👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز جوجه های گوشتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز جوجه های گوشتی

دانلود پایان نامه دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی، بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

فهرست مطالب

فهرست جداول

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف پژوهش

ارزش غذائی طیور

سلامت گوشت طیور

سرعت رشد

بازده لاشه

سهولت تغذیه

عدم احتیاج به مرتع

فصل اول:

کلیات

مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز

تداخل با سایر بیماریها

راههای انتقال کوکسیدیوز

عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری

ایمنی شناسی

نشانه های بالینی

تشخیص بیماری

اهمیت پیشیگری

راههای پیشگیری

بهداشت و مدیریت

ژنتیک

استفاده از داروهای شیمایی

د واکسن ها

فصل دوم:

مواد و روش کار

فصل سوم:

نتایج

میزان دفع ااسیست

وزن بدن

افزایش وزن بدن

مصرف غذا

ضریب تبدیل غذائی

میزان تلفات

فصل چهارم:

بحث

خلاصه به زبان انگلیسی

منابع

***********************

بررسی اثر ویتامین آ در کارایی واکسن ضد کوکسیدیوز

خلاصه

به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی کوکسیدیواستات کلوپیدول در کنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری کوکسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.

برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واکسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد کوکسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی کلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یک از گروههای شاهد، واکسینه شده دریافت کننده دارو، یک گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.

جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که استفاده از دارو (کلوپیدول) یا واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی که بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واکسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P

).

ایجاد آلودگی تجربی موجب کاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند که تجویز دارو یا واکسن ضد کوکسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (کلوپیدول) و گروه دریافت کننده واکسن (ایراکوک) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P

).

به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یکروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری کاملاً تصادفی و با آرایش فاکتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریکه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یکنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مکمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی کوکسیدیوز واکسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واکسن به عنوان شاهد انتخاب شد.

جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واکسن ضد کوکسیدیوز) با دریافت 100 میکرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.

در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واکسیناسیون در کاهش میزان OPG معنی دار بود لیکن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی داری بر کفایت و کارآیی واکسن مشاهده نگردید. مکمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی کاهش داد. تجویز واکسن همراه با مکمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.

مروری بر بیماری کوکسیدیوز طیور

تعریف بیماری

این بیماری بوسیله انگل های تک یاخته ای درون سلولی متعلق به شاخه آپی کمپلکساو جنس ایمریا.

ایمریاها در اپیتلیوم روده تکثیر نموده و سبب تخریب بافت ها می گردند و متعاقب آن فرایندهای هضم و جذب مختل گردیده، پرنده از دریافت مواد غذایی و آب محروم می شود. در نتیجه، پرنده دچار دهیدراسیون، کم خونی، حساسیت در برابر سایر عوامل بیماریزا، افزایش ضریب تبدیل غذایی و کاهش اضافه وزن می گردد.

وقوع بیماری

این بیماری بیشتر در ماکیان و به میزان کمتر در بوقلمون اتفاق می افتد، هرچند که این بیماری در غاز، اردک، کبوتر، بلدرچین و کبک هم بروز می کند. کوکسیدیوز معمولاً در پرندگان جوان در حال رشد و معمولاً تحت شرایط گرم و مرطوب یا شرایط منجر به ایجاد رطوبت در بستر بروز می نماید.

بیولوژی و چرخه زندگی

کوکسیدیا دارای چرخه زندگی مستقیم و پیچیده می باشند. این چرخه از یک مرحله انگلی و یک مرحله غیرانگلی تشکیل می شود. در مرحله عفونی، ااسیستفعال (هاگدار) توسط پرنده بلع می شود و عوامل مکانیکی و شیمیایی موجود در روده (تریپسین و نمک های صفراوی) منجر به آزاد شدن اسپوروسیست ها و متعاقباً اسپوروزوآیتها در داخل دوازدهه می گردند. اسپوروزآیت ها به مخاطات حمله می برند و گاهی قبل از اینکه به این عمل دست بزنند طول لوله گوارشی را به طرف پایین طی می کنند. اسپوروزآیت ها به دو قسمت بافت روده حمله می کنند. اولین قسمت، راس خمل ها و فضای بین سلول های روده ای و دومین قسمت، نفوذ در کریپت ها و فضای بین سلولی آنها و سپس به لایه لامینا پروپریاحرکت کرده و نفوذ به سلول ها را از این لایه شروع می نمایند. از این زمان، انگل وارد مرحله غیرجنسیمی شود و پس از ورود به سلول، گرد شده و رشد می نماید که به نام تروفوزوآیتنامیده می شود. تروفوزوآیت از طریق شیزوگونییا مروگونیتقسیم شده و ایجاد شیزونتنسل اول را می نماید. مرزوآیتها که سلول های دراز و باریکی هستند در داخل شیزونت ها به وجود می آیند. بعد از آن، شیزونت پاره شده و مروزوآیت های نسل اول آزاد گردیده و موجب تخریب سلول می شوند. این مروزوآیت ها ممکن است مجدداً وارد سلول های اپیتلیال روده شده و شیزونت نسل دوم را ایجاد کنند....

