفین دعوا نتوانند او را در تنگنا قرار دهند و نظر خود را بر او تحمیل نمایند، و مسلط به احكام الهی و خوش حافظه باشد كه در حل و فصل امری دچار لغزش نشود، و آنقدر شهامت داشته باشد كه اگر حكمی بنا حق صادر نمود و بعد باشتباه خویش پی برد از بازگشت به راه صواب و صدور حكم به حق خودداری ننماید. فردی طماع و پول پرست نباشد، و بدون دلیل كافی و رسیدن به كنه مطلب با اطلاعی سطحی و جزئی رأیی صادر ننماید. و در امور مشكوك و مشتبه تأمل نماید تا با تفكر به براهین و ادله كافی دست یابد، و هنگام مراجعه دادخواه بد و ناراحت و دلتنگ نباشد. هنگام صدور حكم و روشن نمودن حق مطلب، از همه دلیرتر و برنده تر و قاطع تر باشد و در نشان دادن حقایق امور از همه كس صبورتر و شكیباتر باشد.

ای پسر حارث كسی را برای قضاوت انتخاب كن كه تحت تأثیر تعریف و تمجید بیجا دچار غرور و نخوت نگردد، و تملق و چاپلوسی او را از راه راست و درست و حق منحرف ننماید و افراد نادرست موفق به فریب وی نشوند و به نادرستی و پیمودن راه باطل وادارش نكنند.

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مالیات بر درآمد اجاره املاک مبانی نظری مدیریت مؤثر بازاریابی و مشتری مداری، خدمات بانکداری الکترونیک، جذب و حفظ مشتری، بانکداری الکترونیک، بازاریابی بانکی مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار تست نامیدن اسامی و افعال پایان نامه كارسنجی و زمان سنجی