پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی | abraham | 10790

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. دانلود فایل درباره پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی | دوستداران رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند نسبت به دانلود این فایل پربار آموزشی اقدام کنند| برای دانلود روی دکمه دانلود کلیک کنید. کلمات کلیدی فایل پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی:

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا ﮔﻔﺘﻢ، از پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی ﺑﯽ پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی ﭼـﻮن ﻣـﯽ پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی ، اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑـﻮدم داﻧﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ وي دﻋـﻮي پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده او را ﻧﺠ ﻧﻤﯽ پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی ﺎت دادم . اﮔﺮ

پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

ترکیب در زبان فارسی

ترکیب در زبان انگلیسی

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : تعریف صرف یا ساختواژه

واج شناسی

صرف یا ساختواژه

نحو

معنی شناسی

واژه

تصریف

اشتقاق

واژه سازی

صرف تصریفی

صرف اشتقاقی

بازشناسی وازه های مرکب از گروه های نحوی

ملاک آوایی

ملاک صرفی

ملاک نحوی

جایگاه دستگاه صرف در نظام زبان

ریشه و پایه

انواع کلمه از نظر ساخت درونی

ماهیت زایایی صرفی

موانع واژه سازی

عوامل درون زبانی

عوامل برون زبانی

انواع واژه سازی

روشهای بیان مفاهیم تازه

بخش دوم

رابطه میان هسته نحوی و هسته معنایی

انواع کلمه از نظر معنا

هسته نحوی در کلمات برون مرکز

هسته نحوی در کلمات متوازن

اهمیت هسته معنایی

بخش سوم

تعریف اسم مرکب

اسم مرکب فعلی

الگوهای ساخت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی

واژه های مرکب فعلی

صفتهای مفعولی مرکب مرخم

مصدر مرکب مرخم

صفت مرکب فاعلی مرخم

تغییر مقوله صفت

هسته و وابسته در صفتهای مرکب فاعلی مرخم

واژه های مرخم مشتق از فعل مرکب

اهمیت صفت مرکب فاعلی مرخم

اسم های مرکب هسته آغاز

واژه های مرکب بدون  هسته - برون مرکز

واژه های متوازن

الگوهای ساخت اسم مرکب فعلی در زبان انگلیسی

بخش چهارم

مجموعه اسامی مرکب فعلی در زبان فارسی

مجموعه اسامی مرکب فعلی در زبان انگلیسی

فصل پنجم :

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

چکیده

زبان های فارسی و انگلیسی هر دو از زبان های هند و اروپایی و زبان ترکیبی هستند. مراد از ترکیبی این است که می توان از پیوستن واژه های زبان به یکدیگر، یا افزودن پیشوندها و پسوندها بدانها برای بیان معانی و مفاهیم تازه بهره گرفت و بدین گونه هزاران واژه ی تازه با معانی تازه ساخت. یک واژه، گاه می تواند چند بار صورت ترکیبی پیدا کند. مثلا از واژه"خرد" می توان "خردورز" ، "خردورزی" و"خردورزانه"را ساخت. واژه های مرکب در زبان فارسی را از نظر نوع ساخت می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:غیر فعلی و فعلی. "اسم مرکب فعلی" به آن دسته از کلمات مرکبی اطلاق می شود که یک جزء آن ها از مشتقات فعل باشد و درنقش اسم مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای ساخت این نوع اسامی در دو زبان فارسی و انگلیسی مورد تحقیق این رساله است. بعلاوه از نظر معنایی، به مقوله هسته دار بودن یا نبودن آن ها پرداخته شده و توان زبان را برای این نوع واژه سازی نشان داده است. حدود یک صد و شصت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و یک صد اسم مرکب در زبان انگلیسی مورد پژوهش قرار گرفته است. از آن جایی که تداوم، رشد و پویایی یک زبان تا زمانی ادامه دارد که در آن زایایی وجود داشته باشد و "ترکیب" از مواردی است که به زایایی و ساخت واژه های جدید در زبان کمک زیادی می کند، بررسی ترکیبات مختلف در زبان مورد توجه بوده و هست. اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی یکی از مهم ترین و زایاترین ترکیب هاست که در این رساله با آوردن لیستی از این نوع اسامی در هر دو زبان به مقایسه آن ها پرداخته شده ونهایتا" شباهت های زیادی در این نوع ترکیبات در دو زبان مذکور یافت شد.