رابطه ویتامین A و کوکسیدیوز طیور

محققان مختلفی اثرات مفید ویتامین A را بر کوکسیدیوز طیور گزارش کرده اند که خلاصه و اهم آنها به شرح زیر می باشد:

ولفو واراندانی(1960) نشان دادند که کمبود ویتامین A باعث کاهش مقاومت اپیتلیوم و دژنرسانس سلول های اپیتلیوم ترشح کننده می گردد و نیز در تولید موکوپلی ساکاریدهایی که سطح سلول های اپیتلیال روده را می پوشانند، اختلال صورت می گیرد که به دنبال آن، مقاومت سلول های اپیتلیال در مقابل نفوذ اسپوروزوآیت ها کاهش یافته و مرگ و میر افزایش می یابد.

سینگ و داناوان(1972) گزارش کردند که حدت کوکسیدیوز در جوجههایی که میزان کمتری ویتامین A دریافت می کردند، نسبت به جوجه هایی که مقادیر بالایی از پاسخ لمفوپرولیفراسیون طحال ناشی از کونکاناوالین A و انترفرون گاما کمتر بود. این جزئیات نشان می دهند که کمبود ویتامین A باعث تضعیف دفاع ایمنی موضعی در پرنده های درگیر شده و منجر به آلودگی سیستمیک می شود.

مکانیسم ایمنی زایی ویتامین A در برابر کوکسیدیوز

ویتامین A از دو طریق موجب عمل فوق می گردد:

الف) افزایش مقاومت مخاط روده

با توجه به اینکه ویتامین A در سنتز موکوپلی ساکاریدها (موکوئیتین سولفوریک اسید) نقش اساسی دارد، در نگهداری بافت های پوششی و غشاء مخاطی نقش مهمی را ایفا می کند که در نتیجه آن، مقاومت سلول های مخاط روده در برابر نفوذ اسپروزوآیت ها افزایش می یابد.

ب) افزایش کارایی سیستم ایمنی

مکانیسم اثرات ویتامین A روی پاسخ های ایمنی دقیقاً مشخص نشده است ولی تلاش های انجام گرفته مربوط به بیولوژی سلولی و هسته ای نشان داده است که رتینوئیک اسید نیز نقشی مشابه هورمون های استروئیدی و تیروکسین در فعال سازی و تظاهر ژن های خاصی دارد.

گونه های مهم و بیماریزای ایمریا

تاکنون 9 گونه بیماریزا از جنس ایمریا ماکیان گزارش گردیده است و در رابطه با تعداد دیگری از آنها هنوز ابهاماتی وجود دارد. برخی از خصوصیات مفید در شناسایی گونه های مختلف ایمریا را می توان به قرار زیر طبقه بند نمود:

1. محل وجود ضایعات در روده

2. اندازه، مقدار و ظاهر جراحات

3. شکل، اندازه و رنگ ااسیست ها

4. اندازه شیزونت ها و مروزوآیت ها

5. محل وجود انگل در بافت

6. حداقل زمان لازم برای هاگدار شدن

7. حداقل زمان بروز بیماری در عفونت تجربی

8. ایجاد ایمنی علیه سویه های خاص

در سال های اخیر بیشترین تاکید بر روش شناسایی بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی اجرام کوکسیدیایی بوده است. یکی از جدیدترین و امیدبخش ترین ابزارها جهت شناسایی گونه های مختلف ایمریا در حال حاضر، الکتروفورز آنزیم های متابولیکی آنها می باشد میزان عفونت اغلب از صفرا (نرمال) تا 4+ (حداکثر ضایعه) درجه بندی می شود که توسط جانسون و رید(1970) توصیف شده است. حدت عفونت ممکن است برحسب وضعیت ایمنی پرنده و ااسیست های بلغ شده متغیر باشد ...

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مدیریت سود شرکتهای بورسی پاورپوینت مفاهیم بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری های مالی مبانی و پیشینه نظری روانشناسی حافظه (فصل دو) مقاله كاربرد مواد معدنی و تركیبات آن در صنایع كشاورزی (خوراك دام و طیور) طرح توجیهی و فنی مالی و اقتصادی پرورش 100 راس گوسفند