واژه های کلیدی : صرف، تصریف، ترکیب، اسم مرکب. اسم مرکب فعلی.

                        فصل اول

                    کلیات تحقیق

 

 

 

 مقدمه:

زبان گسترده ترین و پیچیده ترین و در عین حال راحت ترین وسیله ارتباط بین انسان هاست این ابزار که دستگاهی منظم و با قاعده (system) است، ویژگی دیگری هم دارد و آن صورت گفتاری و آوایی است. انسان ها از این دستگاه منظم به شکلهای گفتاری و نوشتاری بیشترین بهره را می برند. به نظر می رسد برجسته ترین ویژگی زبان "با نظم بودن" آن است که واحدهای سازنده آن به طور منظم و با قاعده همیشه در صورتهای گفتاری و نوشتاری ظاهر می شوند. همه زبان شناسان بر این موضوع که توانایی زبان در خلق جمله های تازه بی حد و مرز است اتفاق نظر دارند و می دانند که آدمی از رهگذر همین ویژگی زبان قادر است هر آنچه را در ذهن دارد در قالب الفاظ بیان کند. با توجه به اینکه هیچ انسانی جمله هایی را که بیان می کند از قبل حفظ نکرده این سؤال مطرح می شود که او چگونه از عهده این کار بر می آید؟ پاسخ این است که زبان پدیده ای است با قاعده و وقوف ناخودآگاه آدمی بر قواعد آن به او امکان می دهد تا بی نهایت جمله خلق کند. نوآم چامکسی این نکته را چنین بیان می کند:"فردی که زبانی را می داند در حقیقت نظامی از قواعد را فرا گرفته است، نظامی که لفظ و معنا را به طریق خاصی به هم می پیوندد." (چامسکی، 1972، ص 29 )دستور زبان در کلی ترین مفهوم، شناخت و توصیف و تبیین همین قواعد است.  زبان شناسی و دستور، شاخه هایی از دانش هستند که به شناخت و بررسی واقعیت ها و قواعد حاکم به زبان می پردازند. دستور(grammar) بخشی اززبان شناسی است که درباره ی ساختمان آوایی، صرفی و نحوی ومعنایی زبان بحث می کند. البته برخی دستور را شامل آواشناسی، نحو و معنی شناسی می دانند. دستور نویسانی که بر مبنای زبان شناسی، به توصیف و تحلیل ساختمان دستوری زبان می پردازند، صرف، سازه شناسی وسازه را بخشی از آواشناسی می شمارند. )مشکوه الدینی، 1377 )به هر حال چون دستور، قواعد حاکم بر زبان را بررسی می کند، باید به گونه ای همه ی اجزای سازنده را بشناسد و از این نظر سه بخش عمده دارد:آواشناسی(phonetics)، صرف یا سازه شناسی(morphology)و نحو(syntax). تحقیق درباره هریک ازعناصرزبان به شکلی جداگانه، کار آموختن و آموزش دستور را بهتر، عملی تر و دقیق تر می کند. بخش اسم یکی از مباحث مهم صرف(سازه شناسی)ونحو زبان است. اسم مرکب از رهگذر فرآیندی ساخته می شود که به آن ترکیب می گویند. ترکیب اغلب چنین تعریف می شود:"ساختن واژه از طریق پیوستن (معمولاً) دو واژه مستقل. (کاتامبا، 1993، ص264، بائر، 2009 ص243). با توجه به مجموع ملاک هایی که برای تشخیص واژه مرکب به دست داده اند، تردیدی نیست که در دو زبان فارسی و انگلیسی شمار زیادی واژه مرکب وجود دارد.

 "اسم مرکب فعلی" که مبحث این رساله است به ترکیباتی می پردازد که جزئی از آن فعل است و در معنای اسم به کار می رود. حدود یک صد و شصت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و یک صد اسم مرکب فعلی در زبان انگلیسی مورد بررسی و پژوهش است.

بیان مساله

در این رساله سعی شده با ارائه تعریف از اسم مرکب فعلی، چگونگی ساخت و الگوهای سازنده این اسامی، در دو زبان فارسی وانگلیسی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. این تحقیق بر اساس مطالعه منابع موجود در باره ترکیب در زبان و  اسم مرکب به طور کلی و سپس مطالعه اسم مرکب فعلی در دو زبان مذکور به طور اخص صورت گرفته است. برای این منظور حدود یک صد و شصت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و یک صد اسم مرکب فعلی در زبان انگلیسی انتخاب گردیده است. یافتن شباهت ها و تفاوت های این نوع ترکیبات در دو زبان هدف این پژوهش است.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

بدیهی است که بدون دانستن دستور زبان هم می توان سخن گفت، اما آموختن و آموزش زبان مزایای زیادی دارد، از جمله کمک به تثبیت زبان، پرهیز از خطا و لغزش در گفتار و نوشتار، پیشگیری از تحولات بی قاعده، کمک به واژه سازی، آموزش بهتر زبان به بیگانگان، فهم متون گذشته، وضع اصطلاحات علمی، فنی و.... از آنجایی که واژه سازی نقش زیادی در جاودانگی و پویایی هر زبانی ایفا می کند، آشنایی با ترکیب و نحوه ساخت اسم مرکب ما را در حفظ زبان مادری و تکامل و پویایی آن یاری خواهد داد. با نگاهی هر چند سریع به منابع دستور سنتی و جدید مشخص شد که تحقیقات کافی درباره اسم مرکب فعلی در زبان فارسی صورت نگرفته است و هنوز نیاز به پژوهش های جدید احساس می شود. در این راستا سعی شده به شکلی نظام مند نحوه ساخت اسم مرکب در زبان فارسی و انگلیسی به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با مقایسه آن دو زبان گام مهمی در راه آموزش بهتر هر دو زبان برداشت.

 

 

 

 

اهداف تحقیق

هدف کلی:

- بتوان واژه های مرکب فعلی را که به عنوان اسم مرکب فعلی شناخته می شوند از اسم مرکب غیر فعلی در دو زبان فارسی و انگلیسی باز شناخت  و مقایسه ای بین این نوع اسامی در دو زبان مذکور انجام داد.

اهداف جزئی:

- بتوان الگوهای ساخت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی را شناخت.

- بتوان الگوهای ساخت اسم مرکب فعلی در زبان انگلیسی را شناخت.

- بتوان الگوهای این دو زبان را با هم مقایسه کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

فرضیه های تحقیق:

- به نظر می رسد الگوی ساخت اسامی مرکب فعلی در زبان فارسی قابل بررسی می باشد.

- به نظر می رسد الگوی ساخت اسامی مرکب فعلی در زبان انگلیسی قابل بررسی باشد.

- به نظر می رسد می توان بین این الگوها در دو زبان مقایسه انجام داد و به نتایجی رسید.

 

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

دستور: دستور 

👇محصولات مشابه با پایان نامه بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی👇

دانلود پایان نامه وندافزایی به ستاکهای فعلی زبان فارسی معیار بررسی مراحل رشد زبان در یك كودك طبیعی انگلیسی زبان مبانی نظری زبان علم، نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری مقاله بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی راه های تقویت زبان انگلیسی پاورپوینت درس 7 اول راهنمائی زبان انگلیسی مقاله تاریخچه خط و زبان فارسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اقتصاد دانش بنیان پاورپوینت تولید درکلاس جهانی پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول پاورپوینت بررسی نقش رنگ ها در دکوراسیون داخلی مقاله تاریخچه اداره مالیات در ایران تحقیق اصول و مبانی مشاركت‌های مردمی و زمانهای حمایتی پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی مقالةهوش هیجانی وسلامت عمومی طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) نگاهی به - ( كودكان و دانش آموزان ناشنوا پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج پژوهش نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن و سنّت و علم گزارش کارآموزی شرکت ایران پولین طرح توجیهی و کارآفرینی تولید مقاومت پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سوبیگ

👇کلمات کلیدی👇